StemWijzer Tweede Kamer 2017

Wat hebben de partijen in het verleden waargemaakt van hun verkiezingsbeloften? 'Track' uw stem met de Stemmentracker, een website die terugblikt op 30 Tweede Kamerstemmingen van de afgelopen regeerperiode. Met welke partij stemde u mee?

Deze partijen doen mee

Deze partijen doen niet mee

1. Bindend referendum

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"Directe inspraak en zeggenschap van mensen maakt onze democratie sterker en de besluiten beter. In plaats van een raadgevend referendum willen we zo snel mogelijk een correctief referendum, zodat de bevolking ook tussen de verkiezingen door de gekozen vertegenwoordigers kan corrigeren, zowel bij lokale, nationale als Europese onderwerpen."

D66

"D66 wil de democratische controle moderniseren. Daarom wil D66 kiezers een noodrem geven met de mogelijkheid om via een correctief bindend referendum wetsvoorstellen tegen te houden, nadat het parlement deze heeft aangenomen. Dit correctief bindend referendum omvat geen internationale verdragen."

GroenLinks

"Wij willen experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie. Wij werken daarom aan alternatieve modellen om burgers te betrekken en hechten vooral aan het uitwisselen van argumenten en samen zoeken naar oplossingen. Tot dan steunen wij het referendum om burgers meer invloed te geven."

Partij voor de Dieren

"De PvdD wil een correctief bindend referendum invoeren bij verstrekkende besluiten. Bijvoorbeeld bij het overdragen van bevoegdheden of macht aan internationale instellingen zoals de Europese Unie. Of wanneer de overheid vrijhandelsverdragen (zoals TTIP en CETA) wil sluiten die bedreiging vormen voor mens, dier, milieu en democratie. "

50Plus

"50PLUS is voorstander van bindende regionale en landelijke referenda, onder duidelijk wettelijke voorwaarden. Deze vorm van directe democratie vormt een goede aanvulling op de parlementaire democratie, en verkleint de afstand tussen burger en politiek. Hierin volgt 50PLUS het voorbeeld van de Zwitserse referenda. "

VNL

"Burgers moeten meer inspraak krijgen bij politieke besluitvorming. Wij zijn voor een bindend referendum zodat de regering de uitslag niet naast zich neer kan leggen, zoals gebeurde bij het referendum over de Europese Grondwet in 2005 en het Oekraïne-referendum van vorig jaar. "

Nieuwe Wegen

"We willen meer betrokkenheid van burgers. De deskundigheid zit in de samenleving. Die moet je gebruiken: hierdoor krijg je betere besluiten, meer draagvlak en verklein je de kloof tussen burger en politiek. Het wordt tijd dat politici en politieke partijen beter gaan luisteren naar de kiezer. "

Forum voor Democratie

"Dit is de enige manier om politici te dwingen om naar de bevolking te luisteren. Niet-bindende referenda worden niet serieus genomen, zie referenda over EU Grondwet en Associatieverdrag Oekraïne."

De Burger Beweging

"Eens, dit geldt met name voor wetten die de overheid zelf in wil voeren. Eventueel ook voor initiatieven van de burgers. De wil wat de burgers via een referendum kenbaar hebben gemaakt worden nu standaard genegeerd. Ook moet de wet veranderd worden dat bij aangaan van internationale verdragen een bindend referendum gehouden moet worden. En dat voor alle wetten en initiatieven hiervoor een referendum mag worden gehouden. Nu kan wettelijk bijna nergens een referendum over worden gehouden."

Vrijzinnige Partij

"De Vrijzinnige Partij vindt dat een bindend referendum vooraf gehouden moet worden, dus eerst een referendum en dan aanpassing van de wetgeving conform de uitslag door het parlement. Als de nadruk van de stelling op bindend ipv raadplegend ligt, ook eens. Raadplegend is een fopspeen."

Piratenpartij

"Een bindend referendum is als een noodrem. Die is op dit moment nodig opdat burgers de overheid terug kunnen roepen. De Piratenpartij wil burgers veel meer vooraf betrekken bij het opstellen van wetten, zodat het bindend referendum achteraf minder vaak nodig zal zijn. Zie https://piratenpartij.nl/geennoodrem/"

Libertarische Partij

"Volksvertegenwoordigers dienen het belang van het volk. Niet andersom. Wij willen bindend referenda als controlemechanisme tegen partij- en lobbybelangen binnen de overheid. "

Lokaal in de Kamer

"Burgers moeten de mogelijkheid hebben om zich tussentijds uit te spreken over grote of belangrijke onderwerpen. De opkomstdrempel van 30% is een goede grens. "

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD is voorstander van de vertegenwoordigende democratie, de invloed van de bevolking komt tot uiting door middel van de volksvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer."

PvdA

"Wij willen dat mensen zelf de toekomst van ons land kunnen bepalen. De PvdA is daarom voorstander van directe democratie. Daarom hebben we een raadgevend referendum en willen we experimenteren met andere vormen van directe democratie zoals G1000 en buurtrechten."

CDA

"Een referendum is geen geschikt instrument om de democratie te versterken. Een gekozen politicus moet altijd verantwoording afleggen over zijn stem, een kiezer in een referendum niet. Kiezers hoeven hun tegenstem in een referendum ook niet van een uitvoerbaar alternatief te voorzien, politieke partijen in de Kamer wel."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen een referendum, de bevolking kiest al rechtstreeks haar vertegenwoordigers. Dat is de ‘representatieve democratie’ waar de ChristenUnie voor staat. Wel komt er, om onze vrijheidsrechten uit de grondwet te beschermen een Constitutioneel Hof dat wetten toetst aan de Grondwet."

SGP

"Het is belangrijk dat politici goed contact onderhouden met de samenleving. Referenda passen echter niet in een stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers. Bovendien scheppen ze meer verwarring dan helderheid. Daarom kan de referendumwet in de prullenbak."

OndernemersPartij

"Nederland heeft reeds een zeer directe democratie."

DENK

"DENK is tegen bindende referenda. Moeilijke maatschappelijke kwesties zijn niet te vatten in een simpel 'ja' of 'nee'. DENK is voor een representatieve democratie waarin gekozen volksvertegenwoordigers de overwegingen en gevoelens van hun achterban actief laten meewegen in hun stemgedrag. Daarom wil DENK maatregelen nemen om onze representatieve democratie te versterken. "

Artikel 1

"De Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging die vraagstukken in al hun complexiteit kan beoordelen. Referenda zijn daar zelden geschikt voor. Bij grote nieuwe politieke beslissingen met heldere Ja/Nee opties kunnen referenda wel nuttig zijn."

2. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Juist als je jong bent is het van groot belang de samenleving te leren kennen en je er voor in te zetten. Maatschappelijke dienstplicht is een goede manier om jongeren kennis te laten maken met andere kanten van de samenleving. Dat vergroot het begrip en is goed voor de onderlinge verbinding."

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het CDA wil de maatschappelijke dienstplicht invoeren, om jongeren te betrekken bij de samenleving. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. Op termijn gaat de maatschappelijke dienstplicht gelden voor alle jongeren, jongens en meisjes. De nieuwe maatschappelijke dienstplicht leert jongeren dat samenleven een gezamenlijke opdracht is en versterkt verbinding, normbesef en burgerschap."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor de invoering van een maatschappelijk dienstplicht voor iedereen die 18 wordt. De dienstplicht kan flexibel worden ingevuld, parttime of fulltime in alle sectoren. Het ontwikkelen van sociale competenties, actief burgerschap en het investeren in de samenleving staan centraal."

SGP

"Een dienstplicht voor iedereen heeft belangrijke voordelen. De komende kabinetsperiode moet verkend worden wat voor- en nadelen zijn en of dit realiseerbaar is. Het gaat om een serieuze en inhoudsvolle invulling, waarbij bureaucratie voorkomen wordt. Kernwoorden moeten zijn discipline, weerbaarheid, integratie en maatschappelijk dienstbetoon. Na een basistraining voor iedereen zou gekozen kunnen worden voor een militair vervolg of een sociale invulling in bijvoorbeeld de zorg."

VNL

"Wij zijn voorstander van een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren omdat dit de integratie bevordert. Jongeren in dienst zullen nooit op uitzending worden gestuurd maar enkel in Nederland taken verrichten. "

Nieuwe Wegen

"Het is goed dat iedereen op jonge leeftijd meedoet en verantwoordelijkheid krijgt voor zaken die voor ons allemaal van belang zijn. Meedoen en meehelpen, in de zorg, in de veiligheid geeft jongeren geeft de kans om werkervaring op te doen. Kortom, goed voor iedereen."

Geen van beide

50Plus

"50PLUS wil maatschappelijke betrokkenheid van jongeren absoluut stimuleren. We denken daarbij vooral aan de maatschappelijke stage. Een maatschappelijke dienstplicht, met de nadruk op plicht, vinden we een minder goed voorstel. Zeker ook vanwege de zware verantwoordelijkheden die werken bij de politie, het leger en in de zorg met zich meebrengen."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Wij juichen het toe wanneer jongeren naast of tijdens hun opleiding vrijwilligerswerk willen doen in de samenleving. Wij zijn er niet voor om dit van bovenaf af te dwingen. "

SP

"De SP is voorstander van een maatschappelijke stage voor jongeren binnen het onderwijs om kennis te maken met de maatschappij, bijvoorbeeld in zorg of onderwijs. Een maatschappelijke dienstplicht voor langere tijd buiten het onderwijs gaat echter veel te ver, zal veel kosten en weinig opleveren. Belangrijke maatschappelijke taken moeten worden verricht door mensen die daar gemotiveerd en goed opgeleid voor zijn,"

D66

"Natuurlijk is het mooi als jongeren zich willen inzetten voor de maatschappij, maar dat is het juist als zij er zélf voor kiezen. Daarom wil D66 dit niet verplicht stellen. Scholen kunnen kiezen voor het aanbieden van een maatschappelijke stage, maar dat moet niet door de overheid worden opgelegd."

GroenLinks

"Mensen nemen op allerlei manieren deel aan de samenleving: door te werken, te leren, vrijwilligerswerk te doen, buren of familie te helpen. Een maatschappelijke dienstplicht doet geen recht aan de verschillende manieren waarop mensen participeren en beperkt de individuele vrijheid te veel."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat jongeren zonder baan kunnen werken aan betere kansen op de arbeidsmarkt in werkgelegenheidsprojecten, bijvoorbeeld in de zorg of in de biologische landbouw. Zo’n stage zou nooit een verplichtend karakter mogen hebben, maar altijd op vrijwillige basis moeten gebeuren."

OndernemersPartij

"Jongeren dienen om allerlei redenen snel in het arbeidsproces te worden betrokken."

DENK

"DENK is een voorstander van een verplichte maatschappelijke stage, maar is geen voorstander van een maatschappelijke dienstplicht bij het leger of de politie. DENK vindt het van groot belang dat wij onze jongeren leren om maatschappelijk betrokken te zijn. Dit willen wij doen door jongeren een sociale stage te laten lopen die niet per definitie bij de politie of het leger moet. "

Forum voor Democratie

"FVD is tegen de dienstplicht, maar we willen wel een forse uitbreiding van de Nationale Reserve."

De Burger Beweging

"Oneens, dit zorgt voor verdringing van reguliere banen en is tegen artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, gelijke beloning voor gelijk werk. "

Vrijzinnige Partij

"Mensen zijn vrij. Mensen moeten dan ook niet gedwongen worden werk te doen. Dienstplicht wijzen we daarom af. Het is ook absoluut niet vrijzinnig om mensen werk als dienstplichtige te laten doen naast mensen voor het hun werk is. Verdringing wijst de Vrijzinnige Partij af. Bovendien is het een miskenning van dat werk. De VP is wel voor korte maatschappelijke stages, om jongeren kennis te laten maken met voor hen nieuwe werkgebieden."

Piratenpartij

"De Piratenpartij staat voor vrijheid en is tegen dwang en drang. Een dienstplicht gaat per definitie onder dwang. De Piratenpartij vindt dat het aan eenieder zelf moet zijn om vrijwilligerswerk op te pakken. Een maatschappelijke stage als onderdeel van een onderwijsprogramma is wel een optie, maar dit gebeurt natuurlijk ook al."

Artikel 1

"Dit zorgt voor verdringing van reguliere banen, en is in strijd met het gelijkwaardigheidsprincipe : “gelijk loon voor gelijk werk”, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Liever zien wij sociaal-maatschappelijk bewustzijn als structureel onderdeel van het onderwijs."

Libertarische Partij

"De staat is niet bedoeld om burgers in het evenbeeld van de toevallige politieke meerderheid te vormen. De LP is tegen elke vorm van dwang die jongeren dwingen hun leven te pauzeren. Bovendien is een dienstplicht een verouderd model. Maatschappelijke betrokkenheid is een groot goed, maar dan wel vrijwillig."

Lokaal in de Kamer

"Normen en waarden bijbrengen door middel van een maatschappelijke dienstplicht is te laat. Lokaal in de Kamer ziet veel meer toekomst in betere ondersteuning van ouders en onderwijs om normen en waarden in kinderen te verankeren. "

3. Anoniem solliciteren

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn dat mensen hun leeftijd, naam of geslacht achterwege houden. Maar zolang deze vorm van discriminatie een feit is moeten we die aanpakken én mensen de kans geven om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Anoniem solliciteren biedt dat perspectief. "

D66

"Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zijn drie keer vaker werkloos dan Nederlanders met een westerse achtergrond. D66 wil dit verschil terugdringen. Eén van de maatregelen die D66 wil nemen is het opzetten van experimenten met neutrale sollicitatie- en promotieprocedures."

GroenLinks

"Waar het gaat om vacatures van de overheid wordt anoniem solliciteren de norm. GroenLinks wil dat de overheid een goede afspiegeling vormt van de samenleving, zeker bij publieke topfuncties. "

Partij voor de Dieren

"De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Anoniem solliciteren kan helpen om discriminatie op grond van afkomst tegen te gaan. Het is mede de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. "

50Plus

"50PLUS vindt dat alle vormen van discriminatie hoog op de agenda moeten staan. Discriminatie op de arbeidsmarkt - op welke grond dan ook - moet teruggedrongen worden. Anoniem solliciteren kan daarbij helpen; solliciteren zonder vermelding van de leeftijd bijvoorbeeld óók. "

Lokaal in de Kamer

"Eens, al moet anoniem solliciteren niet nodig zijn. Discriminatie is strafbaar, en dat is hierbij de basisgedachte. "

Geen van beide

Vrijzinnige Partij

"Gelijkwaardigheid van mensen geldt als vrijzinnige uitgangspunt. Discriminatie wordt niet voorkomen door anoniem te solliciteren. Het is dan symbool-politiek. Keurig correct en vervolgens schiet niemand er iets mee op, de werkzoekende nog het minst. Het gaat om het weg nemen van vooroordelen door ervoor te zorgen dat iedereen goede gelijke onderwijskansen heeft en dus goed opgeleid is om kansen op de arbeidsmarkt te kunnen krijgen."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Een bedrijf moet je aannemen om wie je bent, en wat jouw toegevoegde waarde is. Je zou niet naam of afkomst hoeven te verbergen. Wij zijn dan ook tegen anoniem solliciteren. Bedrijven en organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie moeten worden aangepakt."

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"Discriminatie moet fel bestreden worden in alle delen van de maatschappij. Experimenten met anoniem solliciteren uitbreiden is daarom een goed idee. Dit algeheel doorvoeren gaat nu echter een stap te ver. Bovendien zit anoniem solliciteren ook een actief diversiteitsbeleid juist in de weg."

CDA

"Anoniem solliciteren is een paardenmiddel en biedt uiteindelijk geen oplossing tegen discriminatie. Dat moet dus geen algemene regel worden."

ChristenUnie

"De ChristenUnie strijdt tegen discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. Nog te vaak spelen zaken als geslacht, kinderwens/zwangerschap, etniciteit of leeftijd een rol bij de sollicitatie. Daarom willen we anoniem solliciteren mogelijk te maken. Verplichten of het opleggen van quota voert te ver. "

SGP

"De overheid heeft een voorbeeldfunctie als werkgever. Het is dus belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat wettelijke regels om te voorkomen dat er discriminatie plaatsvindt bij sollicitaties goed worden nageleefd. Extra regels moeten echter wel worden getoetst op noodzakelijkheid. Uit pilots blijkt dat anoniem solliciteren niet zozeer helpt en niet leidt tot diversiteit. Dan moet de overheid dergelijke goedbedoelde maatregelen en extra lasten niet opleggen."

OndernemersPartij

"De problemen met discriminatie op basis van naam gelden niet bij de overheid. Deze maatregel is een opmaat voor verplichting in het bedrijfsleven en daar is de OP absoluut tegen."

VNL

"Anoniem solliciteren werkt niet. Daarom zijn wij geen voorstander hier een algemene regel van te maken. "

DENK

"DENK staat voor een keiharde bestrijding van discriminatie en racisme, maar DENK wil geen samenleving waarin mensen delen van hun identiteit moeten verbergen om aan een baan te kunnen komen. Dat is immers de last leggen bij slachtoffers, in plaats van bij daders. Daarom is DENK voor maatregelen die discriminerende werkgevers opsporen en bestraffen, in plaats van voor maatregelen die de last bij sollicitanten leggen. "

Nieuwe Wegen

"Discriminatie op de arbeidsmarkt moet overal worden aangepakt en aan de kaak worden gesteld. Dat vraagt om een open blik van iedereen. Individuele werkgevers die zich hier aan schuldig maken moeten worden aangesproken. Vanwege de vergrijzing hebben we iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Anoniem solliciteren verdoezelt het probleem. "

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

De Burger Beweging

"Oneens, hiermee wordt probleem alleen maar mee verschoven en het probleem niet bij de bron aangepakt."

Piratenpartij

"De Piratenpartij wil dat zoveel mogelijk van onderop geregeld kan worden: subsidiariteit. Lokale overheden mogen dit van de Piratenpartij dus zelf beslissen. We vinden niet dat de landelijke politiek andere overheden hierin normen moet opleggen."

Artikel 1

"Anoniem solliciteren legt de verantwoordelijkheid om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan bij de sollicitant. Artikel 1 pleit voor voorlichting onder werkgevers en diversiteitsquota. Wij vinden het onacceptabel om mensen te vragen een deel van hun identiteit te verhullen om geaccepteerd te worden."

Libertarische Partij

"We willen geen discriminatie bij de overheid zien. Artikel 1 van de grondwet verbiedt dit. Keuzes voor aanstellingen bij de overheid dienen op basis van kwaliteiten die onderzocht moeten kunnen worden. Daarbij past anoniem solliciteren niet. "

4. Groepsbelediging

Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD gaat uit van het individu, niet de groep. Een groep kan niet beledigd zijn, leden van een groep wel. Individuele belediging is op dit moment strafbaar en moet dat blijven."

PVV

Geen toelichting gegeven

OndernemersPartij

"Vrijheid van meningsuiting is een groot goed."

VNL

"Wij zijn een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Het debat hoort thuis in de samenleving en het parlement, niet in de rechtszaal. Het mag niet zo zijn dat tekenaars uit hun bed worden gehaald door de politie (zoals gebeurde bij Gregorius Nekschot) of dat politici vanwege hun mening worden veroordeeld (zoals bij Wilders)."

Forum voor Democratie

"FVD maakt zich bij uitstek hard voor de Vrijheid van Meningsuiting. We zijn zelfs een petitie gestart naar aanleiding van de veroordeling van Geert Wilders, waarbij we pleiten voor de afschaffing van artikelen 137c en 137d uit het Wetboek van Strafrecht. Voor ons staat vrijheid van meningsuiting op de allereerste plek. "

Libertarische Partij

"Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld, vinden wij dat burgers in het publieke debat moeten kunnen zeggen wat ze willen. Daar staat tegenover dat impopulaire meningen hand en tand bestreden kunnen worden. Dit is de essentie van een vrije samenleving. "

Geen van beide

Piratenpartij

"De Piratenpartij is tegen het strafbaarstellen van beledigingen. Discriminatie (een beoordeling op basis van ras, godsdienst of geaardheid) moet echter wél strafbaar blijven. De Piratenpartij wil niet tornen aan het recht op gelijke behandeling."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"Vrijheid van meningsuiting is een recht. Beledigen op grond van ras, godsdienst of geaardheid is dat niet. Net als het aanzetten tot haat jegens elkander."

SP

"De strafbaarheid op belediging van groepen blijkt in de praktijk een nuttig middel om bijvoorbeeld antisemitisme of religieuze haatoproepen tegen homoseksuelen tegen te gaan."

CDA

"De overheid moet slachtoffers beschermen en daders aanpakken. Belediging afschaffen als strafbaar feit betekent dat de overheid zijn handen aftrekt van deze rol. Hier gaat een totaal verkeerd signaal van uit. Belediging is een groot probleem. Het mag niet normaal zijn om te schelden en elkaar te beledigen en de overheid dient dit, als het te ver gaat, te bestraffen."

D66

"D66 is voor vrije meningsuiting maar vindt dat het opzettelijk beledigen, discrimineren en haat zaaien tegen mensen vanwege het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep, niet past in onze samenleving."

ChristenUnie

"De vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. De ChristenUnie wil dat haatzaaien en opzettelijke belediging strafbaar blijven, omdat ze de vrijheid en de rechten van anderen, en daarmee de vrede in de samenleving, aantasten."

GroenLinks

"Onze samenleving is de afgelopen vijftien jaar verruwd. Respectloos gedrag lijkt normaal te zijn geworden. GroenLinks stelt een harde grens: we pakken racisme en discriminatie keihard aan, zeker als het gekoppeld wordt aan geweld of het oproepen tot geweld, intimidatie en bedreigingen."

SGP

"De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dat betekent niet dat het een vrijbrief moet zijn om elkaar te kwetsen. Het is belangrijk dat mensen zelf rekening houden met elkaars gedachten en gevoelens. De SGP is niet voor een samenleving waarin antisemitische uitspraken worden toegejuicht. Waarin ontkenning van de holocaust een recht is. Waarin Isis kan worden verheerlijkt. Daarom moet het mogelijk zijn om belediging van groepen te vervolgen. Dat vraagt om wettelijke normen."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid met kracht moet optreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Het is mede de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals mensen met een beperking, vrouwen, etnische minderheden en LHBTI- zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. "

50Plus

"50PLUS vind dat belediging strafbaar moet blijven, zeker ook als het om smaad en laster gaat. Beledigen op grond van ras, godsdienst, leeftijd of geaardheid is niet de samenleving die 50PLUS voorstaat. "

DENK

"Onze samenleving verhardt, verrechtst en verruwt. In een tijd dat de verhoudingen steeds meer op scherp staan en mensen steeds harder over elkaar spreken, moeten we groepsbelediging niet uit het Wetboek van strafrecht halen. "

Nieuwe Wegen

"In deze tijd van hufterigheid, uitsluiting en respectloos gedrag moeten we elkaar niet nog meer gaan beledigen. Tijd voor respect en fatsoen. Het niet langer strafbaar stellen van belediging zou in deze tijd het verkeerde signaal zijn. "

De Burger Beweging

"Oneens, ook politici die zich hier schuldig aan maken moeten gelijk net als ieder ander naar redelijkheid voor bestraft worden."

Vrijzinnige Partij

"Belediging is per definitie het afwijzen van gelijkwaardigheid van mensen. Dat zal aangepakt moeten blijven worden. Het heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Of een uitspraak wel of niet in een bepaalde context is te zien als belediging is aan de rechter."

Artikel 1

"Groepsbelediging is een serieuze aantasting van de gelijkwaardigheid en eenheid van de maatschappij. Zeker ook waar dit ras, religie of geaardheid betreft."

Lokaal in de Kamer

"Mensen moeten zichzelf kunnen zijn, zonder daarbij gediscrimineerd te worden op basis van ras, godsdienst of geaardheid. "

5. Teelt en verkoop wiet

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Het legaliseren van Wiet levert alleen maar voordelen op: de politie kan zich richten op de echte misdaad, de wiet wordt minder schadelijk en de samenleving ontvangt extra inkomsten - niet de misdadigers - waar we goede dingen mee kunnen doen."

SP

"Het legaliseren van teelt en verkoop van wiet heeft verschillende voordelen. We kunnen de teelt controleren en reguleren en beter voorlichten, wat de volksgezondheid kan helpen. Bovendien zou legalisering een zware slag toebrengen aan de georganiseerde misdaad, die nu een belangrijke inkomstenbron heeft uit de wietteelt. "

D66

"Omdat wietteelt illegaal is, domineren criminele organisaties nu de gehele wiethandel. Met legaliseren van wiet wordt de productie gecontroleerd. Dit levert veel geld op en de criminaliteit wordt teruggedrongen. Ook kunnen, net als bij alcohol en tabak, strenge eisen aan de productie gesteld worden."

GroenLinks

"De huidige drugsbestrijding kost veel geld, tijd en menskracht, die ook zou kunnen gaan naar politie-inzet tegen straatroof, inbraken en huiselijk geweld. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugcriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de kwaliteit van softdrugs controleerbaar wordt."

Partij voor de Dieren

"Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs."

50Plus

"Niet legaliseren van wietteelt betekent: géén grip en controle over deze ‘sector’. Totaal verbieden van gebruik én teelt zou de hele 'sector' in de illegaliteit doen verdwijnen met alle gevolgen van dien. Het is bizar dat wiet nu illegaal via de achterdeur binnen komt, en legaal verkocht mag worden via de voordeur. De teelt werkt ook criminaliteit en overlast in de hand. Tegelijkertijd steunt 50PLUS een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik. Medicinale wiet wordt vergoed."

OndernemersPartij

"Middels een vergunningstelsel en een legaal fiscale afdracht van inkomsten."

VNL

"De politie moet zich bezighouden met de bestrijding van echte criminaliteit. Wiet is niet schadelijker dan alcohol en tabak. Harddrugs (bijvoorbeeld heroïne) pakken we keihard aan. "

DENK

"Het gedoogbeleid leidt tot overlast, risico's op het gebied van veiligheid, risico's op het gebied van gezondheid en tot criminaliteit. Daarom wil DENK overgaan tot regulering, zodat risico's worden uitgebannen en criminaliteit wordt bestreden. "

Nieuwe Wegen

"Het huidige beleid rond coffeeshops is er een van pappen en nathouden. We moeten elkaar niet langer voor de gek houden. De teelt en verkoop moeten door de overheid gereguleerd worden. De onderwereld heeft nu teveel macht. Met het reguleren van de teelt verdwijnt hun verdienmodel en hebben we meer grip op de criminaliteit. Door het te reguleren is ook de kwaliteit van de wiet gewaarborgd en voorkomen we dat er troep ingenomen wordt door onze jongeren."

Forum voor Democratie

"Forum voor Democratie is voor modernisering van het soft-en harddrugsbeleid. Het huidige beleid bereikt het tegengestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde en ongewenste consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op kwaliteit van cannabis. "

De Burger Beweging

"Eens, zie voorbeeld Portugal."

Vrijzinnige Partij

"Het is zeer onzinnig om verkoop nu te gedogen en tevens teelt en levering te verbieden. Beter is het om goede randvoorwaarden te gaan bepalen voor teelt en levering. Dan kunnen misstanden en slechte kwaliteit voorkomen en dan aangepakt worden. Ook is de Vrijzinnige Partij voor verruiming van de mogelijkheden van wiet voor medicinaal gebruik."

Piratenpartij

"De Piratenpartij is een uitgesproken voorstander van de legalisering van cannabis. Zo wordt 77% van de opsporingscapaciteit vrijgespeeld, die de politie kan steken in opsporing van misdaad. Bovendien kan door kwaliteitscontrole de volksgezondheid verbeterd worden. Daarnaast zorgt dit voor een flinke groei van de legale economie."

Artikel 1

"Door teelt en verkoop te legaliseren en reguleren wordt criminaliteit teruggedreven, kwaliteit verbeterd, en profiteert de staatskas, dus de gemeenschap. Verder zetten we in op goede voorlichting bij de jeugd en beginnende gebruikers."

Libertarische Partij

"Het verbod op teelt en verkoop van wiet heeft een omvangrijke criminele onderwereld tot stand gebracht. Mensen die in deze wetteloze wereld terechtkomen schuwen geen geweld en trekken sowieso niets aan van wetgeving. Jongeren die met deze gewetenloze criminelen in aanraking komen, worden bovendien blootgesteld aan nog veel gevaarlijker en verslavende drugs. Legalisatie is de methode om deze misstanden te bestrijden. Bovendien spaart de samenleving miljarden op handhaving en andere kosten."

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Lokaal in de Kamer

"Lokaal in de Kamer is tegen legalisering van wietteelt en verkoop, maar steunt de initiatieven voor medicinale wiet."

Oneens

VVD

"Legalisering is wat de VVD betreft onverstandig, wel wil de VVD het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Nederland produceert grote hoeveelheden softdrugs, die voor het overgrote deel bestemd zijn voor woekerwinsten uit het buitenland. Softdrugs gebruiken is niet normaal; het is troep en lang niet zo onschuldig als sommigen beweren. Softdrugs zijn schadelijk voor de gezondheid en veroorzaken veel sociale overlast. Het CDA wil de illegale handel in drugs aanpakken in plaats van gedogen."

ChristenUnie

"Drugsgebruik is niet onschuldig. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen, drugscriminaliteit bestrijden en meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsproblematiek."

SGP

"De SGP vindt het gedoogbeleid onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Het gedoogbeleid moet daarom per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen wil de SGP de wet handhaven. De productie van drugs blijft dan ook strafbaar als het aan de SGP ligt. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen."

6. Vervroegde vrijlating

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Iemand die een gevangenisstraf krijgt moet deze voor de volledige duur uitzitten. Het automatisme dat iemand na tweederde van de straf in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating, wil de VVD afschaffen. "

PvdA

"Het is onrechtvaardig dat mensen hun straf ontlopen. Het principe moet zijn dat alle criminelen hun straf uitzitten."

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Straf is straf, vindt het CDA. Dat is nu niet het geval. Een veroordeelde kan nu voorwaardelijk vrij komen als hij 2/3e van zijn straf heeft uitgezeten. Voor iemand die tot 20 jaar cel is veroordeeld, betekent dit dat hij al na 13 jaar weer vrij kan komen. Dat doet geen recht aan de belangen en positie van het slachtoffer en tast het vertrouwen in de samenleving aan."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat een opgelegde straf wordt uitgezeten. De voorwaardelijke invrijheidstelling na het uitzitten van 2/3 van de straf mag dan ook geen recht of automatisme zijn."

SGP

"De SGP is van mening dat een voorwaardelijk deel van de straf alleen en uitdrukkelijk door de rechter moet kunnen worden opgelegd. Veroordeelden moeten niet automatisch in aanmerking kunnen komen voor een strafkorting. De straf die door de rechter wordt opgelegd moet ook daadwerkelijk worden uitgezeten. De SGP heeft daarom een wetsvoorstel geschreven om de vervroegde vrijlating af te schaffen. "

50Plus

"De hele straf uitzitten vindt 50PLUS niet meer dan logisch. Het is strijdig met het rechtsgevoel van veel mensen als veroordeelden na twee derde van hun straf bijna standaard vervroegd vrij kunnen komen. Dat kán niet de bedoeling zijn van het rechtssysteem. En, iemand met bijvoorbeeld een belastingschuld, moet deze ook in z'n geheel aflossen en niet maar voor twee derde."

OndernemersPartij

"Straf moet straf zijn. "

VNL

"Criminelen moeten hun volledige straf uitzitten. Dan had bijvoorbeeld de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, niet 12 jaar maar 18 jaar in de gevangenis gezeten. "

Nieuwe Wegen

"Een straf is een straf. In Nederland worden gevangenen al na 2/3 van hun straf vrijgelaten. Dat kan niet langer. Gewoon je straf uitzitten. Doen we dat niet, dan bevordert dat het gevoel van rechtsongelijkheid, gevangenen komen zo te makkelijk weg met hun straf. In de tijd van hun gevangenschap moet er wel hard gewerkt worden aan een normale terugkeer in de samenleving. "

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

Lokaal in de Kamer

"De opgelegde strafmaat is door rechters met rede en onderbouwing opgelegd. Daarbij vindt Lokaal in de Kamer betere en intensievere begeleiding bij terugkeer in de maatschappij belangrijk. "

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

SP

"Criminelen moet je niet alleen straffen, maar ook resocialiseren, zodat ze niet later opnieuw de fout in gaan. Door tijdens de gevangenschap in te zetten op werk, scholing en goed gedrag kan hieraan gewerkt worden. De mogelijkheid tot vervroegde vrijlating is hierbij een goede motivator."

D66

"D66 vindt het belangrijk dat de kans op herhaling van misdaden zo klein mogelijk wordt gemaakt door gevangenen in de laatste fase van hun straf onder strenge voorwaarden en toezicht te laten terugkeren in de samenleving. "

GroenLinks

"Voorwaardelijke vrijlating betekent dat gevangenen bij goed gedrag na het uitzitten van twee derde van hun straf worden vrijgelaten onder strikte regels. Als ze die overtreden, moeten ze terug naar de cel. Dit stimuleert hen om een toekomst vrij van criminaliteit op te bouwen."

Partij voor de Dieren

"Straffen dienen streng maar rechtvaardig te zijn en uitzicht te bieden op rehabilitatie, met maatregelen die de kans verkleinen op recidive. Rechters houden bij het bepalen van de strafmaat al rekening met vervroegde vrijlating. Als dit wordt gestopt, zullen ze daar in het bepalen van de straf rekening mee houden en zal de straf lager uitvallen."

DENK

"DENK staat voor effectief strafrecht dat in balans is tussen preventie en repressie. DENK voelt niets voor louter keiharde benaderingen en spierballentaal. Vervoegde vrijlating kan een goed instrument zijn om te zorgen voor snellere re-integratie van daders in de samenleving. Dit laat onverlet dat er genoegdoening moet zijn voor het leed van slachtoffers en dat criminelen gewoon bestraft moeten worden. "

De Burger Beweging

"Oneens, er kunnen goede redenen zijn om mensen eerder vrij te laten en we hebben ons te houden aan normen hiervoor van internationaal recht."

Vrijzinnige Partij

"Ieder mens heeft recht op perspectief op vrijheid. Vervroegde vrijlating moet geen automatisme zijn, maar een stimulans voor gevangen, ook levenslang gestraften, zijn om vrij te kunnen komen als er geen gevaar voor herhaling is."

Piratenpartij

"In de praktijk houden rechters al rekening met de periode van vervroegde vrijlating. De Piratenpartij wil de reclassering in deze periode inzetten om te zorgen dat veroordeelde criminelen hun leven weer op de rails krijgen, om zo de kans op nieuwe misdaden (recidive) zo laag mogelijk te houden."

Artikel 1

"Artikel 1 streeft een humaan beleid voor, waarbij het doel in eerste instantie terugkeer in de maatschappij is. Met inachtneming van de genoegdoening voor slachtoffers en de kans op recidiveren, heeft een veroordeelde recht op goede reclassering en de mogelijkheid een nieuwe start te maken."

Libertarische Partij

"Gevangenen met uitzicht op vervroegde vrijlating hebben iets om naartoe te werken. Wij pleiten voor een "per geval" benadering. Gevangenen die geweld plegen in detentie mogen niet in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Rechters moeten ook de mogelijkheid hebben om per geval vervroegde vrijlating bij het opleggen van een straf te verbieden. "

7. Vennootschapsbelasting

De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Om bedrijven in Nederland te houden en meer bedrijven hier te krijgen, willen wij de vennootschapsbelasting verlagen. Zo kunnen bedrijven de concurrentie met omringende landen aan en blijven banen in Nederland."

CDA

"Ondernemers betalen momenteel veel belasting over hun winst. Ondernemen moet weer lonend worden en Nederlandse ondernemers moeten kunnen concurreren tegen producten en diensten uit het buitenland. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting zou pas bij een hogere winst moeten gelden, zodat MKB-ondernemers minder winstbelasting verschuldigd zijn."

SGP

"Om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren moeten de lasten voor ondernemers omlaag. In het financieel plaatje van de SGP wordt het tarief daarom verlaagd. "

OndernemersPartij

"Dit stimuleert het ondernemen."

VNL

"Lage belasting voor bedrijven betekent meer economische groei. Dit zorgt voor meer banen, meer koopkracht en dus meer welvaart voor iedereen."

Forum voor Democratie

"Vooral voor het MKB en ZZP-ers moet de belasting omlaag, zij betalen in de praktijk vaak meer belasting dan de multinationals."

Libertarische Partij

"Vanzelfsprekend moeten alle belastingen omlaag, dus ook de vennootschapsbelasting. Meer geld in het laatje van ondernemers betekent meer investeringsmogelijkheden en meer banengroei."

Lokaal in de Kamer

"Ondernemers betalen naar verhouding veel belasting, terwijl zij voor werkgelegenheid zorgen. Lagere belastingen kunnen leiden tot meer investeringen en dus meer banen. "

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"Bedrijven moeten net als alle anderen gewoon netjes hun belasting betalen. Op dit moment betalen werknemers het leeuwendeel van de belasting en bedrijven een relatief laag tarief. Verlaging is dus onnodig."

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"Bedrijven, zeker de grote multinationals, betalen in Nederland al weinig belasting in vergelijking tot andere landen. Door de belastingen voor de multinationals juist te verhogen en belastingontwijking tegen te gaan, kunnen de lasten voor gewone werknemers weer omlaag."

D66

"Het is belangrijk dat Nederland aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Dit levert banen op en is goed voor de economie. D66 kiest er voor om andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting verlagen. Daarvan profiteert iedereen en niet alleen bedrijven."

ChristenUnie

"De ChristenUnie hervormt het belastingstelsel. Het wordt moeilijker belastingen te ontwijken. Het midden- en kleinbedrijf gaat minder belasting betalen, multinationals meer."

GroenLinks

"GroenLinks wil welvaart eerlijk delen. We willen dat iedereen zijn deel bijdraagt: grote bedrijven betalen nu veel minder belastingen dan werknemers en kleine ondernemers betalen. Daarom vragen wij meer van multinationals en pakken wij belastingontwijking aan."

Partij voor de Dieren

"Het tarief kan in principe ongewijzigd blijven. Belangrijker is dat multinationals geen deals meer met de fiscus kunnen sluiten tbv belastingontwijking. Zo kan oneerlijke concurrentie tussen multinationals en het MKB aangepakt worden. De belasting op arbeid moet wel verlaagd worden. De werkgelegenheid wordt zo bevorderd."

50Plus

"50PLUS vindt niet dat de vennootschapsbelasting per definitie omlaag moet. Het huidige tarief is (nog) behoorlijk concurrerend binnen de EU. "

DENK

"Multinationals en grote bedrijven moeten wat DENK betreft een grotere bijdrage leveren aan onze samenleving. Op dit moment wordt er door deze ondernemingen te veel belasting ontdoken en ontweken. Daarom vraagt DENK van grote bedrijven wat meer, zodat we de mensen die het nodig hebben kunnen steunen. "

Nieuwe Wegen

"Grote bedrijven en multinationals zoals Apple en Starbucks moeten meer belasting gaan betalen. Zij maken misbruik van ons belastingsysteem en de kansen die de EU ze geeft. Hoogste tijd dat zij door meer belastingen te betalen bij gaan dragen aan onze zorg, onderwijs en veiligheid. Voor het midden- en kleinbedrijf mogen de belastingen niet omhoog. Zij zijn de spil en banenmotor van onze economie. "

De Burger Beweging

"Oneens, belasting op winst van bedrijven is sinds 1990 al gehalveerd en nu veel lager dan belasting op inkomsten uit arbeid."

Vrijzinnige Partij

"De vennootschapbelasting moet juist omhoog. Door invoering van het basisinkomen zullen de bedrijven lager loonkosten hebben en meer winst. Met onder andere die hogere belasting op de winst kan het basisinkomen betaald worden."

Piratenpartij

"De Piratenpartij is van mening dat het belastingklimaat gunstiger moet worden voor kleine ondernemers en ZZP'ers. Echter, een algehele verlaging van de vennootschapsbelasting zou ook de multinationals steunen terwijl veel kleine ondernemers er niks van merken omdat ze toch al geen vennootschapsbelasting betalen. Hiervoor zijn betere maatregelen te bedenken zoals bijvoorbeeld een hogere ondernemersaftrek."

Artikel 1

"Bedrijven betalen nu al relatief weinig belasting in vergelijking met burgers."

8. Belasting hoogste inkomens

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Die kleine groep mensen in Nederland die meer dan €150.000 per jaar verdient, vragen we een extra bijdrage te leveren. Dat geld wil de PvdA gebruiken voor betere ouderenzorg."

SP

"De afgelopen jaren zijn de verschillen in inkomen en vermogen tussen de rijkste Nederlanders en de rest weer verder toegenomen. De rijken werden rijker, terwijl grote groepen Nederlanders er helemaal niet op vooruit gingen of zelfs achteruit. Het is redelijk een extra bijdrage van deze rijkste groep te vragen."

GroenLinks

"Al 30 jaar groeit de inkomensongelijkheid: lage en middeninkomens stijgen nauwelijks maar topinkomens wel. Als we onze welvaart eerlijk delen, gaat iedereen erop vooruit. GroenLinks vraagt meer van topinkomens; zo kunnen de belastingen voor lage en middeninkomens flink naar beneden."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Echter zeker zo belangrijk is een beter belastingstelsel, waarin het gebruik van grondstoffen meer belast wordt en arbeid wordt verlaagd. Zo creëren we werkgelegenheid en maken we de samenleving duurzamer."

DENK

"DENK staat voor het eerlijk verdelen van de lasten. Daarom vraagt DENK van mensen met een hoger inkomen een grotere bijdrage, zodat wij mensen met een kleinere portemonnee kunnen steunen. "

De Burger Beweging

"Eens, de speciale fiscale voordelen voor de hoogste inkomensgroepen waardoor zij nu (bijna) geen belasting betalen moet worden afgeschaft (dit geldt ook voor de koninklijke familie)."

Vrijzinnige Partij

"De Vrijzinnige Partij gaat uit van gelijkwaardigheid van mensen. Iedereen is vrij om zo veel mogelijk geld te verdienen. Maar het is de samenleving die dat mogelijk maakt. Dan is een progressief belastingstelsel het eerlijkst. De Vrijzinnige Partij stelt een nieuw toptarief van 65 % voor voor inkomens boven de € 229.001"

Artikel 1

"Er is in Nederland veel ongelijkheid. De belastingen zijn een manier om die kleiner te maken en zo de gelijkwaardigheid en eenheid te bevorderen."

Geen van beide

50Plus

"50PLUS vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dát is en blijft ons uitgangspunt. Meer belasting voor de hoogste inkomensgroepen kan aan de orde zijn, als dat per saldo inkomensverschillen ook echt kleiner maakt én ook hogere maatschappelijke welvaart oplevert. "

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD wil de inkomstenbelasting voor iedereen verlagen. Ongeacht wat je verdient. Zodat werken meer gaat lonen en je meer geld overhoudt in je portemonnee. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"In Nederland begint het hoogste belastingtarief bij een veel lager inkomen dan in andere landen. Om werken weer te laten lonen, moet de belasting op arbeid juist omlaag. De hoogste inkomens betalen in ons belastingvoorstel wel een solidariteitsbijdrage (hoger belastingtarief), maar die is niet hoger dan de huidige belastingtarieven."

D66

"D66 wil de belasting juist verlagen zodat mensen meer overhouden van hun inkomen. Dit wordt gedaan door het verlagen van de belasting voor lage en middeninkomens, maar iedereen mag na jaren van crisis profiteren van een belastingverlaging. Door de belasting te verlagen, loont werken voor iedereen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie hervormt het belastingstelsel. Voor iedereen gaan de belastingen per saldo omlaag. Sommige groepen, zoals eenverdieners betalen onrechtvaardig veel belasting. Dat wil de ChristenUnie veranderen. Met name de middeninkomens gaan erop vooruit."

SGP

"De SGP wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd door het introduceren van één laag, uniform basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks. De hoogste inkomensgroepen moeten daarbij zeker niet nog meer belasting gaan betalen dan ze nu al doen. "

OndernemersPartij

"De nivellering onder de inkomensbelasting is ver genoeg doorgevoerd."

VNL

"Werken moet lonen. Het is onjuist om mensen te straffen naarmate ze meer gaan verdienen. Lage belastingen betekent ook dat de koopkracht toeneemt en de economie harder groeit."

Nieuwe Wegen

"In Nederland is de inkomensongelijkheid gelukkig klein. Dat moet zo blijven. Als je wat meer gaat verdienen, moet je het niet meteen kwijt zijn aan hogere belastingen. Als we zuiniger met ons belastinggeld omgaan, strijden tegen belastingontduiking, minder geld kwijt zijn aan verspilling en bureaucratie bv. in de zorg dan zijn belastingverhogingen voor gewone mensen niet nodig."

Forum voor Democratie

"De belastingen moeten over de hele linie omlaag, vooral voor de minst verdienenden door invoering van een belastingvrije voet van €20.000 voor iedereen. De economische dynamiek moet terug in Nederland."

Piratenpartij

"De Piratenpartij wil het belastingstelsel zo hervormen, dat reële productie gestimuleerd wordt. Wij willen multinationals aanpakken en het verbruik van grondstoffen meer belasten."

Libertarische Partij

"De hoogste inkomensgroepen betalen al het leeuwendeel van de opbrengsten van de inkomstenbelasting. Belasting moet juist voor alle inkomensgroepen omlaag. De LP pleit voor een belastingvrije voet van €20.000 voor alle werknemers en daarna een vlaktaks van 15,6%. "

Lokaal in de Kamer

"Deze inkomensgroep betaalt al een hoger tarief, terwijl zij van weinig tot geen extra voordelen gebruik kan maken. "

9. Tijdelijke arbeidscontracten

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Soms kan een werkgever je geen vast contract geven, terwijl je wel wil blijven werken. In dat gevoel moet je niet gedwongen worden om ontslagen te worden, maar helpt het juist als je een extra tijdelijk contract kan krijgen. Want dan kan je tenminste blijven werken."

CDA

"Er moet meer ruimte komen voor meerjarige tijdelijke contracten. Hierdoor ontstaat voor de werknemer meer zekerheid en bescherming waar nu een groot gebrek aan is. Daardoor hoeven werkgevers ook minder gebruik te maken van alleen maar flexibel personeel."

D66

"D66 vindt de tweedeling tussen mensen met een vast en flexibel dienstverband onwenselijk. Vooral jongeren en lager opgeleiden hebben steeds vaker een tijdelijk contract. D66 wil voorkomen dat zij na twee jaar worden ontslagen, omdat de werkgever het niet aandurft hen een vast contract te geven."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat flexibele contracten meer zekerheid bieden. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten in duur oplopen. Contracten langer dan twee jaar moeten mogelijk zijn, maar het uitgangspunt is vast. Daarom wordt het goedkoper en makkelijker om mensen in vaste dienst te nemen."

GroenLinks

"De Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher die flexibilisering van de arbeidsmarkt moest tegen te gaan, werkt niet: mensen staan nu na twee jaar op straat. GroenLinks wil dit probleem oplossen door flexibel werk duurder te maken dan vast en een tweede, meerjarig contract mogelijk te maken."

SGP

"De SGP vindt de huidige regeling voor opvolgende tijdelijke contracten te strikt. Om te voorkomen dat te makkelijk gebruik gemaakt wordt van tijdelijke contracten moeten vooral vaste contracten aantrekkelijker gemaakt worden."

Partij voor de Dieren

"De PvdD vindt het belangrijk dat beginnende werknemers een grote mate van zekerheid wordt geven om zo de relatie tussen werknemer en werkgever stabieler en duurzaam te maken. Dan loont het ook voor de werkgever en werknemer om te investeren in elkaar (trainingen en scholing)."

OndernemersPartij

"Dit is goed voor ZZP´ers"

VNL

"De duur van een arbeidsovereenkomst is in principe een zaak tussen werkgever en werknemer. Nu zien we dat werknemers vaak het slachtoffer worden van ontslag omdat de werkgever geen tijdelijk arbeidscontract mag afsluiten voor een periode langer dan twee jaar. "

DENK

"DENK wil dat mensen meer zekerheid hebben op de arbeidsmarkt. Het gedwongen uit de baan vliegen omdat iemand drie korte tijdelijke contracten heeft gehad leidt tot draaideurwerknemers. Daarom moet het mogelijk zijn om tijdelijke contracten voor een langere periode af te sluiten. "

Forum voor Democratie

"De flex-wet van Asscher (PvdA) werkt in de praktijk totaal averechts en vergroot de werkloosheid, deze dient afgeschaft te worden."

De Burger Beweging

"Eens. "

Vrijzinnige Partij

"Met de invoering van het basisinkomen kan de arbeidsmarkt vernieuwd worden. Flexibilisering met de zekerheid van een basisinkomen is het streven van de Vrijzinnige Partij. Dan is onnodig betuttelend om uit te gaan van een maximum van 2 jaar voor meerdere tijdelijke contracten. Ook geeft de regel nu door de versoepeling van het ontslagrecht de suggestie alsof een contract voor onbepaalde tijd zekerheid biedt. Dat is slechts schijnzekerheid als mensen toch ontslagen kunnen worden."

Libertarische Partij

"Werkgever en werknemer moeten vrij zijn om de voorwaarden vast te leggen waarbinnen er gewerkt wordt. Dit kan op individueel niveau of in CAO verband. Dit doet niet af aan de waarde die individuele werknemers met een vast dienstverband voor een werkgever hebben. De beslissingen dienen bij de direct betrokkenen te liggen."

Lokaal in de Kamer

"Dit geeft meer mogelijkheden voor werkgevers, terwijl werknemers ook voor langere tijd zekerheid hebben. "

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"De PvdA is hier faliekant op tegen. Een vast contract is voor ons de norm. Sommige partijen willen zo lang mogelijk tijdelijke contracten geven omdat werkgevers daarmee mensen makkelijk kunnen ontslaan. Dergelijke langdurige onzekerheid knaagt aan mensen en zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld geen huis kunt kopen."

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"We moeten het aantal tijdelijke contracten niet uitbreiden, maar terugdringen. Werknemers hebben behoefte aan zekerheid. Door bijvoorbeeld de WW-premie voor tijdelijke contracten te verhogen en voor vaste contracten verlagen maken we vast werk aantrekkelijker voor werkgevers."

50Plus

"50PLUS ziet tijdelijke contracten vooral als een opmaat naar een vast contract. Het verschil (arbeidsvoorwaardelijk) tussen tijdelijke, flexibele en vaste banen moet minder groot worden. Op die wijze zullen bedrijven meer vaste contracten aan gaan bieden met als voordeel voor de werknemer: meer zekerheid en bijvoorbeeld mogelijkheden op de woningmarkt."

Nieuwe Wegen

"Mensen hebben recht en behoefte aan zekerheid. We zijn in Nederland kampioen 'flexbaantjes'. Dat moet stoppen. Met vaste banen kunnen jongeren bouwen aan hun toekomst en weten werknemers en werkgevers waar ze aan toe zijn. Vaste banen zijn goed voor de economie en vergroten de loyaliteit van werknemers aan hun bedrijf en werkgever. Daarom moet er een nieuw sociaal akkoord komen dat gedragen wordt door het midden- en kleinbedrijf met duidelijke afspraken oa. over vaste arbeidscontracten."

Piratenpartij

"De Piratenpartij wil schijnzelfstandigheid voorkomen. Door de wildgroei aan tijdelijke contracten is de onderhandelingspositie en de baanzekerheid van werknemers ernstig verzwakt. De Piratenpartij wil deze ontwikkeling een halt toeroepen en de positie van werknemers versterken. Een arbeidscontract van langer dan twee jaar is niet tijdelijk te noemen, maar vast, en zou dus met een vast contract moeten worden ingevuld."

Artikel 1

"Artikel 1 wil de onzekere positie van werknemers terugdringen. Schijnzelfstandigheid dient te worden voorkomen."

10. AOW-leeftijd 65

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"Veel mensen met zware beroepen kunnen niet doorwerken. Ook is het voor veel jongeren en ouderen moeilijk om een baan te vinden. Daarom gaat bij de SP de AOW-leeftijd weer naar 65 jaar. Daarnaast verhogen we de AOW-uitkering met 10%."

Partij voor de Dieren

"Er zijn veel werkzoekende ouderen. Doorgaan met verhoging van de AOW-leeftijd is onverstandig. Er moet een flexibele AOW-leeftijd komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering."

50Plus

"De AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar is goed voor de arbeidsmarkt. Jongere en oudere werkzoekenden krijgen dan méér kansen op de arbeidsmarkt. Juist bij ouderen is de langdurige werkloosheid vaak hardnekkig en structureel. Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 is daarnaast goed voor mensen met zware beroepen, mensen die minder verdienen en mensen met een zwakkere gezondheid. 50PLUS: AOW-leeftijd voor iedereen terug naar 65! "

OndernemersPartij

"Dit is een onrechtvaardige bezuiniging gebleken, zonder visie."

De Burger Beweging

"Eens voor mensen die dit willen, niet verplicht voor iedereen."

Lokaal in de Kamer

"Oudere werknemers zijn relatief duur, hebben al een lang arbeidsverleden achter de rug. Het schept banen voor jeugd en verlicht lasten voor ondernemers. "

Geen van beide

Piratenpartij

"De Piratenpartij staat voor zelfbeschikking en het recht zelf deze keuze te maken. Wij vinden dus niet dat de overheid voor mensen moet beslissen wanneer zij moeten stoppen met werken. De Piratenpartij wil het basisinkomen invoeren, zodat iedereen, jong of oud, de garantie heeft om te kunnen voorzien in zijn of haar basisbehoeften. Hierdoor vervalt het hele AOW-systeem, dat leeftijdsgebonden is. Iedere persoon heeft dan dus zelf de keuze op welke leeftijd men met pensioen gaat. "

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Wij willen de AOW ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Dat kan alleen als we langer doorwerken, want we worden steeds ouder en gezonder. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de AOW-leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat. "

PvdA

"We worden gemiddeld ouder en we willen allemaal op een gegeven moment een goede oude dag. Het kan niet anders dan dat we de AOW leeftijd moeten laten stijgen. Wie echter een leven lang hard gewerkt heeft en niet meer kán, moet eerder kunnen stoppen. Daarom moet je zelf kunnen bepalen of je eerder stopt tegen een reële en behapbare korting op de AOW. "

CDA

"Dat is onbetaalbaar, omdat mensen steeds ouder worden en iedereen meebetaalt aan de AOW. Solidariteit tussen jongeren en ouderen moet overeind blijven, je kan die lasten niet alleen bij jongeren neerleggen. Wel moeten ouderen met een klein pensioen die door het huidige kabinetsbeleid zijn gekort en geconfronteerd worden met een AOW-gat worden gecompenseerd."

D66

"De AOW houden we betaalbaar door de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. D66 wil het mogelijk maken eerder of later dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Iemand die langer wil doorwerken of juist eerder wil stoppen, kan dat dan doen. De hoogte van de uitkering verandert mee."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel en een einde aan de tweedeling tussen jong en oud. Daarom is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Ook zijn wij voor een pensioenhervorming. Die raakt niet de koopkracht van gepensioneerden, zij gaan er bij de CU op vooruit."

GroenLinks

"GroenLinks was en is voorstander van de verhoging van de AOW-leeftijd om de AOW op lange termijn betaalbaar te houden. er is een groep mensen in fysiek zware beroepen van wie het niet reëel is om te vragen langer door te werken. Voor hen wil GroenLinks vervroegde uittreding mogelijk maken."

SGP

"De SGP heeft deelgenomen aan het pensioenakkoord en ingestemd met de koppeling van de AOW-leeftijd aan levensverwachting. "

VNL

"De AOW-leeftijd is sinds kort gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat mensen die nu in de 30 zijn, pas AOW krijgen na hun 70e. Dat is onwenselijk. Daarom zetten wij de AOW-leeftijd vast op 67. Partijen die zeggen de AOW-leeftijd te verlagen naar 65, hebben hun plannen niet laten doorrekenen. "

DENK

"DENK heeft een sociaal hart, maar ons stelsel van sociale zekerheid moet wel betaalbaar blijven. De AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 leidt tot een te grote kostenpost die voor de rekening komt van komende generaties. DENK wil komende generaties niet belasten met een grote last op de begroting. Daarom vraagt DENK aan mensen om wat langer door te werken. Dit is rechtvaardig, omdat de levensverwachting is gestegen. "

Nieuwe Wegen

"Iedereen moet na 45 jaar werken kunnen stoppen. Begin je eerder op jonge leeftijd, dan stop je eerder. Begin je op latere leeftijd dan werk je wat langer door. Zo zullen mensen met zwaar werk en die vaak lager opgeleid zijn eerder kunnen stoppen en mensen met een hogere opleiding en vaak met minder fysiek zwaar werk langer kunnen doorwerken. Op deze manier kan iedereen in goede gezondheid nog genieten van zijn of haar oude dag."

Forum voor Democratie

"FVD wil de AOW-leeftijd naar 66 jaar. En voor alle AOW-ers wil FVD ook de belastingvrije voet van €20.000 zodat het koopkrachtverlies van AOW-ers onmiddellijk wordt hersteld."

Vrijzinnige Partij

"In 1956 bij de invoering van de AOW was de levensverwachting 71 jaar en de AOW-leeftijd 65. Nu 60 jaar later is levensverwachting rond de 80 jaar. Dan is het financieel onverantwoord om aan 65 jaar vast te houden. De discussie wordt overigens overbodig door de invoering van een basisinkomen. Daarnaast kiest de Vrijzinnige Partij voor het wetsvoorstel van het Kamerlid Klein om de AOW te flexibiliseren. Mensen moeten vrij zijn om de AOW 5 jaar eerder of 5 jaar later te laten ingaan."

Artikel 1

"Nu de levensverwachting is gestegen en mensen ook gezonder oud worden is (met uitzondering van zware beroepen) is een pensioengerechtigde leeftijd niet langer nodig of financieel haalbaar voor de overheid. Bovendien pleit Artikel 1 in haar programma voor het basisinkomen of onvoorwaardelijke uitkering. Door de AOW flexibel te maken (wetsvoorstel Kamerlid Klein) kunnen mensen ervoor kiezen om 5 jaar eerder of later de AOW in te laten gaan. Hiermee vergroten we de zelfbeschikking van burgers."

Libertarische Partij

"De betaalbaarheid van de AOW staat onder grote druk de komende jaren dankzij de vergrijzing. Wie hiervoor pleit, mag ons even voorrekenen hoe ze dit willen betalen. Wij pleiten wel voor de mogelijkheid voor mensen om belastingvrij een potje aan te leggen om toch nog vervroegd met pensioen te gaan."

11. Verzekering zzp'ers

Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Iedereen die werkt, moet kunnen rekenen op een goede ziektekostenverzekering. Ook als je als zzp'er werkt. Maar dan moet je dat wel kunnen veroorloven. Daarom wil de PvdA alle opdrachtgevers verplichten een extra toeslag te betalen aan zzp'ers, bovenop het salaris, waarmee zzp'ers hun ziektekosten en pensioen kunnen regelen."

SP

"Op de arbeidsmarkt zie je helaas veel zzp-ers als schijnzelfstandigen. Met een verplichte verzekering bieden we hen bescherming tegen ongevallen, en voorkomen we gelijk dat zzp-constructies oneerlijk concurreren met loonwerk"

CDA

"Op die manier kan de tweedeling tussen flex en vast op de arbeidsmarkt tegengegaan worden. De verplichting voor werkgevers tot loondoorbetaling bij ziekte (nu twee jaar) kan hierdoor fors worden teruggebracht. Voor langere ziekteperiodes komt er een private regeling met publieke waarborgen. Zo blijven alle werkenden beschermd en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat wie werkt verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Daarom zijn wij voor een verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid die een minimuminkomen garandeert. Dit verkleint de risico’s voor de zzp’er en zorgt voor een gelijker speelveld op de arbeidsmarkt."

GroenLinks

"Het is belangrijk dat elke werkende in Nederland verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Daarom wil GroenLinks een collectieve, betaalbare basisvoorziening op minimumniveau. Niemand gaat er hierdoor op achteruit."

50Plus

"50PLUS vindt het verstandig om zzp’ers verplicht te stellen zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ook verplicht pensioen op te laten bouwen. Die verplichting moet voor iedereen gelden, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor álle zzp’ers. Dit heeft ook het voordeel dat een meer gelijk speelveld ontstaat met werknemers in loondienst die ook deze verplichte verzekerings-en pensioenkosten hebben. Hiermee kan de kloof tussen vast, tijdelijk en flexibel werk enigszins geslecht worden."

DENK

"DENK vindt het onverantwoord dat veel mensen onverzekerd deelnemen aan de arbeidsmarkt. Hierdoor lopen mensen een groot risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Daarom wil DENK een verplichte verzekering voor zzp'ers, waarbij de overheid zorgt dat de verzekering betaalbaar is. "

Nieuwe Wegen

"In ons land hebben we afgesproken dat we goed verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dat willen we zo houden, ook als de arbeidsmarkt verandert. Je ziet nu al dat ZZP'ers zich niet verzekeren en voor onverantwoorde lage lonen hun werk doen, vaak voor malafide werkgevers. Met deze verzekering voorkomen we dat mensen onverzekerd arbeidsongeschikt of ziek worden en voorkomen we dat er een concurrentie op lonen komt waardoor vaste banen en eerlijke werkgevers worden weggeconcurreerd. "

De Burger Beweging

"Eens, alleen een basisverzekering, de rest moet vrije keuze blijven."

Artikel 1

"Deze groep mensen blijft nu deels verstoken van sociale zekerheid. Een collectieve verplichte verzekering is betaalbaarder en eerlijker dan stimuleren van verplichte privéverzekeringen."

Lokaal in de Kamer

"Niet alle zzp'ers zijn nu in staat om een periode van minder of geen inkomsten op te vangen."

Geen van beide

Vrijzinnige Partij

"Door het Vrijzinnige Partij-plan om het onvoorwaardelijk basisinkomen in te voeren, hebben alle zelfstandig ondernemers een basiszekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Er hoeft dan dus geen verplichting te komen om premies te gaan betalen. "Verplichten" gaat ook voorbij aan de kern van vrij ondernemerschap. "

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Als je bewust kiest voor zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met minimale verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen. Als ZZP’er moet je daarom zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren."

PVV

Geen toelichting gegeven

D66

"D66 wil dat zelfstandigen zich gemakkelijker kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar wel als ze dat zelf willen. We willen dat zelfstandigen kunnen rondkomen, pensioen opbouwen en zich verzekeren; hun tarief mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie en eigen armoede."

SGP

"De SGP vindt wel dat zzp'ers zelf een basale voorziening moeten aanleggen voor arbeidsongeschiktheid en ziekte, maar dat hoeft geen verplichte verzekering te zijn. De manier waarop zij het minimum regelen is vrij."

Partij voor de Dieren

"Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp’ers krijgen toegang tot een publieke arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering. Zo’n verzekering mag echter geen verplichtend karakter hebben."

OndernemersPartij

"De keuze behoort bij ZZP´ers zelf te liggen. De overheid zou zelf een sociaal ondervang moeten regelen voor de ZZP´ers."

VNL

"Ondernemers moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Geen extra verplichtingen of lastenverzwaringen. De overheid zou de belastingen omlaag moeten gooien en het ondernemerschap zoveel mogelijk moeten faciliteren."

Forum voor Democratie

"ZZP'ers moeten juist meer vrijheid krijgen en minder verplichtingen."

Piratenpartij

"De Piratenpartij kiest in haar oplossingen niet snel voor dwang en drang. Bovendien speelt dit probleem vooral bij schijnzelfstandigheid, en daar wil de Piratenpartij nu juist vanaf. 'Unieke professionals' kunnen vaak prima zelf bepalen welke risico's ze willen lopen en hoeven niet betutteld te worden. De Piratenpartij wil verzekeren voor ZZP'ers wel gemakkelijker maken, en inzetten op coöperaties, om de positie van ZZP'ers te versterken. "

Libertarische Partij

"Hoewel wij de wijsheid van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid niet tegenspreken, vinden wij niet dat de ZZP-ers er verplicht moeten zijn eraan deel te nemen. Dit dient een weloverwogen keuze te zijn. "

12. Leenstelsel studenten

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Het schuldenstelsel dat vorig jaar voor studenten is ingevoerd zorgt ervoor dat jongere generaties met grote schulden hun loopbaan beginnen. Onderwijs is te belangrijk voor ons land om met financiële drempels te beperken en ontmoedigen. Wij moeten jongeren stimuleren, niet straffen, om door te leren. "

CDA

"Het leenstelsel vergroot de kansenongelijkheid van studenten en tast daarmee de toegankelijkheid van het hoger onderwijs aan. Sinds de introductie van het leenstelsel studeren er minder studenten dan voorheen, vooral onder kwetsbare groepen is de aanmelding minder. Iedereen moet kunnen studeren, ongeacht de portemonnee van zijn of haar ouders. Daarom voeren wij de basisbeurs weer in voor de bachelorfase, hiermee krijgt 80% van de studenten de basisbeurs weer terug."

ChristenUnie

"De ChristenUnie voert de basisbeurs weer in en zet een streep door het leenstelsel. Het leenstelsel is een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs en leidt tot kansenongelijkheid. Het is ook onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met grote schulden de arbeidsmarkt en woningmarkt betreden."

Partij voor de Dieren

"Het leenstelsel voor studenten zadelt hen op met hoge kosten en zorgt ervoor dat de student na zijn of haar studie met een grote schuld zit opgescheept. Studeren moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daarom willen wij dat het leenstelsel wordt afgeschaft en dat de basisbeurs terugkomt."

50Plus

"50PLUS is tegen het sociaal leenstelsel. Altijd geweest! De basisbeurs vormt een betere waarborg voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor alle groepen van de bevolking. 50PLUS vindt het onwenselijk om jonge mensen al zo vroeg in hun leven op te zadelen met (forse) schulden."

OndernemersPartij

"Dit is een bezuinigingsmaatregel die talent niet stimuleert."

DENK

"DENK wil dat het hoger onderwijs toegankelijk is voor iedereen, niet alleen voor mensen uit een gezin met een grote portemonnee. DENK wil niet dat wij onze kinderen opzadelen met een schuld, omdat ze studeren. Er mag geen boete staan op het ontplooien van talent. Daarom moet het leenstelsel verdwijnen. "

Nieuwe Wegen

"De toegankelijkheid van ons onderwijs moet voor iedereen gewaarborgd zijn en mag niet afhangen van de grootte van de portemonnee van je ouders. Als jongeren afhaken omdat de kosten te hoog worden, zijn we in Nederland op de verkeerde weg. We hebben juist iedereen nodig om ons land en onze economie met goede opleidingen voor iedereen sterker te maken. "

Forum voor Democratie

"Iedereen moet kunnen studeren, ongeacht de financiële situatie van de ouders."

De Burger Beweging

"Eens, studenten volpompen met schuld is niet wenslijk en nodig, daarnaast moet ook het les en collegegeld worden afgeschaft, zie Duitsland, Denemarken en nog meer landen in Europa. "

Vrijzinnige Partij

"Studeren zonder dat schulden gemaakt worden. Dan is voor de Vrijzinnige Partij het invoeren van de basisbeurs een eerste stap. Maar dat betekent ook extra bureaucratie door DUO en allerlei betuttelende regeltjes. Door voor iedereen het basisinkomen in te voeren, worden ook studenten weer vrij om zich te ontwikkelen en ontplooien zonder bureaucratie of studieschulden."

Piratenpartij

"De Piratenpartij vindt onderwijs een belangrijk burgerrecht, dat niet afhankelijk zou moeten zijn van je portemonnee. Door het leenstelsel zien steeds meer jongeren om financiële redenen af van onderwijs op het hoogste niveau."

Artikel 1

"Ook en juist binnen het onderwijs dienen gelijkwaardigheid en de mogelijkheid zichzelf te ontplooien prioriteit te zijn. Het huidige leenstelsel voldoet niet aan deze basisprincipes."

Lokaal in de Kamer

"Studiekeuze wordt nu mede bepaald door financiële situatie en niet door motivatie. Studeren moet weer toegankelijk zijn alle jongeren. "

Geen van beide

VNL

"Het leenstelsel hoeft niet te worden afgeschaft. Studeren is een investering in jezelf. "

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Dankzij het studievoorschot kunnen we honderden miljoenen extra investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Die vallen weg als de basisbeurs weer wordt ingevoerd. Er blijft een aanvullende beurs voor mensen met een laag inkomen. "

PvdA

"Iedereen moet kunnen studeren. Wie gestudeerd heeft gaat meer verdienen en mag dan ook gevraagd worden een deel terug te betalen. Dat doen we eerlijk en afhankelijk van je salaris. Dat geld gaat naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in dienst van ons allemaal. Voor jongeren met ouders die het niet breed hebben bestaat de aanvullende beurs zodat niemand een studie hoeft te laten vanwege de kosten."

PVV

Geen toelichting gegeven

D66

"D66 heeft gezorgd voor meer investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs en meer ruimte voor medezeggenschap. Hiervoor was het invoeren van het sociaal leenstelsel noodzakelijk. Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen is de aanvullende beurs met 100 euro verhoogd."

GroenLinks

"De toegankelijkheid van het hoger onderwijs staat voor GroenLinks voorop. Daarom willen wij het collegegeld halveren. Bovendien verhogen we de aanvullende beurs voor studenten uit kansarme gezinnen en maken we deze voor een ruimere groep beschikbaar."

SGP

"De SGP vindt dat financiële drempels geen belemmering mogen zijn voor het volgen van hoger onderwijs. Vooral de (lagere) middeninkomens zitten nu in de knel. De aanvullende beurs moet daarom uitgebreid worden."

Libertarische Partij

"Studeren is een investering in jezelf dat zichzelf terugbetaalt. Hiervoor hoeft er geen overheidsstudiebeurs te komen. Er zijn veel onderzoeken die aantonen dat hoge studiebeurzen de kosten van onderwijs opdrijven. Hiermee schiet je jezelf in de voet. "

13. Geld cultuur

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. Het kabinet van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV bezuinigde fors op cultuur. Daar maakten we de afgelopen jaren een einde aan. Er kwam weer lucht en waardering. Ook de komende jaren investeert de PvdA 100 miljoen extra in kunst en cultuur."

SP

"Kunst en cultuur moeten geen voorrecht zijn van een kleine elite, maar beschikbaar zijn voor ons allemaal. De SP wil investeren in theaters, festivals, orkesten en musea. Specifiek investeren in cultuureducatie op scholen is belangrijk, zodat jongeren al tijdig in aanraking komen met wat waardevol is."

D66

"D66 staat voor een vrije en open samenleving. Daar maakt kunst en cultuur onlosmakelijk onderdeel van uit. De culturele sector heeft het als gevolg van bezuinigingen de afgelopen periodes zwaar te verduren gekregen. D66 wil daarom gericht investeren in herstel van een bloeiende culturele sector."

GroenLinks

"Kunst daagt uit. Kunst brengt leven in de brouwerij, verbindt en bevraagt ons. Kunst is de creatieve tegenhanger van efficiencydenken en maatschappelijke verruwing. Daarom investeert GroenLinks in kunst, bijvoorbeeld in festivals en broedplaatsen om innovatie en talentontwikkeling te stimuleren."

Partij voor de Dieren

"Kunst & cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen.Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht."

Nieuwe Wegen

"Muziek, theater, musea, artiesten, ze verrijken ons leven, we genieten ervan, ze zetten ons aan het denken. Creativiteit is goed voor onze eigen ontwikkeling. En het is cruciaal voor de economie van de toekomst. Een rijk cultuuraanbod versterkt ook het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het extra geld voor cultuur moet in de eerste plaats naar de regio, er gaat al meer dan genoeg naar de Randstad. "

De Burger Beweging

"De Burger Beweging is van mening dat er meer geld naar kunst en cultuur moet omdat dit bijdraag aan innerlijk geluk, ontplooiing en de verbinding in de samenleving."

Vrijzinnige Partij

"Kunst en cultuur zijn als de adem van de samenleving. Daar moet ruimte voor zijn. Zo stelt de Vrijzinnige Partij voor om huisvestingskosten voor culturele instellingen te subsidiëren en om tot 25 jaar iedereen gratis toegang te geven tot de musea en voor iedereen boven de 25 jaar een gratis museumjaarkaart."

Artikel 1

"Kunst, cultuur en wetenschap zijn belangrijke pijlers voor een beschaafde samenleving. Zij dagen ons uit en zetten aan tot groei en cohesie. Er is de afgelopen jaren teveel gesneden in de kunst- en cultuurbudgetten. Vrij naar Churchill: “als we niet voor kunst en cultuur vechten, waar vechten we dan voor?"."

Geen van beide

DENK

"DENK staat voor breedtecultuur. DENK vindt daarom dat de bestaande middelen beter uitgegeven moeten worden. DENK wil het budget voor kunst en cultuur uitgeven op een manier dat het bereikbaar is voor iedereen in ons land, niet alleen voor mensen die van bepaalde soorten kunst houden of goed zijn in het aanvragen van subsidie. "

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De rijksoverheid geeft maar liefst €800 miljoen uit aan kunst en cultuur in 2017. Dat is meer dan genoeg. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Niet alleen de overheid investeert in kunst en cultuur. Kunst en cultuur moeten ook verankerd zijn in de samenleving. Daarom moet het overheidsgeld voor kunst en cultuur beter worden verdeeld over het land, zodat iedereen ervan kan profiteren."

ChristenUnie

"De culturele sector heeft zich de afgelopen jaren - na eerdere bezuinigingen - min of meer hersteld. Culturele instellingen zijn meer op de samenleving gericht en minder afhankelijk van subsidies. De overheidssubsidies voor culturele instellingen worden eerlijker over het land verdeeld."

SGP

"De SGP vindt met name extra investeringen in monumentenzorg belangrijk. In algemene zin vindt de SGP het juist belangrijk de eigen verantwoordelijkheid van de culturele sector te benadrukken, juist ook financieel. Er is meer reden om te kijken hoe de eigen inkomsten kunnen worden verhoogd dan dat verhoging van de overheidsbijdrage wenselijk zou zijn."

50Plus

"50PLUS vindt dat kunst en cultuur nu voldoende financieel ondersteund worden door de overheid. Er zijn urgentere maatschappelijke doelen en noden waar schaarse beschikbare overheidsmiddelen voor zouden kunnen worden in gezet. "

OndernemersPartij

"De uitgaven zijn op een goed niveau."

VNL

"Cultureel erfgoed moet zo goed mogelijk worden beschermd. Maar er hoeft niet meer geld naar kunst en cultuur. "

Forum voor Democratie

"De afgelopen decennia is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid. Voor effectief cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven; het huidige budget moet anders en beter worden besteed."

Piratenpartij

"Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Om kunst en cultuur te bevorderen hoeft echter niet meer geld uitgegeven te worden. De Piratenpartij wil kunst en cultuur bevorderen door het auteursrecht te hervormen. Dit houdt in dat kunst en cultuur vrij toegankelijk en vrij deelbaar moeten zijn zodat de samenleving als geheel hier het meeste voordeel bij heeft."

Libertarische Partij

"De overheid dient zich niet met kunst en cultuur te bemoeien. "

Lokaal in de Kamer

"Wel moet de verdeling beter en eerlijker. "

14. Islamitische immigranten

Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

Geen toelichting gegeven

Forum voor Democratie

"Het is tijd om even pas op de plaats te maken en onze immigratie- en integratieproblemen nu echt onder controle te krijgen. Islamisme vormt een probleem en we hebben daar onvoldoende greep op. Dus een (tijdelijke) stop op asielopvang en immigratie naar Australisch model - waarop uiteraard uitzonderingen mogelijk zijn. Nederland beslist zelf wie er binnenkomen en wie niet. "

Geen van beide

SGP

"De instroom van met name islamitische asielzoekers baart de SGP zorgen, bijvoorbeeld voor integratie. Het is daarom belangrijk dat de instroom zoveel mogelijk wordt beperkt. Als het gaat om asielzoekers verdient echter iedereen die in levensgevaar is een veilige plek in Nederland."

VNL

"Nederland moet zijn grenzen sluiten voor kansloze immigranten. Per definitie iedere islamitische immigrant weigeren is niet rationeel. Waarom een Indonesische hartchirurg weigeren als hij of zij al dan niet tijdelijk een vacature kan vervullen? Asielzoekers vangen we echter enkel op in de eigen regio. "

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"In het toelatingsbeleid wordt geen onderscheid gemaakt op grond van religie. Dat kan juridisch niet. De VVD wil een streng toelatingsbeleid; dat geldt dus voor alle immigranten, niet alleen voor islamitische immigranten."

PvdA

"Mensen in nood, op de vlucht voor oorlog, geweld of honger verdienen hulp. Daarbij kijken we nooit naar afkomst, geslacht, geaardheid of religie. In dit land telt wat je doet en wie je bent, niet wat je afkomst, je geaardheid of je religie is."

SP

"De SP wil geen godsdiensttoetsen aan de grens afnemen. Of immigranten worden toegelaten in Nederland hangt van allerlei factoren af, bijvoorbeeld of het land van oorsprong een oorlogsgebied is, maar niet van godsdienst."

CDA

"Nederland zet zich in voor vrede en veiligheid en neemt daar verantwoordelijkheid voor. Dat betekent volgens het CDA ook dat aan echte oorlogsvluchtelingen onderdak wordt geboden. Dat kan ook asielzoekers betreffen uit islamitische landen. Het CDA vindt wel dat kritisch getoetst moet worden of asielzoekers geen verkeerde plannen hebben. De screening bij binnenkomst moet optimaal zijn, om te voorkomen dat jihadisten of moslimterroristen ons land binnenkomen."

D66

"D66 discrimineert niet op grond van religie. Ons vreemdelingen- en asielbeleid bekijkt streng maar rechtvaardig wie er in Nederland recht heeft op een verblijfsvergunning, ongedacht welk geloof iemand aanhangt."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil mensen die vluchten voor oorlog en geweld blijven helpen. We laten zien hoe Nederland vluchtelingen verantwoord kan opvangen, met een verplicht leerwerktraject voor nieuwkomers. Met taallessen, burgerschapsvorming en (vrijwilligers)werk maken we serieus werk van integratie"

GroenLinks

"GroenLinks is voor een realistisch migratiebeleid. Dit voorstel is onrechtvaardig, onuitvoerbaar en discriminerend."

Partij voor de Dieren

"De oorzaken van migratiestromen moeten we aanpakken. Er dient voldoende, kleinschalige opvang te zijn voor die mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, klimaatverandering en honger. Daarbij maakt Nederland geen onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. (conform Artikel 1 Grondwet) "

50Plus

"‘Echte’ vluchtelingen vanuit niet veilige, in oorlog verkerende landen moeten – uiteraard binnen de geldende regels, randvoorwaarden en waarborgen – asiel kunnen aanvragen in Nederland, ongeacht hun geloof, levensovertuiging, of geaardheid. "

OndernemersPartij

"Wij behoren niet te discrimineren naar religie. Wel dient de overheid alert te zijn op radicaal Islamitische stromingen die het land binnen komen, zoals het salafisme."

DENK

"DENK vindt het onwenselijk als de overheid discrimineert en mensen uitsluit op grond van hun levensovertuiging, of op grond van welk onrechtmatig kenmerk dan ook. Iedereen is gelijkwaardig. "

Nieuwe Wegen

"Immigranten moeten ongeacht hun geloof artikel 1 van onze Grondwet en andere grondrechten onderschrijven. Doen ze dat niet, dan worden ze niet tot Nederland toegelaten. Bovendien moeten we de aantallen asielzoekers begrenzen. Beter minder asielzoekers vanaf het begin goed opvangen, dan teveel aan hun lot overlaten in kwetsbare wijken. "

De Burger Beweging

"Oneens, Nederland moet stoppen met deelname aan oorlog (zogenaamde vredesmissies etc.) en creëren van vluchtelingen problemen."

Vrijzinnige Partij

"Alle mensen zijn gelijkwaardig, het maakt niet uit welk geloof men aanhangt. Dan is het verwerpelijk om onderscheid te gaan maken tussen mensen vanwege het islamitisch geloof. Iedere immigrant moet voldoen aan de algemene eisen zonder discriminatie om toegelaten te worden als immigrant. "

Piratenpartij

"De Piratenpartij hecht veel waarde aan het recht op gelijke behandeling. Geloof of cultuur mag geen reden zijn om mensen te weren. Bij vluchtelingen moeten onze inspanningen vooral gericht zijn op het bestrijden van de oorzaken waardoor mensen vluchten. Wanneer mensen echter toch moeten vluchten, dienen wij hun mensenrechten te beschermen, ongeacht ras, cultuur of religie."

Artikel 1

"Dit statement gaan wij niet eren met een reactie."

Libertarische Partij

"Naast de bekende problemen met het gevaar van institutionele discriminatie, vinden wij niet het aanhangen van een bepaalde godsdienst alleen reden genoeg om iemand uit te sluiten. Echter, migranten die een misdrijf plegen waar een gevangenisstraf van minstens 1 jaar op staat, moeten uitgesloten worden van de Nederlanderschap."

Lokaal in de Kamer

"Immigranten van alle herkomsten zijn welkom, zo lang zij de Nederlandse normen en waarden respecteren. "

15. Kinderpardon

In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon).

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Alle kinderen verdienen een thuis. Soms worden kinderen van gevluchte ouders het slachtoffer van ellenlange procedures waardoor ze vriendjes en vriendinnetjes, de school en de sportclub na jaren moeten verlaten. Dat is niet uit te leggen, dat is niet rechtvaardig. Dankzij de PvdA hebben al ruim 1100 kinderen nu de zekerheid dat zij in Nederland mogen blijven. Wij staan aan de basis van het kinderpardon en zien er op toe dat dat eerlijk wordt uitgevoerd. "

SP

"Wij vinden dat er ruimhartig moet worden omgegaan met kinderen van asielzoekers die hier zijn opgegroeid. Zij kennen vaak geen andere samenleving dan de Nederlandse en zijn hier geïntegreerd. Als er wel sprake is van terugkeer moet dit zorgvuldig begeleid gebeuren."

D66

"D66 vindt dat het huidige Kinderpardon nog teveel kinderen onterecht uitsluit. Daarom willen wij een verruiming van het Kinderpardon, zodat gewortelde kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven alsnog een vergunning kunnen krijgen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie pleit voor een humaan en rechtvaardig Kinderpardon. De toepassing van de permanente regeling van het kinderpardon is nu te strikt en moet verruimd te worden, zodat echt recht wordt gedaan aan deze kinderen"

GroenLinks

"Alle kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, moeten in Nederland kunnen blijven. Daarom wil GroenLinks het Kinderpardon eerlijker maken."

Partij voor de Dieren

"Kinderrechten, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, worden in de Vreemdelingenwet vastgelegd. In Nederland gewortelde kinderen worden niet uitgezet en krijgen een verblijfsvergunning. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, hoeft geen onderzoek meer gedaan te worden naar het belang van het kind."

DENK

"Kinderen mogen nooit de dupe zijn van oorlogen, vreemdelingenhaat of financiële overwegingen. Kinderen verdienen een toekomst. DENK wil kinderen deze toekomst geven. "

De Burger Beweging

"De Burger Beweging wil voor in Nederland opgegroeide kinderen een uitzondering maken. Daarnaast dient vluchtelingenprobleem bij de bron aangepakt te worden."

Vrijzinnige Partij

"We lezen "asielzoekers" maar we hebben het over mensen; mensen die in Nederland volledig opgegroeid en opgenomen zijn. Alleen door een systeemfout van te lange procedures zouden zij uit gezet moeten worden. Mensen dus ook kinderen mogen nooit slachtoffer van het systeem worden. Zij mogen hier gewoon blijven om aan hun nieuwe land bij te dragen."

Piratenpartij

"De Piratenpartij staat voor de bescherming van mensenrechten. Iedereen - maar voor kinderen geldt dit in het bijzonder - die in Nederland woont, Nederlands spreekt, Nederlandse opleidingen heeft gevolgd, is onderdeel van onze maatschappij en daar zijn wij als samenleving dus verantwoordelijk voor."

Artikel 1

"De maatstaf bij vraagstukken die kinderen aangaan is altijd (en bij wet) het kind zelf. Een kind dat in Nederland opgroeit heeft er bijna altijd belang bij hier te blijven."

Libertarische Partij

"Het ontwortelen van kinderen die alleen maar Nederland hebben gekend, en hier zijn geïntegreerd, is tegenstrijdig met het belang van kinderen. Migranten dienen zich wel te houden aan de regels omtrent het verkrijgen van de Nederlanderschap die wij bepleiten. Onder andere: geen misdrijven en de eerste vijf jaar geen recht op bijstand. Wij zijn warme voorstander van particuliere, vrijwillige organisaties die zonder subsidie migranten helpen in de Nederlandse samenleving te integreren."

Lokaal in de Kamer

"Hier opgegroeide kinderen zijn ingeburgerd en zijn vreemden in het thuisland van hun ouders."

Geen van beide

50Plus

"In zijn algemeenheid is dit wel een erg absolute stelling. Vóórkomende situaties zullen van geval tot geval grondig beoordeeld moeten worden, met een zorgvuldige weging van alle spelende belangen. Binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving moet vervolgens een individuele beslissing genomen worden. Belangrijk is dat procedures zo kort mogelijk zijn, zodat men snel duidelijkheid krijgt."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Het past niet om een regeling te hebben waardoor gezinnen de hoop houden dat zij een vergunning kunnen krijgen, als zij maar lang genoeg met kinderen een illegaal bestaan leiden in Nederland. Dat is oneerlijk naar de mensen die wel vertrokken zijn. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het CDA is tegen de definitieve regeling van het Kinderpardon omdat dit het negeren van de vertrekplicht beloont. Dat is schadelijk voor het draagvlak van het asielbeleid. Dat beleid is erop gericht asiel te bieden aan personen die echt bescherming nodig hebben wegens oorlog en geweld. Het is niet de bedoeling om vluchtelingen die zich vanwege economische redenen in Nederland willen vestigen toe te laten. Asielzoekers die een afwijzing krijgen, dienen het land te verlaten."

SGP

"De SGP vindt het belangrijk dat de ruimte wordt om in individuele zaken uitzonderingen worden gemaakt. De SGP is daarentegen niet voor pardonregelingen. Het is geen goed signaal dat vreemdelingen alsnog een verblijfsvergunning krijgen als ze in strijd met de wet lang in Nederland blijven. Als ouders een verblijfsvergunning hebben, mogen kinderen uiteraard ook blijven."

OndernemersPartij

"Op het moment dat het thuisland veilig is, kunnen asielzoekers met kinderen weer terug naar hun thuisland. "

VNL

"Asielzoekers worden wat ons betreft enkel opgevangen in de eigen regio. Zo zullen kinderen nooit in een situatie komen dat zij opgroeien in het ene land en teruggestuurd worden naar het andere. Het huidige linkse beleid schept valse hoop en verwachtingen. "

Nieuwe Wegen

"Onze asielzoekersprocedure moet sneller en duidelijker. Er wordt teveel misbruik gemaakt van allerlei beroepsprocedures om maar tijd te rekken en dat wordt vaak over de hoofden van kinderen gedaan. Een generaal pardon mag daarom nooit een beloning hiervoor zijn. In individueel schrijnende gevallen kunnen kinderen hier blijven. Een generaal pardon voor grote groepen hoort niet in onze asielzoekersprocedure thuis."

Forum voor Democratie

"Forum voor Democratie wil dat de asielprocedures worden versneld en bij afwijzen asiel meteen uitzetting volgt. Deze kinderen worden het slachtoffer van de veel te lange asielprocedures."

16. Onderdak illegalen

De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland verlaten. Gemeentelijke opvang ontneemt de prikkel voor vertrek en biedt mensen valse hoop. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Personen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben een wettelijke vertrekplicht. Die moet simpelweg worden nageleefd. In Nederland hoeft niemand op straat te staan en het Rijk moet in samenwerking met gemeenten voor passende oplossingen zorgen. Tegelijkertijd moeten ook gemeenten en anderen die zich bezighouden met onderdak, werken aan deze verplichte terugkeer van asielzoekers."

SGP

"Het Rijk is verantwoordelijk om illegalen op te vangen. Behalve noodgevallen is de gemeenten dus niet aan zet. Gemeenten moeten wel een goede mogelijkheid hebben om illegale vreemdelingen door te verwijzen."

50Plus

"Asielbeleid is rijksbeleid. Als vreemdelingen volgens de geldende regels niet (meer) in ons land mogen verblijven mogen gemeenten dit beleid niet doorkruisen, door zogenaamde ‘illegale vreemdelingen’ die volgens de regels geen recht (meer) hebben op verblijf, onderdak te bieden. "

OndernemersPartij

"Dit is ambtelijke ongehoorzaamheid en onacceptabel."

VNL

"Het kan niet zo zijn dat gemeenten landelijk beleid doorkruisen. Illegalen horen niet thuis in Nederland en dienen te worden vastgezet en daarna uitgezet. "

Nieuwe Wegen

"Er zijn afspraken gemaakt door de nationale overheid om illegale vreemdelingen op te vangen en voor te bereiden op hun vertrek uit Nederland. Het is een slechte zaak als gemeenten hun eigen beleid gaan voeren en de uitzetting van illegale vreemdelingen hiermee gaan frustreren. Gemeenten moeten dit dus aan de Rijksoverheid over laten. "

Forum voor Democratie

"Illegalen dienen zo spoedig mogelijk te worden opgespoord, vervolgd en uitgezet. Gemeenten die weigeren mee te werken aan Rijksbeleid worden gekort op hun algemene uitkering uit het Gemeentefonds."

Geen van beide

Vrijzinnige Partij

"De regering moet er eerst voor zorgen dat gemeenten niet in de positie komen om illegale vreemdelingen onderdak te geven. Dat betekent: illegalen zo snel mogelijk het land uitzetten en als dat niet kan (bv weigering door het land van herkomst), dan een bed-bad-brood-voorziening door de regering."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"In een beschaafd land hoeft niemand op straat te creperen van de honger kou en ellende. Dat is onmenselijk en het levert overlast en criminaliteit op. We hebben opvang voor daklozen en dus ook voor illegale vreemdelingen. Daar kunnen we ze tevens begeleiden bij terugkeer als dat kan."

SP

"Niemand is gebaat bij vluchtelingen die op straat zwerven en slapen, noch de vluchtelingen zelf, noch te gemeenten. Deze moeten dan ook de vrijheid hebben om basisvoorzieningen ter beschikking te stellen"

D66

"D66 vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Maar wij zien ook dat terugkeer vanaf de straat niet werkt. Daarom willen wij gemeenten in bed, bad en brood locaties mensen kunnen begeleiden in terugkeer naar hun land van herkomst."

ChristenUnie

"Als iemand geen verblijfsvergunning krijgt, moet terugkeer plaats vinden. De ChristenUnie pleit voor een Bed-bad-broodvoorziening met begeleiding en 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, zoals de Pauluskerk in Rotterdam biedt. Vanuit de opvang kan worden gewerkt aan terugkeer."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat gemeenten voorzieningen inrichten waar uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood kunnen krijgen zolang zij niet zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Het alternatief is dat deze mensen zonder perspectief op straat leven. Dat is voor ons onacceptabel."

Partij voor de Dieren

"Als het niet direct mogelijk is om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst niet meewerkt, kunnen we deze mensen niet aan hun lot overlaten en uit het oog verliezen. Het is een taak van de Rijksoverheid om voor opvang te zorgen. Als de overheid dit nalaat, moeten gemeenten dit kunnen doen. "

DENK

"Levensbehoeften hangen niet af van verblijfsstatus. Ieder mens heeft behoefte aan onderdak en DENK wil dit onderdak aan iedereen geven. Anders zorgen we ervoor dat mensen op straat terecht komen of in de criminaliteit. Dat wij onderdak willen bieden laat onverlet dat mensen die hier niet mogen zijn, ons land dienen te verlaten. "

De Burger Beweging

"Oneens, als de overheid dit wil doen moet ze zelf ook zorgen voor feitelijk uitzetting van de illegalen. Anders hebben de mensen recht op uitvoering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens."

Piratenpartij

"De Piratenpartij ziet graag dat besluiten zo lokaal mogelijk genomen worden. We vinden daarom dat het aan de gemeenten zelf is om te beslissen hoe ze hiermee om willen gaan."

Artikel 1

"Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Artikel 1 vindt het ontoelaatbaar dat illegale vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten. Gemeenten moeten in staat gesteld worden om de noodzakelijke opvang te bieden. "

Libertarische Partij

"De gemeente moet keuzevrijheid hebben, de burgers kunnen daar zelf over stemmen. "

Lokaal in de Kamer

"Opvang van illegale vreemdelingen moet mogelijk zijn, om uit beeld verdwijnen en criminaliteit te voorkomen. "

17. Hypotheekrente

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het kopen van een eigen huis moet bereikbaar zijn voor iedereen. De huizenmarkt is flink hersteld en dat willen we niet verstoren. Daarom willen we rust op deze markt. "

PvdA

"Na jaren waarin huizen onverkoopbaar waren, hypotheken onder water stonden en er nauwelijks meer gebouwd werd is de woningmarkt weer op gang gekomen. Iedereen met een huis weet nu waar die aan toe is. Nieuwe onzekerheid moeten we dus niet willen. De hypotheekrenteaftrek gaat sinds 2014 in kleine stapjes omlaag van 52% naar 38%. zodat de hypotheekrente weer een subsidie is waardoor mensen kunnen wonen en niet vooral gunstig is voor alleen de rijke huizenbezitters."

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Een hypotheek is een langdurende verplichting die je aangaat en bij de toekenning ervan wordt ook de hypotheekrente meegenomen. De overheid moet betrouwbaar zijn en de hypotheekrenteaftrek daarom niet verder beperken. Wel is het belangrijk dat de totale hoeveelheid schuld in Nederland langzaam wordt afgebouwd. De aftrekbeperking tot 30 jaar helpt daarbij en veel mensen lossen ook vrijwillig extra af, omdat ze daarmee minder maandelijkse woonlasten hebben."

SGP

"De SGP wil de huidige hypotheekrenteaftrek houden zoals deze is. Er worden geen voorstellen gedaan in het verkiezingsprogramma en in het financieel plaatje om de hypotheekrenteaftrek te verminderen."

50Plus

"In de afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek al minder royaal geworden, en zijn randvoorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek aangescherpt. 50PLUS tornt niet aan de bestaande hypotheekrenteaftrek, na de crisis moeten mensen met een hypotheek zekerheid hebben."

OndernemersPartij

"De woningmarkt begint gelukkig nu net een beetje aan te trekken. Dit zou voor de woningmarkt een zeer domme maatregel zijn."

VNL

"Zolang de belastingen niet fors worden verlaagd moet de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd blijven. "

Nieuwe Wegen

"Er zijn goede aanpassingen gedaan in de hypotheekrenteaftrek. In plaats van grote schulden te maken, bouwen huizenbezitters nu hun hypotheekschuld af. Het is nu voor iedereen een eerlijk systeem met minder risico's. Daar moeten we nu verder niet meer aankomen. "

Forum voor Democratie

"Forum voor Democratie wil voor iedereen een belastingvrije voet van €20.000 invoeren en een tweetaks van 20% en 35%. Zo lang dit niet is gerealiseerd blijft de aftrek van de hypotheekrente ongewijzigd in stand. "

Artikel 1

"De aanpassingen in de hypotheekrente aftrek van de afgelopen jaren hebben voldoende werking gehad. De woningmarkt komt weer op gang. Verdere aanpassingen maakt het bezit van huizen moeilijker haalbaar en houdbaar voor een grote groep Nederlanders."

Lokaal in de Kamer

"De huizenprijzen stijgen en het wordt voor starters alleen maar moeilijker om een woning te kopen. "

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

SP

"Een huis kopen moet voor iedereen mogelijk blijven. Daarom wil de SP de hypotheekrente handhaven tot 350.000 euro. Daarboven wordt de rente afgebouwd. Hiermee worden de hoogste vermogens minder bevoordeeld."

D66

"D66 wil de belasting op werken fors verlagen. Tegelijkertijd brengen we de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs verder omlaag. Per saldo gaan huizenbezitters er op vooruit. Omdat de rente laag is, is dit hét moment om onze schulden aan te pakken. Bovendien worden koop en huur hierdoor gelijker behandeld."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat de kloof tussen kopen en huren in de vrije huursector kleiner wordt. Daarom wordt de hypotheekrenteaftrek sneller en verder afgebouwd. De schuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt geleidelijk verlaagd. Hier tegenover staat een forse belastingverlaging voor iedereen"

GroenLinks

"De hypotheekrenteaftrek is onrechtvaardig. Deze bevoordeelt mensen met hoge inkomens meer dan mensen met een kleine portemonnee. GroenLinks wil daarom de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Over een periode van dertig jaar moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft. Er moeten meer duurzame en betaalbare huurwoningen komen. "

DENK

"De hypotheekrenteaftrek komt in de praktijk soms neer op een villasubsidie. De hypotheekrenteaftrek is een regeling om huizenbezit te stimuleren, niet om de kas te spekken van mensen met dure huizen. Daarom wil DENK de hypotheekrenteaftrek beperken tot een eigenwoningschuld van 500.000 euro. "

De Burger Beweging

"Oneens, beter is om HRA af te schaffen en het probleem bij de bron aan te pakken, namelijk dat we sinds 1970 gemiddeld 3% per jaar teveel rente moeten betalen. En de speculatieve bubbel in de grondprijzen aan te pakken. Door afschaf van de HRA kan het tarief van de eerste twee belastingschijven op arbeid met 7% omlaag. "

Vrijzinnige Partij

"De Vrijzinnige Partij wil een Groene Hypotheek invoeren. De rente blijft aftrekbaar als mensen binnen een cirkel van 10 kilometer van het werk gaan wonen. Daarbuiten wonen betekent dat de hypotheekrenteaftrek versneld afgeschaft zal worden. Wat dan wel moet gebeuren is dat het opgebouwde vermogen in een huis niet "opgegeten" hoeft te worden in geval van bijstandsgerechtigdheid en buiten het vermogen blijft."

Piratenpartij

"De hypotheekrenteaftrek (HRA) heeft kunstmatig de huizenprijzen verhoogd. Door dit financiële voordeel voor huiseigenaren, konden huizenkopers een duurder huis kopen, en steeg als gevolg de huizenprijs. De Piratenpartij is voor het afbouwen van HRA, te beginnen door deze af te toppen bij huizenprijzen van 1 miljoen of meer, en dit plafond geleidelijk te verlagen (dus bij een huis van €1.500.000,- is de HRA bijvoorbeeld tot €1.000.000,- aftrekbaar)."

Libertarische Partij

"De hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat huizenprijzen hoger zijn dan ze anders zouden zijn. Wij vinden dat iedere versobering van de hypotheekrenteaftrek gecompenseerd moet worden met een lagere inkomstenbelasting. Versobering van de HRA moet onder geen beding een inkomstenmaatregel voor de overheid zijn. "

18. Verhuurdersheffing

Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen (verhuurdersheffing) worden afgeschaft.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Teveel mensen kunnen op dit moment geen huis vinden. Kopen is te duur, sociale woningbouw kent lange wachtrijen, particuliere huur is onbetaalbaar. Daar moet een oplossing voor komen want iedereen verdient een fatsoenlijke woning. De PvdA wil in 2030 er minimaal 1 miljoen extra woningen erbij hebben. Corporaties moeten een deel hiervan voor hun rekening nemen. Daarom zetten we de verhuurdersheffing om in een instrument voor meer woningen en lagere huren."

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"De SP wil de verhuurdersheffing inzetten om extra betaalbare huizen te bouwen, de huren van bestaande woningen te verlagen en de corporatiewoningen energiezuiniger en levensloopbestendig te maken"

ChristenUnie

"De ChristenUnie schaft de verhuurdersheffing af. We maken harde afspraken met de woningcorporaties om de opbrengst terug te geven aan huurders met een laag inkomen - zodat de huurtoeslag kan dalen - en meer te investeren in nieuwbouw, herstructurering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad"

GroenLinks

"GroenLinks wil dat er meer betaalbare huurwoningen komen. Er komt een investeringsplicht voor corporaties om de sociale woningvoorraad te vergroten, de huurwoningen sneller energiezuinig te maken en wonen betaalbaar te houden."

Partij voor de Dieren

"Waar een tekort aan (studenten)woningen is, worden snel duurzame woningen gerealiseerd, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. De heffing heeft geleid tot buitenproportioneel hoge huurprijzen, waardoor de woonlasten in Nederland tot de hoogste van Europa behoren. "

50Plus

"50PLUS was, is en blijft tegen de verhuurderheffing! Deze heffing is niets minder dan een ordinaire huurderbelasting. Hierdoor worden er nog steeds minder betaalbare huurwoningen (ook voor ouderen!) gebouwd dan nodig om aan de grote vraag te voldoen. Hierdoor zijn veel mensen een (te) groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen, en blijft er te weinig over voor andere primaire levensbehoeften. "

OndernemersPartij

"Goede stimulans voor de bouw van sociale huurwoningen."

VNL

"Wij staan voor lage belastingen, ook voor verhuurders. "

DENK

"De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat de huren stijgen en dat woningcorporaties minder geld investeren in nieuwe woningen en dienstverlening. DENK is tegen deze belasting op onderdak. Daarom wil DENK de verhuurdersheffing afschaffen. "

Nieuwe Wegen

"Corporaties bulken van het geld. Het wordt tijd dat zij meer gaan investeren in de bouw van goedkope en energiezuinige huurwoningen. Dat is hun maatschappelijke plicht, daar zijn ze voor opgericht. De verhuurderheffing was nodig om door de crisis te komen, die kan daarom dus nu worden afgebouwd. Dit geld kan worden ingezet voor huurverlaging en/of stads- en dorpsvernieuwing. "

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

De Burger Beweging

"Eens, beter is om het probleem bij de bron aan te pakken en te zorgen dat de rente die woningbouwverenigingen moeten betalen te verlagen naar inflatie plus maximaal 0,5% per jaar. En de speculatieve bubbel in de grondprijzen aan te pakken. Op financieren van woningen betalen we sinds 1970 gemiddeld 3% per jaar teveel rente."

Vrijzinnige Partij

"De verhuurdersheffing is een ordinaire melkkoe geworden en dient geen enkel volkshuisvestingsdoel. De huren worden er alleen maar hoger door en woningcorporaties hebben te weinig stimulans om te investeren in betere en nieuwe woningen. Afschaffen dus."

Piratenpartij

"Sinds de privatisering van woningcorporaties is de taak om voor betaalbare woningen te zorgen in het slop geraakt. Er moeten betaalbare woningen beschikbaar zijn voor eenieder die op zoek is naar een betaalbare woning. Dit is de primaire taak van een woningcorporatie. Op die taak voor het algemeen belang moet niet ook nog eens belasting geheven worden."

Artikel 1

"Er zijn te weinig sociale huurwoningen. In samenspraak met overheid, woningcorporaties en bewoners moet er gekeken worden naar een evenwichtige samenstelling van buurten met zowel sociale huurwoningen als woningen in het duurdere segment."

Libertarische Partij

"Hier hoeven we niet veel over te zeggen. De verhuurdersheffing is een graai in de kas van woningcorporaties en schaadt de onderkant van de woningmarkt. "

Lokaal in de Kamer

"Het geld van de verhuurdersheffing moet worden geïnvesteerd in sociale woningbouw om de woningnood in die groep op te lossen. "

Geen van beide

CDA

"Om de woningbouwcorporaties niet verder te beperken in hun investeringen moet de verhuurdersheffing verlaagd worden. Daarmee worden wachtlijsten actief bestreden en krijgen huurders sneller kans op een huis. Wel willen we afspraken dat de investeringen gericht zijn op het bouwen van, en het renoveren tot, energiezuinige woningen."

D66

"D66 wil dat er de komende jaren 100.000 extra sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Deze woningen zijn nodig om wachtlijsten weg te werken. Wij willen corporaties daarvoor een korting bieden op de belasting die zij betalen. Dit willen we ook voor het beter isoleren en verduurzamen van huurwoningen."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD wil de verhuurdersheffing verhogen zodat woningcorporaties meer duurdere huurhuizen gaan verkopen. Corporaties kunnen zich daardoor richten op waar zij voor bedoeld zijn, dat is huizen aanbieden aan mensen met een laag inkomen. "

SGP

"De SGP vindt dat het verbeteren van de huurmarkt allereerst gebaat is bij een betere doorstroming vanuit de sociale huurmarkt. Het is vooral van belang dat de bestaande woningen daadwerkelijk bewoond worden door de groepen voor wie ze bedoeld zijn. "

19. Schiphol

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Schiphol is een ongelofelijk belangrijke banenmotor voor Nederland. Omdat vliegtuigen steeds stiller en schoner worden, moet Schiphol, uiteraard met oog voor de omgeving, kunnen uitbreiden. "

PvdA

"De luchtvaart is goed voor ruim 300.000 banen. Dat is positief. Schiphol mag groeien door vooral stillere vliegtuigen toe te laten, want bij groei moet er altijd oog zijn voor de belangen van omwonenden. Schiphol wordt ontlast door vliegveld Lelystad uit te breiden."

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Schiphol is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De groei moet wel binnen de gemaakte afspraken (het Alders Akkoord) gebeuren."

D66

"D66 staat wel voor een optimale balans tussen Schiphol en omgeving. Groei is enkel mogelijk als Schiphol de overlast verder beperkt door schonere en stillere vliegtuigen. Hoe beter ze daarin slaagt, hoe meer ruimte voor groei. Vliegveld Lelystad moet z.s.m. vakantievluchten van Schiphol overnemen."

50Plus

"Luchthaven Schiphol is een belangrijke factor in de Nederlandse economie. Rekening houdend met geldende milieuregels en omwonenden moet Schiphol kunnen blijven uitbreiden. Lelystad kan een ‘overloop’ vormen voor de luchthaven Schiphol. Wat 50PLUS betreft moet Schiphol koploper worden in het terugdringen van emissies."

OndernemersPartij

"Schiphol is een zeer belangrijke banentrekker."

VNL

"Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie. Uiteraard dient er wel rekening gehouden te worden met omwonenden en het milieu. "

Forum voor Democratie

"Forum voor Democratie wil op termijn een nieuwe luchthaven in zee aanleggen. Dit ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en kan ook helpen bij het terugdringen van de geluidsoverlast rondom Schiphol en is goed voor de Nederlandse economie. In de tussentijd moet Schiphol verder kunnen groeien."

Piratenpartij

"Een luchthaven is als ieder ander bedrijf. Ook een luchthaven mag groeien, zo lang zij dit binnen de regels kan doen. Om dit mogelijk te maken, zullen in de praktijk wel een flink aantal maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidshinder tegen te gaan."

Libertarische Partij

"Goede verbindingen met het buitenland zijn van levensbelang voor onze economie. "

Geen van beide

Nieuwe Wegen

"De luchthaven Schiphol moet zich houden aan de afspraken die er gemaakt zijn met bewoners, gemeenten, provincie en Rijk over uitbreiding en groei. Er worden nu teveel landingsrechten weggegeven voor vluchten van buitenlandse maatschappijen die niet van belang zijn voor de positie van Schiphol. De groei van Schiphol mag alleen plaatsvinden in het kader van de afspraken die er met alle betrokkenen gemaakt zijn. "

Artikel 1

"De stelling is te simpel. De lucht- en lawaaivervuiling van Schiphol zijn ernstige problemen, maar er werken ook 50.000 mensen op onze nationale luchthaven. Er moet worden gezocht naar minder overlast voor de omwonenden en natuur en groei waar dat binnen die context mogelijk is."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Lokaal in de Kamer

"Het is aan de provincie en regionale gemeenten om te bepalen of zij hier ruimte en draagvlak voor zien. "

Oneens

SP

"De steeds verdere uitbreiding van Schiphol loopt tegen grenzen aan, doordat omwonenden steeds meer overlast hebben. Verdere uitbreiding zou moeten plaatsvinden door innovatie in de luchtvaartsector door schonere, stillere en grotere vliegtuigen"

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil beslist niet dat Schiphol uitbreidt. De ChristenUnie zet in op duurzamere vormen van vervoer. Een lange-termijnvisie voor Schiphol is nodig zodat omwonenden weten waar ze in de toekomst aan toe zijn."

GroenLinks

"De uitbreiding van Schiphol is slecht voor het klimaat en voor de gezondheid en rust van mensen die in buurt van Schiphol wonen. In plaats daarvan wil GroenLinks snellere treinverbindingen met Duitsland en België. Verdere groei van Schiphol is daarom niet nodig."

SGP

"Schiphol heeft de grenzen van haar groei bereikt. De SGP zet vooral in op verplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens, zoals Lelystad. Verder wil de SGP dat luchtvaartmaatschappijen meer gaan betalen voor brandstofverbruik en luchtvervuiling."

Partij voor de Dieren

"Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens. De graslanden naast start- en landingsbanen en de daken van vrachtgebouwen benutten we voor zonne-energie, zoals eerder gebeurde op bijv. de luchthavens van Denver en Weeze. In plaats van akkers rond Schiphol die ganzen lokken, komen er zonne-akkers. Goed voor vliegveiligheid en klimaat."

DENK

"Uitbreiding van Schiphol zorgt voor negatieve effecten op het gebied van milieu en voor geluidsoverlast. DENK wil daarom dat Schiphol niet meer uitbreidt en dat overcapaciteit wordt opgevangen door andere luchthavens. "

De Burger Beweging

"Oneens, luchtverkeer is zwaar milieubelastend en moet niet bevorderd worden."

Vrijzinnige Partij

"Grenzen aan groei betekent ook denken aan een betere leefomgeving voor de regio rond Schiphol. Uitbreiden gaat alleen maar uit van expansie van de luchtvaart. Grenzen aan de groei van Schiphol betekent daarom innovatie voor nieuwe mogelijkheden zoals efficiëntere vliegtuigen, hogesnelheidstreinen en verspreide regionale luchthavens."

20. Kilometerheffing

De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Hee meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Dat is wat ons betreft het uitgangspunt. Want het is eerlijker om autorijden te belasten naar het aantal gereden kilometers dan op basis van het gewicht van de auto, zoals dat nu het geval is. De meeste autorijders gaan er dan op vooruit en het vermindert ook nog eens de files."

SP

"Het gaat om een andere verdeling van de lasten. De totale belasting die automobilisten moeten betalen stijgt wat de SP betreft niet. "

D66

"D66 wil rekenen met een prijs per kilometer en de wegenbelasting afschaffen. Dat is eerlijker, want als je niet rijdt, betaal je ook niet, en het zal de files enorm terugdringen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil een eerlijker belasting van mobiliteit. Steeds maar meer asfalt is geen oplossing voor de toenemende files. Door slim beprijzen van het gebruik van de auto op drukke punten in de Randstad nemen de files af en wordt het milieu schoner."

GroenLinks

"GroenLinks wil het gebruik van auto's eerlijk beprijzen: wie op drukke plekken in de spits of met een vieze auto rijdt, betaalt een hoger tarief. In dunbevolkte gebieden en voor schone auto's geldt een lager tarief."

SGP

"De filedruk zal de komende jaren nog verder toenemen. Met alleen meer geld voor de verbreding van wegen komen we er niet. De SGP wil toe naar een goed werkend en betaalbaar systeem waarbij de veel-rijder meer betaalt dan de minder-rijder. Extra lasten moeten dan wel teruggesluisd worden naar de automobilist. Deze maatregel is ook goed voor de luchtkwaliteit."

Partij voor de Dieren

"Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor de kilometerbeprijzing geldt voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar wordt fors geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. De beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen."

OndernemersPartij

"De OP is van mening dat de vervuiler zou moeten betalen."

DENK

"De vervuiler moet wat DENK betreft betalen. Niet het bezit van een auto, maar het daadwerkelijk gereden kilometers moet dan ook het huidige systeem van wegenbelasting vervangen, zodat het systeem eerlijker wordt. "

Forum voor Democratie

"Gelet op het verder groeien van het landelijk autobezit en de veranderende gebruiksbehoefte van de Nederlandse automobilist, is autobezit niet langer de voornaamste relevante factor voor belastingheffing. Verwacht wordt dat de nadruk steeds vaker verlegd zal worden naar het daadwerkelijk gebruik van motorvoertuigen. Het is van belang deze maatschappelijke verandering in overweging te nemen."

De Burger Beweging

"Eens, indien dit kan zonder mensen nog meer dan nu te volgen (politie staat) waar ze zijn."

Vrijzinnige Partij

"De Vrijzinnige Partij wil een kilometerheffing invoeren op basis van een eenvoudig vlak uniformtarief berekend op het verschil tussen de kilometerstand aan het begin van een jaar en het eind van een jaar (of de stand bij tussentijdse verkoop). De BPM blijft wel voor auto's die op benzine en diesel rijden."

Artikel 1

"De problemen die het verkeer opleveren komen eerder uit het gebruik dan uit het bezit. En dat willen wij belasten. Overigens wel op een manier die de privacy niet bedreigt."

Libertarische Partij

"De regering moet de auto of brandstof niet belasten. Een heffing op basis van gereden kilometers moet kunnen. "

Lokaal in de Kamer

"Volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Per kilometer belasten stimuleert andere vormen van vervoer dan de auto. "

Geen van beide

VNL

"VNL wil de belastingen fors verlagen, dat geldt ook voor de belastingen op het bezit of het gebruik van een auto. En dit is mogelijk volgens onze CPB-doorrekening."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD ziet niks in kilometerheffing. De VVD vindt het onrechtvaardig om automobilisten die hun auto dagelijks hard nodig hebben om naar hun werk, familie ed. te gaan, nog zwaarder te belasten. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het CDA kiest voor extra investeringen in de infrastructuur, niet alleen in de randstad maar ook in de regio. Daarmee moeten we de fileproblemen aanpakken in plaats van weer een jarenlange discussie te gaan voeren over een kilometerheffing."

50Plus

"50PLUS vindt dat er eerst extra uitgebreid onderzoek moet komen naar een andere vorm van het belasten van het gebruik van de auto. Een discussie gaan we hierover niet uit de weg. Problemen daarbij zijn bijvoorbeeld de lasten voor het MKB en het beroepsgoederenvervoer en de gevolgen voor forenzen die dagelijks lange afstanden moeten overbruggen."

Nieuwe Wegen

"De invoering van rekeningrijden is zeer gecompliceerd en onzeker. Dit zal tevens ten koste gaan van mensen die op het platteland wonen of geen andere keus hebben dan met de auto te gaan. Dat is oneerlijk. Bovendien worden de gereden kilometers al verwerkt in de benzineprijs. Beter openbaar vervoer door heel Nederland, met betere overstappunten van auto naar OV, is een betere oplossing voor het fileprobleem. "

Piratenpartij

"Privacy is een speerpunt van de Piratenpartij. Kilometerheffing is enkel mogelijk door de privacy van weggebruikers te schenden. Gebruiksbelasting vindt bovendien al plaats via accijns op de brandstof. De Piratenpartij is daarom tegen kilometerheffing."

21. Nieuwe wegen

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het aanleggen van meer wegen is een oplossing om files te beperken. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het CDA kiest voor extra investeringen in de infrastructuur, niet alleen in de randstad maar ook in de regio. Daarnaast gaan wij ons komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam."

SGP

"Het aantal files moet omlaag. De SGP wil meer geld voor de aanpak van regionale knelpunten in het wegen- en spoornet. Zeker ook voor het veiliger maken van drukke N-wegen waar veel ongelukken gebeuren."

OndernemersPartij

"Ons infranetwerk staat onder druk en daarmee de efficientie van onze economie."

VNL

"Goede infrastructuur is van groot belang voor de Nederlandse economie. Ons wegenstelsel is gedateerd. "

Nieuwe Wegen

"Er zijn in Nederland nog voldoende knooppunten die moeten worden opgelost. Daar moet geld naartoe. Maar alleen maar extra asfalt zal nooit voldoende zijn. Daar is beter openbaar vervoer en een betere overstap van auto naar OV vooral voor nodig. "

Forum voor Democratie

"Een goede infrastructuur is voor Nederland erg belangrijk."

Libertarische Partij

"Er moet een mogelijkheid komen voor private bedrijven om goede tolwegen naar Frans voorbeeld te bouwen. Ter compensatie dient de motorrijtuigenbelasting afgeschaft te worden. "

Lokaal in de Kamer

"Er zijn een aantal bekende knelpunten binnen en buiten de Randstad die aangepakt moeten worden, om de economie verder te stimuleren. "

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"De PvdA wil vooral het openbaar vervoer stimuleren. In de Randstad bouwen we het huidige openbaar vevoer uit naar een metro-achtig netwerk met dag en nacht snelle verbindingen in de gehele Randstad. In de andere delen van het land willen we meer bussen en snelle treinen laten rijden, ook in de nacht tussen de Randstad en andere steden. We leggen alleen meer asfalt aan, als het ondanks al het nieuwe openbaar vervoer echt nodig is."

SP

"Files bestrijden met extra asfalt is niet effectief gebleken. De SP zet in op het verbeteren van de doorstroming door dynamische maximumsnelheden, en door de investeren in alternatieven in het openbaar vervoer."

D66

"Nu de economie aantrekt, nemen de files toe. Meer asfalt is niet de oplossing. Daar zijn alle experts het over eens. D66 wil slimmere alternatieven: betalen naar gebruik en investeren in een uitgekiende en duurzame mix van wegen, water, spoor, lightrail, fiets en andere, nieuwe, vervoersvormen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie kiest voor het beter benutten van wegen door slim beprijzen van het gebruik van de auto en voor het stimuleren van OV en fiets. Er gaat daarom minder geld naar de aanleg van snelwegen en meer naar OV en fietsvoorzieningen."

GroenLinks

"Nederland is een prachtig land. Daarom wil GroenLinks geen nieuwe wegen die ons land nog verder versnipperen en de lucht vervuilen. Meer asfalt leidt tot méér verkeer en méér files. De enorme bedragen die zijn gereserveerd voor wegen willen we investeren in een beter en sneller openbaar vervoer."

Partij voor de Dieren

"Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op. Het zorgt voor een toename van autogebruik en voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. We investeren openbaar vervoer, veilige fietspaden en in (nieuwe) fietssnelwegen. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen."

50Plus

"Deze stelling vindt 50PLUS te algemeen en absoluut. Dit betekent niet dat 50PLUS tegen extra geld voor het aanpakken van knelpunten en onveilige situaties is. 50PLUS kijkt ook naar de lange termijn, waarbij de elektrische auto een grote rol gaat spelen. Daarnaast is 50PLUS warm pleitbezorger van duurzame vormen van (openbaar) vervoer."

DENK

"DENK wil autogebruik ontmoedigen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren. Daarom is DENK tegen meer geld voor wegen. "

De Burger Beweging

"Oneens, beter is om de overbodige behoefte aan vervoer terug te dringen, door mensen zoveel mogelijk in hun eigen woonwijk te laten werken."

Vrijzinnige Partij

"Nederland kent een uitstekend wegennet waarvoor geldt dat nieuwe wegen om nieuwe verbindingen te maken bijna niet nodig zijn. Verdere aantasting van onze leefomgeving moet daarom een halt worden toegeroepen.Wel kan geïnvesteerd moeten worden in de bestaande wegen om de capaciteit goed te houden en files te voorkomen. Belangrijk uitgangspunt is daarbij geen aantasting van landschap plaatsvindt. Dus tegen verbreding A27 Lunetten, tegen Blankenburgtunnel"

Piratenpartij

"Het gebruik van zelfrijdende auto's zal de komende tien jaar flink toenemen. Zelfrijdende auto's zullen in 'treintjes' gaan rijden, waardoor er in de toekomst veel meer auto’s op hetzelfde wegdek passen. De Piratenpartij kijkt vooruit en anticipeert hierop door minder nieuwe snelwegen aan te leggen. Wegen verbreden we alleen, als dit op korte termijn al de investering rechtvaardigt of andere voordelen biedt. (We investeren liever in goed OV.)"

Artikel 1

"Nederland heeft voldoende wegen, en vaak leidt de bouw van bredere of meer wegen niet tot minder files. Met een belasting op gebruik in plaats van bezit en beter openbaar vervoer kunnen de files beter in toom gehouden worden."

22. Kolencentrales

Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Van vandaag op morgen alle kolencentrales sluiten brengt de leveringszekerheid van energie in gevaar. Voor elke gesloten schone centrale in Nederland gaat er een vieze centrale elders open. "

PVV

Geen toelichting gegeven

SGP

"De SGP zet vooral in op energiebesparing. Verplichte sluiting van kolencentrales kost miljarden euro's. De SGP wil een hogere prijs voor CO2-uitstoot. Bedrijven moeten vervolgens zelf bepalen hoe ze hun 'vervuiling' beperken. "

VNL

"Zolang er geen volwaardig alternatief is kunnen deze centrales open blijven. "

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

Libertarische Partij

"Gedwongen sluitingen moeten via de energierekening betaald worden terwijl de verwachte milieuwinst op mondiale schaal te verwaarlozen is. Ongesubsidieerde alternatieven komen nu steeds sneller online en zullen snel fossiele brandstoffen voorbij streven."

Geen van beide

CDA

"Het CDA wil een energiemarkt waarin de uitstoot van CO2 wordt beperkt. In zo’n energiemarkt worden kolencentrales meer belast dan gascentrales. Daarvoor zet het CDA zich in Nederland én in Europa in. Kolencentrales zullen daarvoor uiteindelijk moeten sluiten, sommige oudere centrales eerder en nieuwere later."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"Wij willen zo snel mogelijk naar een gezond klimaat waarin we gebruik maken van schone energie. Daarom sluiten we kolencentrales en moeten ze op termijn allemaal dicht. Dat hebben we de afgelopen jaren in gang weten te zetten en op die weg moeten we door. De toekomst van onze energie ligt op zee waar we windmolens bouwen. Die zijn schoon, stil en het levert banen op. "

SP

"Kolencentrales zijn zeer vervuilend en moeten zo snel mogelijk gesloten worden. De SP ziet veel meer in investeringen in alternatieve energiebronnen."

D66

"Vieze energie van kolen is, alle kosten voor klimaat en maatschappij meegerekend, veel duurder dan schone energie. D66 wil daarom alle kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025, op verantwoorde wijze sluiten – beginnend bij de meest vervuilende."

ChristenUnie

"De ChristenUnie zet in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. We willen snel af van de kolencentrales. Daarom komen er hogere milieunormen voor energiecentrales en stoppen we met subsidie voor biomassabijstook. Hierdoor zullen kolencentrales moeten sluiten."

GroenLinks

"De komende 4 jaar wil GroenLinks alle kolencentrales in Nederland sluiten. Ons land is verslaafd aan gas, kolen en olie. De verbranding hiervan ontwricht het klimaat waar we in leven en vervuilt de lucht die we ademen. GroenLinks wil overstappen naar schone energie uit zon en wind."

Partij voor de Dieren

"De partij voor de Dieren wil dat Nederland haast maakt met de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie. Bestaande kolencentrales worden zo snel mogelijk gesloten. Nederland investeert in zonne-energie, windenergie en moet onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen als kolen, aardgas en olie."

50Plus

"50PLUS heeft het besluit gesteund om alle kolencentrales op termijn te sluiten. Het streven is, hiermee een stap te zetten in de transitie naar duurzame energie. De transitie naar duurzame energie moet op economisch verantwoorde wijze en geleidelijk plaatsvinden. Het Energieakkoord en Klimaatverdragen zijn daarbij leidend. Afgezien van de energietransitie wil 50PLUS ook krachtig blijven inzetten op energiebesparing. Daar is veel mee te winnen."

OndernemersPartij

"De OP is van mening dat de kolencentrales z.s.m. moeten sluiten."

DENK

"DENK wil kolencentrales sluiten, omdat kolencentrales de meest vervuilende energiecentrales zijn. Wij maken toekomstgerichte keuzes om ons milieu en ons land zeker te stellen voor komende generaties. "

Nieuwe Wegen

"We zullen moeten overgaan naar duurzame energie. Dat is goed voor het milieu en goed voor ons bedrijfsleven dat voorop loopt in het maken en ontwikkelen van nieuwe vormen van energie. Burgers moeten meer mogelijkheden krijgen om energiecorporaties op te zetten. "

De Burger Beweging

"De Burger Beweging is groot voorstander van duurzame energie en is zich er van bewust dat kolencentrales niet per direct gesloten kunnen worden. Er is enige tijd nodig om goede alternatieven in voldoende mate in gebruik te kunnen nemen."

Vrijzinnige Partij

"Om ook voor volgende generaties een goede leefomgeving te hebben, is reductie van CO2 uitstoot noodzakelijk. Dat betekent enerzijds veel minder gebruik van fossiele brandstoffen en anderzijds grootschalige landverbetering. Een snelle reductie van CO2 wordt bereikt door het sluiten van kolencentrales. Een realistisch herstel wordt bereikt door landbouwgronden te verrijken met humus en afschaffen van het gebruik van drijfmest en kunstmest. Dat leidt ook nog tot minder aardgasverbruik ."

Piratenpartij

"De transitie naar duurzame energie wordt nu tegengehouden door de fossiele lobby en door subsidies aan fossiele energie. Het sluiten van met name de meest vervuilende centrales is belangrijk voor het behalen van het klimaatakkoord en luchtkwaliteitsnormen. Biomassa stoken in kolencentrales betekent in de praktijk bossen kappen en in de fik steken. Bovendien houden deze centrales zich niet aan de afspraken: de CO2-afvang die is beloofd, is tot nu toe niet gebouwd."

Artikel 1

"Kolencentrales stoten onredelijk veel CO2 uit en moeten zo snel mogelijk dicht. Tegelijkertijd moeten we het gemakkelijker maken voor gebruikers om alternatieven aan te schaffen zoals zonnepanelen."

Lokaal in de Kamer

"Nederland moet zo snel mogelijk overstappen op duurzame en schonere energiebronnen, ook voor opwekking van elektriciteit. "

23. Btw-tarief vlees

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Te veel vlees in Nederland is afkomstig uit de bio-industrie. Dit zorgt voor veel dierenleed, draagt bij aan de ontwrichting van ons klimaat en vervuilt de natuur. GroenLinks vindt daarom dat voor vlees het hoge btw-tarief moet gelden. Met één vleesloze dag in de week kan je al het verschil maken"

Partij voor de Dieren

"Vleesproductie stoot wereldwijd 40% meer broeikasgassen uit dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar. We maken onduurzame producten zoals dierlijke producten duurder en duurzame producten goedkoper. (Biologische) groente en fruit worden vrij van btw. De belasting op arbeid gaat fors omlaag. Zo wordt mogelijk dat we duurzaam kunnen consumeren."

De Burger Beweging

"Eens, goed voor het milieu en beperken van dierenleed. "

Artikel 1

"Vlees is buitengewoon vervuilend (CO2, methaan) en verbruikt ongewoon veel grondstoffen (water, graan/soja). Dit geldt in het bijzonder voor rundvlees. Wij zien geen reden dat te belonen met een laag BTW-tarief. Daarnaast heeft overmatige vleesconsumptie een negatief effect op de volksgezondheid."

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD wil juist lagere belastingen in plaats van hogere belastingen. Daarnaast willen we niet dat de overheid via belastingen invloed wil uitoefenen op wat jij eet. Die keuze is aan jezelf."

PvdA

"Betaalbaar en gezond eten met oog voor het welzijn van dieren. Dat is wat wij willen. De prijs van vlees hoeft daarvoor niet te stijgen. Duurzame vleesproductie kan ook op een andere manier bereikt worden, bijvoorbeeld door strengere regels voor productie van vlees en het aantrekkelijk maken van duurzame landbouw en veeteelt."

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"De SP is geen voorstander van een vleestax, omdat lage inkomens hier het meest door geraakt worden. Het terugdringen van de bio-industrie kan beter via wetgeving"

CDA

"Vlees is een belangrijke bron van vitamine, meervoudige onverzadigde vetzuren en eiwitten. Vlees bevat ook unieke bouwstoffen, zoals heemijzer (een vorm van ijzer). Geen vlees eten zou er waarschijnlijk toe leiden dat sommige mensen minder gezond gaan eten. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert bovendien om de BTW op vlees niet te verhogen omdat dit nauwelijks milieuwinst oplevert."

D66

"D66 wil een gezond en duurzaam eetpatroon bevorderen, maar een hoger belastingtarief voor vlees is moeilijk uitvoerbaar en haaks staat op onze wens het belastingstelsel te versimpelen."

ChristenUnie

"Voor voedsel blijft wat betreft de ChristenUnie het lage btw-tarief van 6% gelden, dus ook voor vlees. Boeren en tuinders verdienen een eerlijke prijs voor hun producten. Er komt, evenals in België en Duitsland, een verbod op verkoop van voedsel onder de kostprijs."

SGP

"De SGP zet in op verduurzaming van de veehouderij. Verhoging van het btw-tarief betekent dat ook voor biologisch vlees of vlees met sterren van de Dierenbescherming de prijs fors omhoog gaat. Voor export van vlees geldt die btw-verhoging juist niet. Dat alles helpt niet om de gewenste verduurzamingsslag te maken."

50Plus

"50PLUS vindt dat primaire voedingsmiddelen, waaronder vlees onder het lage BTW-tarief moeten blijven vallen. Overigens wil 50PLUS beperking van de intensieve veehouderij en willen we duurzame methoden en innovaties extra stimuleren."

OndernemersPartij

"Vlees is een eerste levensbehoefte."

VNL

"De belastingen moeten omlaag. Wij verlagen het BTW-tarief van 21 naar 15 procent. En dat kan. Wij hebben onze plannen laten doorrekenen door het CPB. "

DENK

"DENK wil de rekening van de bio-industrie niet leggen bij de consument, maar bij de bio-industrie. Wij willen meer voorlichting over vlees en meer aandacht voor voeding in het onderwijs, in plaats van het verhogen van de belasting op essentiële levensbehoeften. "

Nieuwe Wegen

"Voedsel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een biefstuk is er niet alleen voor de rijken. Dieren gefokt voor ons voedsel leggen wel een enorm beslag op het beschikbare voedsel en het milieu. Daar zijn we ons nog onvoldoende van bewust. We moeten er dus wel voor zorgen dat ook de vleesindustrie duurzaam gaat produceren. "

Forum voor Democratie

"Wij willen lagere belastingen, geen hogere BTW-tarieven."

Vrijzinnige Partij

"Vlees is een normaal voedingsmiddel voor mensen. BTW-verhoging geeft geen verandering in voedingsgedrag en treft met name de laagste inkomensgroepen omdat het vlees duurder wordt. Veel beter is om mensen te belonen in plaats van te straffen door te laten zien dat een lagere vleesconsumptie goed is voor mens, dier en leefomgeving."

Piratenpartij

"Vlees is eetwaren. Daarop dient dus het lage tarief van 6% te gelden."

Libertarische Partij

"Wij vinden niet dat het onbetaalbaar maken van vlees voor de minima goed beleid is."

Lokaal in de Kamer

"Vlees is een voedingsbron die toegankelijk moet blijven. Bewustere consumptie moet wel meer aandacht krijgen. "

24. Voltooid leven

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde. Wij vinden dat de afweging over een persoonlijk einde met behulp van een specialist, zoals een stervenshulpverlener, zorgvuldig moet plaatsvinden. "

PvdA

"Mensen moeten zelf kunnen uitmaken wanneer zij vinden dat het leven voltooid is en willen sterven. Een beschaafd land geeft mensen dan hulp om op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van het leven."

D66

"Ouderen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze willen sterven. Als hun verzoek vrijwillig, weloverwogen en duurzaam is moet de hulp van een daartoe opgeleide hulpverlener niet langer strafbaar zijn."

GroenLinks

"Als mensen vinden dat hun leven voltooid is, moeten zij een waardig einde aan hun leven kunnen maken, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders"

Partij voor de Dieren

"Mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. We hebben daarentegen de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen beschouwen of zich niet meer welkom voelen. Herwaardering van ouderdom en voorkómen van eenzaamheid verdient de aandacht. Een breed maatschappelijk debat is nodig."

50Plus

"Natuurlijk moeten we als samenleving zien te voorkomen dat mensen hun leven voltooid achten, bijvoorbeeld voor eenzaamheid en/of ziekte. Maar als de wens er zeer nadrukkelijk is wil 50PLUS, met inachtneming van zorgvuldigheidscriteria en de strikte voorwaarde van begeleiding door een arts, het mogelijk maken om op een menswaardige manier (bij een voltooid leven) te sterven. "

OndernemersPartij

"De OP beschermt het zelfbeschikkingsrecht."

VNL

"Het individu staat bij ons voorop. Mensen die vinden dat hun leven is voltooid moeten hulp kunnen krijgen. Uiteraard moet er een duidelijk wettelijk kader worden gecreëerd. "

Nieuwe Wegen

"Uiteindelijk beslis je over je eigen leven. Maar terughoudendheid is geboden. Het mag nooit zo zijn dat ouderen die vinden dat zij een last voor de samenleving of hun omgeving zijn, hierdoor een einde aan hun leven maken. Iedereen moet zich tot het einde van zijn of haar leven veilig en welkom voelen in ons land. "

Forum voor Democratie

"Gezien de hogere levensverwachting, de toenemende eenzaamheid van ouderen en de problemen van langdurig zieke mensen, moeten ouderen die hun leven voltooid achten, recht krijgen op hulp bij het waardig beëindigen van hun leven. Naast de al bestaande euthanasiewetgeving kunnen ouderen zonder overheidsbemoeienis zelf beschikken over hun levenseinde."

De Burger Beweging

"Eens, lastig is bepalen leeftijdsgrens en wat een voltooid leven is, hier moet zorgvuldig mee om worden gegaan. "

Vrijzinnige Partij

"Mensen zijn vrij en moeten ook vrij zijn om zelf te kunnen beslissen over hun lichaam en leven. Zelf kunnen beschikken over het lichaam betekent zelf over de orgaandonatie beslissen (nee,tenzij) en niet de overheid. Zelf kunnen beschikken over het eigen leven betekent zelf het einde bepalen. Om misbruik, angst voor misbruik en verlies van waardigheid tegen te gaan is hulp wettelijk vereist om zorgvuldige levensbeëindiging mogelijk te maken."

Piratenpartij

"Het recht op zelfbeschikking vindt de Piratenpartij heel belangrijk, en als iemand echt dood wil, dan is dat zijn of haar keuze. Maar vóórdat je als samenleving daarbij gaat helpen, moet je wél eerst je uiterste best hebben gedaan om het voor iedereen menswaardig en zinvol te laten zijn. Dit is niet afhankelijk van een leeftijd. "

Libertarische Partij

"Iedereen die wilsbekwaam is moet zelf kunnen beslissen over zijn of haar eigen lot. Er dienen wel procedures opgesteld te worden zodat vrijwillige levensbeëindiging in goede banen wordt geleid. Er mag *nooit* sprake zijn van enige (maatschappelijke) dwang in deze kwestie."

Lokaal in de Kamer

"Ouderen moeten over hun eigen leven en dood kunnen beslissen, natuurlijk met de grootste zorgvuldigheid door begeleidend medisch personeel. "

Geen van beide

PVV

Geen toelichting gegeven

Artikel 1

"We willen de keuzevrijheid van het individu zo min mogelijk aantasten. Tegelijkertijd blijft het lastig om van de overheid te vragen om bij te dragen aan de wens om vrijwillige levensbeëindiging bij voltooid leven."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

SP

"Uit eerder onderzoek (Commissie Schnabel) is gebleken dat de bestaande euthanasiewetgeving in de meeste gevallen voldoet en een uitbreiding niet nodig is. Hier moet eerst zorgvuldig naar gekeken worden. De SP wil zich inzetten om te voorkomen dat ouderen het idee krijgen dat hun leven voltooid is door bijvoorbeeld het bestrijden of voorkomen van eenzaamheid, vergroten van zelfstandigheid en zorgen voor afdoende welvaart en goede zorg."

CDA

"Het CDA deelt de conclusie van een recent onderzoek van een commissie van wijzen dat de huidige euthanasiewetgeving voldoende ruimte biedt voor een waardig levenseinde. Verruiming van de euthanasiewetgeving brengt juist risico’s met zich mee. Zo kunnen oude mensen druk gaan voelen om hun leven te beëindigen, als ze afhankelijk worden. Wat het CDA betreft zou het debat moeten gaan over de waardevolle bijdrage die ouderen aan de samenleving leveren, en dient de overheid het leven te beschermen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is fel tegen de plannen voor ‘voltooid leven’. Wij willen een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Voor ons is elk leven beschermwaardig. We geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen, daar maken we werk van: www.waardigouderworden.nl "

SGP

"De SGP is tegen de plannen om de deur te openen voor hulp bij zelfdoding voor mensen die lijden 'aan het leven zelf’. Het is de overtuiging van de SGP dat het leven van ieder mens als schepsel van God waardevol en kostbaar is. Ook wie dit christelijk uitgangspunt niet deelt, kan grote bezwaren inbrengen tegen de weg die het kabinet nu wil inslaan. Als het leven moeilijk wordt, moeten we medemensen niet prijsgeven aan de dood, maar met aandacht, liefde en goede zorg nabij zijn. "

DENK

"In plaats van mensen de ruimte te geven om hun leven te beëindigen, wil DENK voorkomen dat mensen het gevoel hebben niet meer te willen leven. Daarom wil DENK stevig inzetten op het verbeteren van de ouderenzorg en een uitgebreid actieplan uitrollen om eenzaamheid te voorkomen. "

25. Afschaffing eigen risico

Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Iedereen verdient goede zorg. Niemand moet zorg mijden vanwege de kosten. Als we nu constateren dat het eigen risico betekent dat mensen de dokter mijden, moet je het gewoon afschaffen. Via een beperkte verhoging van de belasting kunnen we de kosten prima opbrengen. De premies hoeven dan niet omhoog."

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"Het eigen risico is in de praktijk een boete op ziek zijn en daarom buitengewoon onrechtvaardig. De SP wil zo snel mogelijk van het eigen risico af. Door de ziektekostenverzekeraars met al hun bureaucratische kosten uit het zorgstelsel te halen kunnen we de afschaffing van het eigen risico bekostigen zonder dat dit leidt tot premieverhoging."

GroenLinks

"GroenLinks wil het eigen risico afschaffen. In de plannen van GroenLinks kan dat en kan tegelijkertijd de premie voor de ziektekostenverzekering dalen. Om de solidariteit tussen arm en rijk te vergroten willen wij de zorgkosten delen via progressieve belastingen. "

Partij voor de Dieren

"Het eigen risico in de zorg is voor sommige mensen een reden om de zorg te mijden, zelfs als die nodig is. Stop de marktwerking in de zorg. Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. De zorgkosten moeten omlaag door inzet op preventie, aanpak bureaucratie en inperking macht farmaceutische industrie en zorgverzekeraars."

DENK

"Het eigen risico leidt tot zorg mijden en is daarmee een boete op ziek zijn. Daarom wil DENK het eigen risico afschaffen. "

Nieuwe Wegen

"Het eigen risico belemmert de toegang van de gezondheidszorg. Dat mag in een beschaafd land als Nederland niet gebeuren. Vooral omdat het eigen risico betaald wordt door ouderen en chronisch zieken. Hogere premies moeten we daarom met elkaar dragen, maar ook door de verspilling en de bureaucratie in de zorg tegen te gaan en de winsten van de zorgverzekeraars terug te dringen. "

De Burger Beweging

"Eens, door te stoppen met private verzekeringsmaatschappijen, specialisten in loondienst te laten werken, salarissen van zorgmanagers te verlagen naar Balkenende norm en woekerwinst farmaceutische industrie aan te pakken hoeven de premies niet omhoog."

Vrijzinnige Partij

"Het eigen risico gaat van het onjuiste idee uit dat mensen een beroep op zorg vrijwillig doen. Een zorgvraag ontstaat altijd omdat er iets met eigen gezondheid aan de hand is. Vrijzinnige Partij gaat uit van vrije positieve mensen die goed voor hun gezondheid zorgen en als er een ongeluk is dat zij dan niet ook nog financieel gestraft worden. Voor chronisch patiënten is het nog oneerlijker: zij kunnen nooit het eigen risico beïnvloeden. Hogere premies compenseert de VP door het basisinkomen."

Piratenpartij

"De Piratenpartij vindt zorg een belangrijk basisrecht, dat nooit afhankelijk mag zijn van je portemonnee. Het eigen risico legt een onnodige belemmering op voor mensen met een laag inkomen, waardoor zij behandelingen mijden. Op de langere termijn levert dit juist hogere kosten op."

Libertarische Partij

"Het VERPLICHTE eigen risico moet worden afgeschaft. Afschaffing ervan verhoogt de premies met €284. Dit is nog altijd €101 minder dan het verplichte eigen risico. Hiernaast moet een vrijwillige eigen risico blijven bestaan. "

Lokaal in de Kamer

"Spreiding van de kosten over alle inwoners zonder extra belasting bij gebruik van zorg, komt de gezondheid van mensen ten goede. Zorgmijding wordt op deze manier voorkomen. "

Geen van beide

50Plus

"50PLUS is voorstander van verlaging en liefst afschaffing van het eigen risico in de zorg. Het hoge eigen risico kan leiden tot het mijden van zorg, en kan daardoor uiteindelijk juist tot hogere zorgkosten en meer menselijk leed leiden. Maar wat 50PLUS betreft is het niet verstandig het verlagen of afschaffen van het eigen risico te bekostigen door verhoging van de premie. Dat moet en kan anders door bijvoorbeeld minder marktwerking in de zorg en meer aandacht voor preventie."

Artikel 1

"Artikel 1 vindt dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedere Nederlander. Ook voor mensen met minder draagkracht en/of chronische gezondheidsproblemen. Het eigen risico afschaffen door de zorgpremie te verhogen is hiervoor geen oplossing. (blz. 14. Punt 1: Er komt een nationaal zorgfonds.)"

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Wij vinden het echter oneerlijk als afschaffing betekent dat iedereen een hogere zorgpremie betaalt. Wij willen daarom zoeken naar mogelijkheden om eigen betalingen dusdanig slim in te zetten dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. "

CDA

"Het CDA wil een forse verlaging van het eigen risico in de zorg, omdat we zien dat het huidige bedrag van 385 euro voor veel mensen, in het bijzonder chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking, teveel geld is. Een forse verlaging van het eigen risico maakt dat de lasten voor de zorg eerlijker worden verdeeld. Het eigen risico volledig afschaffen heeft echter niet onze voorkeur, omdat het eigen risico – mits fors lager - een goed instrument blijft om de kosten in de hand te houden."

D66

"Het eigen risico levert een belangrijke bijdrage aan de (hoge) zorgkosten. Afschaffen betekent dat premies met minimaal €284,- per jaar omhoog gaan. D66 wil liever diegene die de kosten lastig op kunnen brengen, bv. minima en/of chronisch zieken, tegemoetkomen via toeslagen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie verlaagt het eigen risico, zonder dat de premies hierdoor stijgen. Het eigen risico is te hoog geworden, waardoor mensen zorg mijden en chronisch zieken en gehandicapten ieder jaar weer hogere zorgkosten hebben."

SGP

"De SGP verlaagt het eigen risico. Bovendien vindt de SGP dat de hoogte van het eigen risico er niet toe mag leiden dat zorg gemeden wordt die iemand nodig heeft. De zorgtoeslag blijft daarom een belangrijk instrument om mensen te compenseren als de kosten te hoog oplopen. Mensen die dat willen, krijgen voortaan de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico, uiteraard in ruil voor een forse premieverlaging."

OndernemersPartij

"De OP is een tegenstander van het eigen risico maar wil dit niet verdisconteren in de premie."

VNL

"De maandelijkse zorgpremie moet omlaag, net als het eigen risico. Wij verlagen het eigen risico met 50 euro. Dat kan, Onze plannen zijn doorgerekend door het CPB. Partijen die zeggen het eigen risico nog verder te verlagen of zelfs af te schaffen, hebben hun plannen niet laten doorrekenen. "

Forum voor Democratie

"Enige vorm van eigen risico is wel nodig om de zorgkosten in de hand te houden. Wel moet het eigen risico lager dan nu het geval is."

26. Landelijk zorgfonds

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Het Nationaal Zorgfonds is een initiatief van de SP. Door tot 1 collectief basispakket te komen kunnen we zorgverzekeraars buitenspel zetten en daarmee een einde maken aan hun miljardenwinsten. Met het Nationaal Zorgfonds wordt de zorg betaalbaarder, efficiënter en eerlijker, en krijgen mensen eindelijk weer zeggenschap over de gezondheidszorg."

Partij voor de Dieren

"Er komt een einde aan de marktwerking in de zorg. De patiënt staat centraal, niet de winsten van zorgverzekeraars en farmaceutische industrie. Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. De zorgkosten gaan omlaag door o.a. inzet op preventie & aanpak bureaucratie. Professionals op de werkvloer moeten weer de regie krijgen."

50Plus

"50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020. Zonder marktwerking, zonder winstuitkering aan aandeelhouders, zonder een overvloed aan regels en met meer aandacht voor preventie, meer waardering voor zorgmedewerkers en kwaliteit van zorg. 50PLUS steunt het initiatief www.nationaalzorgfonds.nl."

De Burger Beweging

"Eens, hierdoor kunnen we besparen op overbodige kosten die hier nu mee gemoeid zijn."

Piratenpartij

"De huidige illusie van marktwerking in de zorg heeft er toe geleid dat de zorg stukken duurder is geworden. De bureaucratie is toegenomen en er zijn perverse prikkels ontstaan om meer zorg te leveren (of eigenlijk declareren) dan strikt noodzakelijk. Een Nationaal Zorgfonds zorgt ervoor dat zorggeld ook echt aan zorg wordt besteed. De Piratenpartij wil door regiobudgettering dit fonds decentraal inrichten. Momenteel wordt hier in het buitenland al succesvol mee geëxperimenteerd. "

Artikel 1

"De Nederlandse gezondheidszorg is van goede kwaliteit, maar blijft ontembaar stijgen als percentage van het nationaal inkomen. Met een zorgfonds zijn de kosten beter in de hand te houden. "

Lokaal in de Kamer

"Zorg terugbrengen naar de overheid, zonder winstoogmerk is beter voor de zorgverlening en mensen. "

Geen van beide

GroenLinks

"Voor GroenLinks staat kwaliteit van zorg centraal, niet structuren of organisaties. We willen een einde aan de marktwerking in de zorg, de macht van zorgverzekeraars beperken en zorgkosten solidair opbrengen. Een kostbare en tijdrovende overgang naar een nationaal zorgfonds is daarvoor niet nodig."

VNL

"Het huidige stelsel moet inderdaad verdwijnen, maar een landelijk zorgfonds is niet de oplossing. "

Nieuwe Wegen

"Er is nog steeds onderzoek gaande naar een nationaal zorgfonds. Wij staan er sympathiek tegenover, maar willen de uitkomsten daarvan eerst afwachten. Daarom kiezen we nu voor het afschaffen van het eigen risico en het afromen van de winsten van de ziektekostenverzekeraars. "

Forum voor Democratie

"Wij willen een uniforme basis-polis zodat men de zorgverzekeringen beter kan vergelijken en er effectieve concurrentie ontstaat. Het laatste waar de zorgsector nu op zit te wachten is het hele stelsel nu weer op de schop te nemen."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD vindt het cruciaal dat goede zorg voor iedereen toegankelijk is. Met een zorgfonds loop je het risico op wachtlijsten, mindere kwaliteit zorg en een tweedeling. Wij zijn daarom geen voorstander. "

PvdA

"Goede zorg voor iedereen. Dat is wat wij willen. De PvdA schaft daarom het eigen risico af en dringt de marktwerking in de zorg zover mogelijk terug. Nationalisatie van de zorgverzekeraars is dan niet nodig. Het is onwenselijk omdat er dan alleen maar nieuwe bureaucratie zal ontstaan waardoor de zorg slechter wordt. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het CDA vindt dat de marktwerking in de zorg te ver is doorgeslagen en wil daarom minder marktwerking en meer samenwerking in de zorg. Daarvoor heeft het CDA meerdere voorstellen die binnen de kaders van het huidige zorgstelsel goed uit te voeren zijn. Een grootschalige stelselwijziging (zoals het invoeren van een nationaal zorgfonds) roept op dit moment bij ons echter vooral veel vragen op. Er is daarom ten eerste meer duidelijkheid nodig over hoe een dergelijk plan uit zou werken."

D66

"Een landelijk zorgfonds betekent terug naar het ziekenfonds: tweedeling, wachtlijsten, geen partijen die elkaar in balans houden. D66 investeert liever in de kwaliteit van de zorg en in innovatie. Zo stimuleren we dat zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars samen de beste zorg leveren."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil minder marktwerking en meer zeggenschap. Er komt een maximale omvang voor zorgverzekeraars, met invloed van sterke ledenraden op het beleid. Zo kunnen zorgverzekeraars echt als coöperatie functioneren. Om verkeerde prikkels te vermijden moeten medisch specialisten in loondienst."

SGP

"De SGP is geen voorstander van een landelijk zorgfonds. Wel vindt de SGP dat zorgverzekeraars onvoldoende geluisterd hebben naar de terechte roep om keuzevrijheid, kleinschaligheid en innovatie. Ook wordt de manier waarop verzekeraars zorg inkopen vaak ervaren als een dictaat. Dat is niet goed, reden waarom er een meer gelijkwaardige onderhandelingspositie dient te komen."

OndernemersPartij

"De OP is tegen een Landelijk Zorgfonds en het opheffen van zorgverzekeraars. De OP vindt dat de overheid een basisverzekering moet gaan aanbieden tegen eerlijke en transparante tarieven. Burgers maken zelf de keus of ze zich hierbij aansluiten. Op deze manier gaat de overheid concurreren met commerciële verzekeraars en krijgt ze weer grip op tarieven en overige zorgkosten. Op deze manier zal de markt meer in balans komen en krijgen zorgverzekeraars en farmaceuten minder macht."

DENK

"DENK vindt het onverantwoord om het hele zorgstelsel op de schop te gooien. Dit leidt tot te grote onzekerheid voor patiënten en zorgverleners, omdat we niet weten wat de effecten en de kosten zijn. In plaats van deze onzekerheid, wil DENK de macht van de zorgverzekeraars in het huidige systeem aan banden leggen. DENK wil ook wat doen aan de grote en dure administratieve lasten en ervoor zorgen dat het geld niet naar de winstrekening van de farmaceutische industrie gaat, maar naar de patiënten."

Vrijzinnige Partij

"Een nieuw zorgfonds maakt de zorg niet beter maar verhoogd de bureaucratie en staatsdirigisme. Miljarden zijn nodig om een bureaucratisch monster op te zetten en verlies van duizenden banen ontstaat bij de verzekeraars.En dat zonder verbetering van de zorg aan mensen. De Vrijzinnige Partij voert voor alle mensen een nationaal basiszorgpakket in: een voor iedereen wettelijk bepaald vast zorgpakket met een vaste wettelijke prijs zonder eigen risico en de vrijheid om zich aanvullend te verzekeren."

Libertarische Partij

"De zorg is te belangrijk om in handen te geven van bureaucraten. Wij zien in landen waar een single payer systeem bestaat, dat de zorg slechter en gevoelig is voor de grillen van de politiek. Daar willen we zieken mensen niet aan onderwerpen. De LP is naast zorgverzekeringen ook voorstander voor andere betaalmodellen zoals bijvoorbeeld abonnementen bij ziekenhuizen."

27. Defensie-uitgaven

De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm).

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De wereld om ons heen is in de afgelopen jaren onveiliger geworden. We hebben een sterk leger nodig en daarom meer geld voor defensie, richting de NAVO-norm."

CDA

"Het CDA staat voor een sterke en professionele krijgsmacht. We willen de Defensie-uitgaven fors verhogen, zodat Nederland op termijn voldoet aan de NAVO-norm. Als tussenstap streven wij in de komende kabinetsperiode naar het Europees NAVO gemiddelde."

ChristenUnie

"Nederland heeft een sterk leger nodig om werk te maken van vrede en veiligheid. Daar is de afgelopen jaren onverantwoord op bezuinigd. De ChristenUnie investeert fors in ons leger, zeker 2 miljard per jaar extra de komende jaren en ziet de NAVO-norm als uiteindelijk doel."

SGP

"Al jarenlang pleit de SGP voor fors meer geld voor defensie. De Nederlandse regering moet de komende periode stevige stappen zetten naar een verhoging van het Defensiebudget richting de NAVO-norm van 2% van het BBP. "

50Plus

"De uitgaven voor defensie moeten, indien de internationale ontwikkelingen daarom vragen, de komende jaren toegroeien naar de NAVO-norm, dit mede om het draagvlak van de NAVO te behouden."

OndernemersPartij

"Afspraak is afspraak."

VNL

"Nu de VS niet langer praktisch alleen wil opdraaien voor de kosten van de NAVO, is het noodzakelijker dan ooit dat Nederland zich aan zijn afspraken houdt. We moeten minstens 2 procent van ons nationaal inkomen besteden aan defensie. Dat betekent dat er 5 miljard extra in defensie moet worden geïnvesteerd. "

Nieuwe Wegen

"Nederland moet zelf en met anderen verantwoordelijkheid nemen voor haar defensie. Wie de lusten wil, moet ook de lasten dragen. Daarom moeten we onze defensie op orde brengen en ons houden aan de afspraken die we gemaakt hebben. "

Forum voor Democratie

"Er komen veel dreigingen op ons af, onder meer het islamitisch terrorisme. De defensie-uitgaven moeten dan ook structureel omhoog. Wij willen ook een forse uitbreiding van de Nationale Reserve."

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"De wereld is onveilig en dat betekent dat we extra moeten investeren in onze veiligheid. Naar 2% van het nationale inkomen gaan, zou een verdubbeling betekenen van onze defensie-uitgaven. Dat betekent dat we miljarden minder uit kunnen geven aan zorg, onderwijs of politie. Defensie krijgt ook van de PvdA meer geld te besteden. Maar 2% uitgeven is niet nodig voor een forse investering van onze veiligheid. "

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"De SP wil de krijgsmacht omvormen naar een robuuste vredesmacht. Hiervoor zijn geen extra middelen nodig."

D66

"D66 wil wel investeren in Defensie. Maar wij willen dat de defensie-uitgaven stapsgewijs toegroeien naar het Europese gemiddelde. Daarmee verbeteren we de inzetbaarheid van onze krijgsmacht en de Europese Defensiesamenwerking. Gezien de toenemende onveiligheid is dat ook nodig."

GroenLinks

"We leven in een tijd van instabiliteit. Daarom wil GroenLinks niet bezuinigen op defensie maar gericht investeren in de training van soldaten en in de beveiling van onze computernetwerken tegen buitenlandse hackers."

Partij voor de Dieren

"Om conflicten te voorkomen moeten we de aarde duurzaam beheren, zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen en financieringsbronnen van terreurgroepen (vaak olie) aanpakken. Militair ingrijpen is zelden een oplossing en leidt vaak tot verergering van conflicten."

DENK

"DENK vindt dat de kracht van ons land ligt in wederopbouw en vredesmissies en niet in vechten. Wij willen dat Nederland niet meer meedoet aan oorlogen die zijn begonnen door grote landen. Daarom is DENK voor een andere taakopvatting van ons leger, waarbij wij ons richten op verdediging van ons grondgebied en wederopbouw. "

De Burger Beweging

"Oneens, beleid moet er op zijn gericht dat alle landen zo min mogelijk (maximaal 1% van hun nationaal inkomen) aan defensie besteden. Bij alle oorlogen gaat het al eeuwen alleen maar om stelen van olie etc., vergroten van de macht en bezit van een kleine groep mensen ten koste van de rest van de mensen. Dit wordt aan het grote publiek "verkocht" als het brengen van beschaving, democratie, bestrijden van terrorisme etc. Politici die oorlog willen moeten zelf naar her front."

Vrijzinnige Partij

"De hoogte van de defensieuitgaven moet gericht zijn op meer Europese efficiëntie en samenwerking. Dat betekent dat een betere afstemming Europees nodig is zodat ook betere inkoop mogelijk wordt. De Vrijzinnige Partij vindt dat het F-35 JSF-programma afgebouwd kan worden. Het is onlogisch een zeer duur vliegtuig te willen hebben afwijkend van de andere Europese landen."

Piratenpartij

"Kiezen voor deelname aan militaire operaties is kiezen voor meer geld naar defensie. De Piratenpartij ziet graag zo min mogelijk militaire missies, zodat het defensiebudget niet omhoog hoeft. De Piratenpartij wil niet meewerken aan missies buiten NAVO-grondgebied."

Artikel 1

"Defensie is nodig voor veiligheid in binnen en buitenland. De kracht van Nederland ligt in wederopbouw en kennisoverdracht. De salariëring van defensiepersoneel en investeren in goed oefen- en transportmateriaal vinden wij belangrijker dan de aanschaf van wapens uit het duurdere segment en gevechtsvliegtuigen. "

Libertarische Partij

"Nederland dient eerst een grondige dreigingsanalyse uit te voeren voordat we over gaan tot roepen van bedragen die naar defensie moeten. De LP is wel van mening dat een robuuste verdediging een van de kerntaken van de afgeslankte overheid is. Daarnaast zijn we voorstander van een einde aan onnodige militaire interventies in de wereld."

Lokaal in de Kamer

"De norm van 2% is niet heilig. Het gaat voor Lokaal in de Kamer om het nemen van verantwoordelijkheid in NAVO-verband. De daarbij horende extra uitgaven passen daarbij. "

28. Europees leger

Er moet een Europees leger komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil meer Europese Defensiesamenwerking. Ons streven voor de lange termijn is een Europese krijgsmacht. Met een vijandig Rusland en terreurorganisatie ISIS aan onze buitengrenzen heeft de EU dat ook nodig. Een Europese krijgsmacht is ook veel goedkoper dan wanneer ieder land alles zelf doet."

GroenLinks

"GroenLinks is, op termijn, voor de vorming van Europese defensiemacht, onder democratische controle. Samenwerking van het Nederlandse leger met de legers van andere EU-landen bespaart kosten: defensietaken kunnen onderling verdeeld worden en materieel kan beter worden benut."

DENK

"DENK is voor Europese samenwerking waar het nodig is. We hebben op dit moment grote internationale uitdagingen aan de grenzen van ons continent, zoals de conflicten met Rusland. Daarnaast heeft de president van de Verenigde Staten zich kritisch uitgelaten over de NAVO. Daarom moeten de Europese landen zelf de handen ineen slaan om met een gezamenlijk leger de uitdagingen tegemoet te treden en te zorgen voor veiligheid. "

Vrijzinnige Partij

"Om tot een verantwoord vrede en veiligheidsbeleid te komen is vorming van een Europees leger belangrijk. Ieder Europees land met eigen legertjes voor land lucht en zee (behalve als een land geen zee heeft) is inefficiënt, niet solidair en 19e eeuws nationalistisch. Een Europees leger geeft een beter checks & balances in de wereld en maakt Nederland/Europa minder afhankelijk van de Verenigde Staten van Amerika."

Artikel 1

"De verdediging van "Nederland" is sinds 1940 een betekenisloos begrip. Onze toekomst en veiligheid liggen bij een Europees leger, zeker in de context van een minder betrouwbare Verenigde Staten."

Geen van beide

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Nederland moet zeggenschap houden over het eigen leger. Wij zijn daarom tegen een Europees leger. Wel is het goed om afspraken te maken over bijvoorbeeld gezamenlijke investeringen. "

PvdA

"Nederland moet altijd zelf over zijn leger en militairen gaan. "

PVV

Geen toelichting gegeven

SP

"Defensie is een nationale aangelegenheid en moet dat blijven. Samenwerken met andere landen op het gebied van defensie is prima, maar een Europees leger is vele stappen te ver"

CDA

"Het CDA is voor versterking van Europese defensiesamenwerking, van onderop en in wederzijds vertrouwen. Besluitvorming over inzet van Nederlandse militairen moet echter altijd een zaak blijven van de Nederlandse regering en parlement."

ChristenUnie

"Nederland moet zelf zorgen voor een sterk leger. Daar is de afgelopen jaren onverantwoord op bezuinigd. De ChristenUnie investeert fors in ons leger. We zijn voor samenwerking op defensiegebied met buurlanden, maar tegen een Europees leger. "

SGP

"Doublures tussen Europese defensiesamenwerking en NAVO-taken moeten vermeden worden. Er komt geen EU-leger, en de EU moet niet de ambitie hebben om taken van de NAVO naar zich toe te trekken. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil geen verdergaande machtsoverdracht naar Brussel. Een stap in de richting van een militarisering van de EU zet de verhouding met Rusland onder druk. Daarnaast staat de onvermijdelijke geheimhouding rondom activiteiten van een Europees leger op gespannen voet met het reeds grote tekort aan democratische controle op de EU."

50Plus

"50PLUS is voor een nationaal leger, en tégen nog meer Europese integratie of delegatie van nationale bevoegdheden.. De Europese Unie heeft slechts drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en grensbeleid (veiligheid, defensie en buitenlands beleid). Samenwerken is goed en nodig, maar geen vorming van één leger."

OndernemersPartij

"De OP is voorstander van vergaande samenwerking in Europa, maar niet voor een Europees leger."

VNL

"Wij zijn tegen een EU-leger. De EU moet zich alleen bezighouden met economische samenwerking. Hoeksteen van ons defensiebeleid is de NAVO. Nederland moet zich aan zijn afspraken houden en minstens 2 procent van het nationaal inkomen besteden aan defensie. "

Nieuwe Wegen

"We moeten in Europa samenwerken op het gebied van defensie. Maar de Nederlandse legerleiding moet altijd de eindverantwoordelijkheid houden over de inzet van onze troepen. Dat mag nooit overgedragen worden aan 'Brussel'. Daarom geen Europees leger, wel Europese samenwerking en de NAVO verder versterken. Dat is ons gemeenschappelijk defensieverbond. "

Forum voor Democratie

"Forum voor Democratie wil uit de EU, er moet dan ook zeker geen EU-leger komen."

De Burger Beweging

"Oneens, hiermee verschuift de zeggenschap over het leger naar Europees niveau en wordt de kans groter dat het leger voor oneigenlijke doelen wordt gebruikt."

Piratenpartij

"Totdat democratische controle adequaat is ingericht op Europees niveau, is daar geen plek voor een leger. Wel kan er tussen lidstaten meer worden samengewerkt, om zo het defensiebudget in toom te houden."

Libertarische Partij

"De LP is tegen overheveling van nationale defensie naar de EU. Wij zijn voorstander van uittreding uit de EU. Het Nederlandse leger dient Nederland te beschermen en niet de annexatiepolitiek van onverkozen autocraten in Brussel."

Lokaal in de Kamer

"Defensie in NAVO-verband is een goede situatie. "

29. Ontwikkelingshulp

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De wereld hoort een goede plek te zijn voor iedereen. In het belang van mensen daar én van onszelf. Als we de wereld stabieler willen maken en het aantal vluchtelingen willen verminderen, moeten we kwetsbare landen helpen om veiliger en welvarender te worden. Alleen zo voorkom je dat mensen gaan vluchten, alleen zo kan iedereen een goed leven leiden."

SP

"De inzet voor solidariteit en menselijke waardigheid houdt wat de SP betreft niet op bij de landsgrenzen. Nederland kan slimmer helpen met ontwikkeling van arme landen door te investeren in jongeren, onderwijs, startende ondernemers en gezondheidszorg. "

D66

"In de afgelopen jaren hebben we de krimp en verwatering van het budget voor internationale samenwerking met lede ogen aangezien. D66 wil dat Nederland zijn verantwoordelijkheid weer neemt, door minimaal 0,7% van het BNP te besteden aan duurzame ontwikkeling in minder ontwikkelde landen."

ChristenUnie

"De afgelopen jaren is er veel te veel bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Alleen al om de vele vluchtelingen op te vangen in de regio (in de buurt van de conflicthaarden), moet er geld bij. Daarom wil de ChristenUnie minstens 1 miljard per jaar extra hiervoor uittrekken."

GroenLinks

"Ontwikkelingssamenwerking maakt de wereld rechtvaardiger, schoner en veiliger. Ook Nederland is daarbij gebaat. GroenLinks wil dat we op termijn 1% van ons Bruto Nationaal Product hieraan besteden. De besteding hiervan moet transparant zijn en op effectiviteit worden getoetst."

SGP

"De SGP vindt dat Nederland niet moet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar wel moet investeren in meer private betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties. Dit kan onder andere via fiscale maatregelen."

Partij voor de Dieren

"De PvdD wil 1% van het BBP reserveren voor ontwikkelingshulp. De hulp is primair voor de mensen daar en niet voor Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden. Ons agressieve exportbeleid, o.a. het dumpen van goedkope landbouwproducten, moet stoppen. De positie van de bevolking wordt versterkt, met name die van vrouwen en kinderen."

50Plus

"De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net als de EU een norm van 0,7 procent van het bnp voor ontwikkelingssamenwerking. Wat 50PLUS betreft houdt Nederland zich aan de internationale regels. Geen geld naar misdadige, corrupte regimes. Internationale samenwerking en afstemming bij noodhulp is gewenst."

DENK

"DENK wil omkijken naar de kwetsbaren in onze wereld. Als rijk en welvarend land moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen om deze mensen te helpen. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van arme landen ervoor dat conflicten minder snel plaatsvinden. DENK wil daarom meer uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. "

Artikel 1

"In een alsmaar veranderende wereld lijkt er steeds minder oog te zijn voor internationale solidariteit. Nederland geeft nu minder uit dan voorheen aan ontwikkelingshulp. En de grootste inkomensverschillen zijn er tussen landen. Die moeten dus kleiner."

Geen van beide

De Burger Beweging

"Volgens De Burger Beweging is er een groot internationaal deltaplan nodig om het armoedeprobleem in de wereld op te lossen. Hier is onder andere een eerlijk belasting systeem (transactiebelasting van 10%) en financieel systeem (nieuwe Burgerbank) voor nodig en eerlijke handelsvoorwaarden."

Vrijzinnige Partij

"Meer of minder geld is niet de oplossing voor de ontwikkeling van arme landen. De Vrijzinnige Partij kiest voor investeren in de kracht van mensen door ook in deze landen de invoering van een vorm van basisinkomen te bevorderen. "

Piratenpartij

"Ontwikkelingshulp moet gericht zijn op het versterken van de positie van burgers in ontwikkelingslanden. We zien vooral mogelijkheden in de vorm van eerlijkere handel of het delen van kennis en informatie. Er zijn een hoop mogelijkheden die niet per se geld hoeven te kosten."

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD zet in op noodhulp, bijdragen aan de VN en de EU, opvang van eerstejaars asielzoekers in Nederland en opvang in de regio. "

PVV

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het CDA heeft een andere visie op ontwikkelingssamenwerking. Deze samenwerking moet er op gericht zijn om de internationale rechtsorde te bevorderen met name om stabiliteit en vrede mogelijk te maken. Tegelijkertijd liggen er grote opgaven in het opvangen van vluchtelingen die ten gevolge van oorlog of klimaatveranderingen opvang in de regio nodig hebben. Daar zet het CDA wel extra middelen voor in."

OndernemersPartij

"Probeer eerst eens het geld goed te investeren, i.p.v. het onzinnige rondpompen van ontwikkelingsgeld."

VNL

"Nederland geeft al meer dan een halve eeuw ontwikkelingshulp. Ook dit jaar weer meer dan 4 miljard. Maar ontwikkelingshulp werkt niet. Daarom: geen hulp, maar handel. Uiteraard blijft noodhulp (bijvoorbeeld in geval van natuurrampen) wel bestaan. "

Nieuwe Wegen

"Het huidige budget is toereikend. Het gaat er nu eerst om dat we inzetten op een stabiel bestuur in de landen zelf. Het is belangrijker dat landen zelf belastingen gaan heffen, onafhankelijke rechtspraak hebben en eigendom beschermd wordt door nationale kadasters. Zonder sterk openbaar bestuur, zullen deze landen zich nooit ontwikkelen. Daar moeten we ze in steunen. Landen moeten op hun eigen benen gaan staan. "

Forum voor Democratie

"Er is de afgelopen decennia enorm veel geld verspild aan ontwikkelingshulp, veelal werkt het averechts. Wij maken een uitzondering voor noodhulp bij calamiteiten."

Libertarische Partij

"Nederland moet geld voor ontwikkelingssamenwerking afschaffen. In plaats daarvan moet Nederland alle protectionistische handelsmaatregelen afschaffen zodat producenten in ontwikkelingslanden toegang hebben tot onze markt. Handel in plaats van handje ophouden zullen ontwikkelingslanden naar het volgende niveau tillen."

Lokaal in de Kamer

"Nederland stelt hier voldoende budget beschikbaar. "

30. EU-lidmaatschap

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

Geen toelichting gegeven

Forum voor Democratie

"Nederland moet weer een vrij, soeverein en democratisch land worden en niet langer een wingewest van Brussel. Hervorming van de EU is niet mogelijk, daarom wil Forum voor Democratie uit de EU (NEXIT)."

De Burger Beweging

"Eens als het democratisch gehalte en het financiële beheer van de EU niet voldoende verbetert, het invoeren van een eerlijk geld en belastingsysteem en halveren van de bijdragen aan de EU met lid blijven van de EU niet mogelijk is."

Libertarische Partij

"De EU is verworden tot een herverdelingsmachine die onze welvaart in een bodemloze put gooit. De LP wil graag dat Nederland met onze buurlanden vrijhandel drijft, maar wij verwerpen de noodzaak om daarvoor een federale superstaat op te richten."

Geen van beide

VNL

"Wij zijn tegen de ondemocratische politieke Unie. Nederland moet weer een soeverein land worden, daarom moet de EU terug naar zijn kerntaak: economische samenwerking. Op termijn streven wij naar een economische Noord-Europese Alliantie en een Noord-Europese munt. "

Niet Stemmers

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Nederland is een handelsland en heeft dus baat bij handel in de Europese Unie. Het is goed om samen als blok problemen op te lossen. De VVD staat er wel voor dat niet meer Europees geregeld wordt dan nodig is. "

PvdA

"Nederland is veilig binnen Europa en verdient bijna al haar geld in Europa. De grote uitdagingen van deze tijd (zeker werk, een goed klimaat, een veilige wereld) kunnen we samen beter aan dan als klein land alleen. Uit de Europese Unie stappen is slecht voor onze veiligheid en slecht voor onze economie. Dat betekent niet dat er niets moet veranderen. Zo willen we oneerlijk concurrentie uit Europa terugdringen en dat sommige besluiten moeten weer in Nederland worden genomen en niet in Brussel. "

SP

"De Europese Unie kan in haar huidige vorm niet verder. De SP wil een nieuw verdrag voor een Europa dat meer op samenwerking is gericht en minder op uit Brussel opgelegde dictaten. De onverkozen regering van Europa, de Europese Commissie, schaffen we af. Een nieuw verdrag zal per referendum aan de bevolking worden voorgelegd."

CDA

"Nederland heeft een open economie en is voor haar veiligheid voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse (Europese) mogendheden. Daarnaast vormt de EU de toegang voor Nederland tot een grote (interne ) markt met groot economisch potentieel. Uit de EU stappen zal Nederland grote economische schade brengen en veiligheidsrisico’s geven."

D66

"Als we grensoverschrijdende vraagstukken over klimaat, terrorisme, vluchtelingen, energie, veiligheid en handel op willen lossen, dan moet dat samen met Europa. D66 wil Europa daarom democratischer en daadkrachtiger maken."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt Europese samenwerking waardevol, maar de huidige Europese Unie bemoeit zich met veel te veel. De EU moet veranderen om de ergernis over bemoeizucht en bureaucratie kwijt te raken en draagvlak te houden."

GroenLinks

"GroenLinks kiest voor groener, socialer en democratischer Europa. Europa gaat niet alleen om markt en munt, maar ook om mens en milieu. Wij willen een Europa waar alle Europeanen de vruchten kunnen plukken van vrij reizen, werken onder eerlijke voorwaarden en studeren over grenzen heen."

SGP

"De EU van de toekomst moet er radicaal anders uitzien dan de EU die we tot nu toe hadden. We mogen niet vergeten dat de samenwerking tussen Europese staten een steentje bijdroeg en bijdraagt aan de vrede, veiligheid en welvaart in Europa. Maar de EU moet veel eenvoudiger en flexibeler. De macht moet meer komen te liggen bij nationale parlementen. Meer vrijheid, minder uniformiteit."

Partij voor de Dieren

"We zijn vóór Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische EU. Brussel faciliteert met name multinationals en fixeert zich op 'economische groei' en 'handel' ten koste van mens, dier, natuur en milieu. We willen geen verdere overdracht van macht aan Brussel. Bij voorstellen tot machtsoverdracht komt er een bindend referendum."

50Plus

"50PLUS is tegen het uittreden van Nederland uit de Europese Unie (EU). De EU maakt een pas op de plaats en 50PLUS wil geen nieuwe landen toelaten. Turkije kan op dit moment onder geen beding toetreden tot de EU. 50PLUS kiest voor een praktische, kritische en realistische aanpak. Het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg moet onmiddellijk ophouden. Tot slot kan het aantal zetels in het Europees Parlement gehalveerd worden."

OndernemersPartij

"De OP is op termijn een voorstander van een meer democratische EU. Afzien van de EU is voor onze economie niet verstandig."

DENK

"DENK is voor de Europese Unie, maar tegen de uitdijende EU-bureaucratie. De EU heeft ons vrede en economische voorspoed gebracht, maar de mensen herkennen zich niet meer in de logge, ondoorzichtige en ondemocratische Brusselse machinerie. Daarom wil DENK een kritische vermindering van de EU-regels en een grote democratisering van de EU bewerkstelligen. "

Nieuwe Wegen

"De EU bemoeit zich nu met veel te veel zaken en legt ons allerlei onnodige regels op. Daar moeten we vanaf. Er moet daarom een nieuw Europees verdrag komen. Samenwerken binnen Europa is goed voor onze economie en de aanpak van gezamenlijke problemen op het gebied van milieu en veiligheid, maar we willen geen Europa dat zich bemoeit met onze sociale woningbouw, het grote bedrijfsleven bevoordeelt en ongeremde arbeidsmigratie toestaat. "

Vrijzinnige Partij

"Vrijzinnige Partij kiest voor vrije mensen: mensen moeten vrij kunnen reizen, in een ander land kunnen werken en goederen vrij kunnen kopen binnen Europa. We willen het basisinkomen overal in de EU. Ook is gezamenlijke Europese aanpak van criminaliteit en terrorisme noodzakelijk. Consumentenbescherming kan alleen door Europese aanpak. De Vrijzinnige Partij wil wel veel meer democratisering van EU door afschaffen van Raad van Ministers en betere controle op de Europese Commissie ( zie DiEM 2025)"

Piratenpartij

"De Piratenpartij is kritisch ten opzichte van het huidige functioneren van de EU. De EU moet transparanter, democratischer en efficiënter worden gemaakt. De beste manier om dit te bereiken is om dat van binnenuit te doen."

Artikel 1

"De EU is enorm belangrijk voor onze welvaart, cultuur, vrede en veiligheid. Buiten de EU raken we veel van onze verworvenheden kwijt. "

Lokaal in de Kamer

"Wel moet Nederland zich inzetten voor een Europa meer op basis van veiligheid en handel. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor zittende partijen, die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Daarbij nemen we ook de partijen mee die in de peilingen op minimaal één zetel staan. U kunt alle partijen meenemen en u kunt een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

VVD 0%overeenkomst
PvdA 0%overeenkomst
PVV 0%overeenkomst
SP 0%overeenkomst
CDA 0%overeenkomst
D66 0%overeenkomst
ChristenUnie 0%overeenkomst
GroenLinks 0%overeenkomst
SGP 0%overeenkomst
Partij voor de Dieren 0%overeenkomst
50Plus 0%overeenkomst
OndernemersPartij 0%overeenkomst
VNL 0%overeenkomst
DENK 0%overeenkomst
Nieuwe Wegen 0%overeenkomst
Forum voor Democratie 0%overeenkomst
De Burger Beweging 0%overeenkomst
Vrijzinnige Partij 0%overeenkomst
Piratenpartij 0%overeenkomst
Artikel 1 0%overeenkomst
Niet Stemmers 0%overeenkomst
Libertarische Partij 0%overeenkomst
Lokaal in de Kamer 0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Bindend referendum Extra belangrijk

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is voorstander van de vertegenwoordigende democratie, de invloed van de bevolking komt tot uiting door middel van de volksvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat mensen zelf de toekomst van ons land kunnen bepalen. De PvdA is daarom voorstander van directe democratie. Daarom hebben we een raadgevend referendum en willen we experimenteren met andere vormen van directe democratie zoals G1000 en buurtrechten."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Directe inspraak en zeggenschap van mensen maakt onze democratie sterker en de besluiten beter. In plaats van een raadgevend referendum willen we zo snel mogelijk een correctief referendum, zodat de bevolking ook tussen de verkiezingen door de gekozen vertegenwoordigers kan corrigeren, zowel bij lokale, nationale als Europese onderwerpen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum is geen geschikt instrument om de democratie te versterken. Een gekozen politicus moet altijd verantwoording afleggen over zijn stem, een kiezer in een referendum niet. Kiezers hoeven hun tegenstem in een referendum ook niet van een uitvoerbaar alternatief te voorzien, politieke partijen in de Kamer wel."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil de democratische controle moderniseren. Daarom wil D66 kiezers een noodrem geven met de mogelijkheid om via een correctief bindend referendum wetsvoorstellen tegen te houden, nadat het parlement deze heeft aangenomen. Dit correctief bindend referendum omvat geen internationale verdragen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen een referendum, de bevolking kiest al rechtstreeks haar vertegenwoordigers. Dat is de ‘representatieve democratie’ waar de ChristenUnie voor staat. Wel komt er, om onze vrijheidsrechten uit de grondwet te beschermen een Constitutioneel Hof dat wetten toetst aan de Grondwet."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie. Wij werken daarom aan alternatieve modellen om burgers te betrekken en hechten vooral aan het uitwisselen van argumenten en samen zoeken naar oplossingen. Tot dan steunen wij het referendum om burgers meer invloed te geven."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat politici goed contact onderhouden met de samenleving. Referenda passen echter niet in een stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers. Bovendien scheppen ze meer verwarring dan helderheid. Daarom kan de referendumwet in de prullenbak."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdD wil een correctief bindend referendum invoeren bij verstrekkende besluiten. Bijvoorbeeld bij het overdragen van bevoegdheden of macht aan internationale instellingen zoals de Europese Unie. Of wanneer de overheid vrijhandelsverdragen (zoals TTIP en CETA) wil sluiten die bedreiging vormen voor mens, dier, milieu en democratie. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voorstander van bindende regionale en landelijke referenda, onder duidelijk wettelijke voorwaarden. Deze vorm van directe democratie vormt een goede aanvulling op de parlementaire democratie, en verkleint de afstand tussen burger en politiek. Hierin volgt 50PLUS het voorbeeld van de Zwitserse referenda. "

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland heeft reeds een zeer directe democratie."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Burgers moeten meer inspraak krijgen bij politieke besluitvorming. Wij zijn voor een bindend referendum zodat de regering de uitslag niet naast zich neer kan leggen, zoals gebeurde bij het referendum over de Europese Grondwet in 2005 en het Oekraïne-referendum van vorig jaar. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK is tegen bindende referenda. Moeilijke maatschappelijke kwesties zijn niet te vatten in een simpel 'ja' of 'nee'. DENK is voor een representatieve democratie waarin gekozen volksvertegenwoordigers de overwegingen en gevoelens van hun achterban actief laten meewegen in hun stemgedrag. Daarom wil DENK maatregelen nemen om onze representatieve democratie te versterken. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen meer betrokkenheid van burgers. De deskundigheid zit in de samenleving. Die moet je gebruiken: hierdoor krijg je betere besluiten, meer draagvlak en verklein je de kloof tussen burger en politiek. Het wordt tijd dat politici en politieke partijen beter gaan luisteren naar de kiezer. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is de enige manier om politici te dwingen om naar de bevolking te luisteren. Niet-bindende referenda worden niet serieus genomen, zie referenda over EU Grondwet en Associatieverdrag Oekraïne."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, dit geldt met name voor wetten die de overheid zelf in wil voeren. Eventueel ook voor initiatieven van de burgers. De wil wat de burgers via een referendum kenbaar hebben gemaakt worden nu standaard genegeerd. Ook moet de wet veranderd worden dat bij aangaan van internationale verdragen een bindend referendum gehouden moet worden. En dat voor alle wetten en initiatieven hiervoor een referendum mag worden gehouden. Nu kan wettelijk bijna nergens een referendum over worden gehouden."

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Vrijzinnige Partij vindt dat een bindend referendum vooraf gehouden moet worden, dus eerst een referendum en dan aanpassing van de wetgeving conform de uitslag door het parlement. Als de nadruk van de stelling op bindend ipv raadplegend ligt, ook eens. Raadplegend is een fopspeen."

 • Piratenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een bindend referendum is als een noodrem. Die is op dit moment nodig opdat burgers de overheid terug kunnen roepen. De Piratenpartij wil burgers veel meer vooraf betrekken bij het opstellen van wetten, zodat het bindend referendum achteraf minder vaak nodig zal zijn. Zie https://piratenpartij.nl/geennoodrem/"

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging die vraagstukken in al hun complexiteit kan beoordelen. Referenda zijn daar zelden geschikt voor. Bij grote nieuwe politieke beslissingen met heldere Ja/Nee opties kunnen referenda wel nuttig zijn."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Volksvertegenwoordigers dienen het belang van het volk. Niet andersom. Wij willen bindend referenda als controlemechanisme tegen partij- en lobbybelangen binnen de overheid. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Burgers moeten de mogelijkheid hebben om zich tussentijds uit te spreken over grote of belangrijke onderwerpen. De opkomstdrempel van 30% is een goede grens. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Maatschappelijke dienstplicht Extra belangrijk

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij juichen het toe wanneer jongeren naast of tijdens hun opleiding vrijwilligerswerk willen doen in de samenleving. Wij zijn er niet voor om dit van bovenaf af te dwingen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Juist als je jong bent is het van groot belang de samenleving te leren kennen en je er voor in te zetten. Maatschappelijke dienstplicht is een goede manier om jongeren kennis te laten maken met andere kanten van de samenleving. Dat vergroot het begrip en is goed voor de onderlinge verbinding."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is voorstander van een maatschappelijke stage voor jongeren binnen het onderwijs om kennis te maken met de maatschappij, bijvoorbeeld in zorg of onderwijs. Een maatschappelijke dienstplicht voor langere tijd buiten het onderwijs gaat echter veel te ver, zal veel kosten en weinig opleveren. Belangrijke maatschappelijke taken moeten worden verricht door mensen die daar gemotiveerd en goed opgeleid voor zijn,"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de maatschappelijke dienstplicht invoeren, om jongeren te betrekken bij de samenleving. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. Op termijn gaat de maatschappelijke dienstplicht gelden voor alle jongeren, jongens en meisjes. De nieuwe maatschappelijke dienstplicht leert jongeren dat samenleven een gezamenlijke opdracht is en versterkt verbinding, normbesef en burgerschap."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk is het mooi als jongeren zich willen inzetten voor de maatschappij, maar dat is het juist als zij er zélf voor kiezen. Daarom wil D66 dit niet verplicht stellen. Scholen kunnen kiezen voor het aanbieden van een maatschappelijke stage, maar dat moet niet door de overheid worden opgelegd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor de invoering van een maatschappelijk dienstplicht voor iedereen die 18 wordt. De dienstplicht kan flexibel worden ingevuld, parttime of fulltime in alle sectoren. Het ontwikkelen van sociale competenties, actief burgerschap en het investeren in de samenleving staan centraal."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen nemen op allerlei manieren deel aan de samenleving: door te werken, te leren, vrijwilligerswerk te doen, buren of familie te helpen. Een maatschappelijke dienstplicht doet geen recht aan de verschillende manieren waarop mensen participeren en beperkt de individuele vrijheid te veel."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een dienstplicht voor iedereen heeft belangrijke voordelen. De komende kabinetsperiode moet verkend worden wat voor- en nadelen zijn en of dit realiseerbaar is. Het gaat om een serieuze en inhoudsvolle invulling, waarbij bureaucratie voorkomen wordt. Kernwoorden moeten zijn discipline, weerbaarheid, integratie en maatschappelijk dienstbetoon. Na een basistraining voor iedereen zou gekozen kunnen worden voor een militair vervolg of een sociale invulling in bijvoorbeeld de zorg."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat jongeren zonder baan kunnen werken aan betere kansen op de arbeidsmarkt in werkgelegenheidsprojecten, bijvoorbeeld in de zorg of in de biologische landbouw. Zo’n stage zou nooit een verplichtend karakter mogen hebben, maar altijd op vrijwillige basis moeten gebeuren."

 • 50Plus: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil maatschappelijke betrokkenheid van jongeren absoluut stimuleren. We denken daarbij vooral aan de maatschappelijke stage. Een maatschappelijke dienstplicht, met de nadruk op plicht, vinden we een minder goed voorstel. Zeker ook vanwege de zware verantwoordelijkheden die werken bij de politie, het leger en in de zorg met zich meebrengen."

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren dienen om allerlei redenen snel in het arbeidsproces te worden betrokken."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren omdat dit de integratie bevordert. Jongeren in dienst zullen nooit op uitzending worden gestuurd maar enkel in Nederland taken verrichten. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK is een voorstander van een verplichte maatschappelijke stage, maar is geen voorstander van een maatschappelijke dienstplicht bij het leger of de politie. DENK vindt het van groot belang dat wij onze jongeren leren om maatschappelijk betrokken te zijn. Dit willen wij doen door jongeren een sociale stage te laten lopen die niet per definitie bij de politie of het leger moet. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed dat iedereen op jonge leeftijd meedoet en verantwoordelijkheid krijgt voor zaken die voor ons allemaal van belang zijn. Meedoen en meehelpen, in de zorg, in de veiligheid geeft jongeren geeft de kans om werkervaring op te doen. Kortom, goed voor iedereen."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "FVD is tegen de dienstplicht, maar we willen wel een forse uitbreiding van de Nationale Reserve."

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, dit zorgt voor verdringing van reguliere banen en is tegen artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, gelijke beloning voor gelijk werk. "

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen zijn vrij. Mensen moeten dan ook niet gedwongen worden werk te doen. Dienstplicht wijzen we daarom af. Het is ook absoluut niet vrijzinnig om mensen werk als dienstplichtige te laten doen naast mensen voor het hun werk is. Verdringing wijst de Vrijzinnige Partij af. Bovendien is het een miskenning van dat werk. De VP is wel voor korte maatschappelijke stages, om jongeren kennis te laten maken met voor hen nieuwe werkgebieden."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij staat voor vrijheid en is tegen dwang en drang. Een dienstplicht gaat per definitie onder dwang. De Piratenpartij vindt dat het aan eenieder zelf moet zijn om vrijwilligerswerk op te pakken. Een maatschappelijke stage als onderdeel van een onderwijsprogramma is wel een optie, maar dit gebeurt natuurlijk ook al."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit zorgt voor verdringing van reguliere banen, en is in strijd met het gelijkwaardigheidsprincipe : “gelijk loon voor gelijk werk”, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Liever zien wij sociaal-maatschappelijk bewustzijn als structureel onderdeel van het onderwijs."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De staat is niet bedoeld om burgers in het evenbeeld van de toevallige politieke meerderheid te vormen. De LP is tegen elke vorm van dwang die jongeren dwingen hun leven te pauzeren. Bovendien is een dienstplicht een verouderd model. Maatschappelijke betrokkenheid is een groot goed, maar dan wel vrijwillig."

 • Lokaal in de Kamer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Normen en waarden bijbrengen door middel van een maatschappelijke dienstplicht is te laat. Lokaal in de Kamer ziet veel meer toekomst in betere ondersteuning van ouders en onderwijs om normen en waarden in kinderen te verankeren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Anoniem solliciteren Extra belangrijk

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een bedrijf moet je aannemen om wie je bent, en wat jouw toegevoegde waarde is. Je zou niet naam of afkomst hoeven te verbergen. Wij zijn dan ook tegen anoniem solliciteren. Bedrijven en organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie moeten worden aangepakt."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn dat mensen hun leeftijd, naam of geslacht achterwege houden. Maar zolang deze vorm van discriminatie een feit is moeten we die aanpakken én mensen de kans geven om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Anoniem solliciteren biedt dat perspectief. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Discriminatie moet fel bestreden worden in alle delen van de maatschappij. Experimenten met anoniem solliciteren uitbreiden is daarom een goed idee. Dit algeheel doorvoeren gaat nu echter een stap te ver. Bovendien zit anoniem solliciteren ook een actief diversiteitsbeleid juist in de weg."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Anoniem solliciteren is een paardenmiddel en biedt uiteindelijk geen oplossing tegen discriminatie. Dat moet dus geen algemene regel worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zijn drie keer vaker werkloos dan Nederlanders met een westerse achtergrond. D66 wil dit verschil terugdringen. Eén van de maatregelen die D66 wil nemen is het opzetten van experimenten met neutrale sollicitatie- en promotieprocedures."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie strijdt tegen discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. Nog te vaak spelen zaken als geslacht, kinderwens/zwangerschap, etniciteit of leeftijd een rol bij de sollicitatie. Daarom willen we anoniem solliciteren mogelijk te maken. Verplichten of het opleggen van quota voert te ver. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waar het gaat om vacatures van de overheid wordt anoniem solliciteren de norm. GroenLinks wil dat de overheid een goede afspiegeling vormt van de samenleving, zeker bij publieke topfuncties. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De overheid heeft een voorbeeldfunctie als werkgever. Het is dus belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat wettelijke regels om te voorkomen dat er discriminatie plaatsvindt bij sollicitaties goed worden nageleefd. Extra regels moeten echter wel worden getoetst op noodzakelijkheid. Uit pilots blijkt dat anoniem solliciteren niet zozeer helpt en niet leidt tot diversiteit. Dan moet de overheid dergelijke goedbedoelde maatregelen en extra lasten niet opleggen."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Anoniem solliciteren kan helpen om discriminatie op grond van afkomst tegen te gaan. Het is mede de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vindt dat alle vormen van discriminatie hoog op de agenda moeten staan. Discriminatie op de arbeidsmarkt - op welke grond dan ook - moet teruggedrongen worden. Anoniem solliciteren kan daarbij helpen; solliciteren zonder vermelding van de leeftijd bijvoorbeeld óók. "

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De problemen met discriminatie op basis van naam gelden niet bij de overheid. Deze maatregel is een opmaat voor verplichting in het bedrijfsleven en daar is de OP absoluut tegen."

 • VNL: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Anoniem solliciteren werkt niet. Daarom zijn wij geen voorstander hier een algemene regel van te maken. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK staat voor een keiharde bestrijding van discriminatie en racisme, maar DENK wil geen samenleving waarin mensen delen van hun identiteit moeten verbergen om aan een baan te kunnen komen. Dat is immers de last leggen bij slachtoffers, in plaats van bij daders. Daarom is DENK voor maatregelen die discriminerende werkgevers opsporen en bestraffen, in plaats van voor maatregelen die de last bij sollicitanten leggen. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Discriminatie op de arbeidsmarkt moet overal worden aangepakt en aan de kaak worden gesteld. Dat vraagt om een open blik van iedereen. Individuele werkgevers die zich hier aan schuldig maken moeten worden aangesproken. Vanwege de vergrijzing hebben we iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Anoniem solliciteren verdoezelt het probleem. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, hiermee wordt probleem alleen maar mee verschoven en het probleem niet bij de bron aangepakt."

 • Vrijzinnige Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Gelijkwaardigheid van mensen geldt als vrijzinnige uitgangspunt. Discriminatie wordt niet voorkomen door anoniem te solliciteren. Het is dan symbool-politiek. Keurig correct en vervolgens schiet niemand er iets mee op, de werkzoekende nog het minst. Het gaat om het weg nemen van vooroordelen door ervoor te zorgen dat iedereen goede gelijke onderwijskansen heeft en dus goed opgeleid is om kansen op de arbeidsmarkt te kunnen krijgen."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij wil dat zoveel mogelijk van onderop geregeld kan worden: subsidiariteit. Lokale overheden mogen dit van de Piratenpartij dus zelf beslissen. We vinden niet dat de landelijke politiek andere overheden hierin normen moet opleggen."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Anoniem solliciteren legt de verantwoordelijkheid om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan bij de sollicitant. Artikel 1 pleit voor voorlichting onder werkgevers en diversiteitsquota. Wij vinden het onacceptabel om mensen te vragen een deel van hun identiteit te verhullen om geaccepteerd te worden."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen geen discriminatie bij de overheid zien. Artikel 1 van de grondwet verbiedt dit. Keuzes voor aanstellingen bij de overheid dienen op basis van kwaliteiten die onderzocht moeten kunnen worden. Daarbij past anoniem solliciteren niet. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, al moet anoniem solliciteren niet nodig zijn. Discriminatie is strafbaar, en dat is hierbij de basisgedachte. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Groepsbelediging Extra belangrijk

Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD gaat uit van het individu, niet de groep. Een groep kan niet beledigd zijn, leden van een groep wel. Individuele belediging is op dit moment strafbaar en moet dat blijven."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vrijheid van meningsuiting is een recht. Beledigen op grond van ras, godsdienst of geaardheid is dat niet. Net als het aanzetten tot haat jegens elkander."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De strafbaarheid op belediging van groepen blijkt in de praktijk een nuttig middel om bijvoorbeeld antisemitisme of religieuze haatoproepen tegen homoseksuelen tegen te gaan."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De overheid moet slachtoffers beschermen en daders aanpakken. Belediging afschaffen als strafbaar feit betekent dat de overheid zijn handen aftrekt van deze rol. Hier gaat een totaal verkeerd signaal van uit. Belediging is een groot probleem. Het mag niet normaal zijn om te schelden en elkaar te beledigen en de overheid dient dit, als het te ver gaat, te bestraffen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor vrije meningsuiting maar vindt dat het opzettelijk beledigen, discrimineren en haat zaaien tegen mensen vanwege het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep, niet past in onze samenleving."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. De ChristenUnie wil dat haatzaaien en opzettelijke belediging strafbaar blijven, omdat ze de vrijheid en de rechten van anderen, en daarmee de vrede in de samenleving, aantasten."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze samenleving is de afgelopen vijftien jaar verruwd. Respectloos gedrag lijkt normaal te zijn geworden. GroenLinks stelt een harde grens: we pakken racisme en discriminatie keihard aan, zeker als het gekoppeld wordt aan geweld of het oproepen tot geweld, intimidatie en bedreigingen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dat betekent niet dat het een vrijbrief moet zijn om elkaar te kwetsen. Het is belangrijk dat mensen zelf rekening houden met elkaars gedachten en gevoelens. De SGP is niet voor een samenleving waarin antisemitische uitspraken worden toegejuicht. Waarin ontkenning van de holocaust een recht is. Waarin Isis kan worden verheerlijkt. Daarom moet het mogelijk zijn om belediging van groepen te vervolgen. Dat vraagt om wettelijke normen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid met kracht moet optreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Het is mede de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals mensen met een beperking, vrouwen, etnische minderheden en LHBTI- zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. "

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vind dat belediging strafbaar moet blijven, zeker ook als het om smaad en laster gaat. Beledigen op grond van ras, godsdienst, leeftijd of geaardheid is niet de samenleving die 50PLUS voorstaat. "

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Het debat hoort thuis in de samenleving en het parlement, niet in de rechtszaal. Het mag niet zo zijn dat tekenaars uit hun bed worden gehaald door de politie (zoals gebeurde bij Gregorius Nekschot) of dat politici vanwege hun mening worden veroordeeld (zoals bij Wilders)."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze samenleving verhardt, verrechtst en verruwt. In een tijd dat de verhoudingen steeds meer op scherp staan en mensen steeds harder over elkaar spreken, moeten we groepsbelediging niet uit het Wetboek van strafrecht halen. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In deze tijd van hufterigheid, uitsluiting en respectloos gedrag moeten we elkaar niet nog meer gaan beledigen. Tijd voor respect en fatsoen. Het niet langer strafbaar stellen van belediging zou in deze tijd het verkeerde signaal zijn. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "FVD maakt zich bij uitstek hard voor de Vrijheid van Meningsuiting. We zijn zelfs een petitie gestart naar aanleiding van de veroordeling van Geert Wilders, waarbij we pleiten voor de afschaffing van artikelen 137c en 137d uit het Wetboek van Strafrecht. Voor ons staat vrijheid van meningsuiting op de allereerste plek. "

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, ook politici die zich hier schuldig aan maken moeten gelijk net als ieder ander naar redelijkheid voor bestraft worden."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Belediging is per definitie het afwijzen van gelijkwaardigheid van mensen. Dat zal aangepakt moeten blijven worden. Het heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Of een uitspraak wel of niet in een bepaalde context is te zien als belediging is aan de rechter."

 • Piratenpartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij is tegen het strafbaarstellen van beledigingen. Discriminatie (een beoordeling op basis van ras, godsdienst of geaardheid) moet echter wél strafbaar blijven. De Piratenpartij wil niet tornen aan het recht op gelijke behandeling."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Groepsbelediging is een serieuze aantasting van de gelijkwaardigheid en eenheid van de maatschappij. Zeker ook waar dit ras, religie of geaardheid betreft."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld, vinden wij dat burgers in het publieke debat moeten kunnen zeggen wat ze willen. Daar staat tegenover dat impopulaire meningen hand en tand bestreden kunnen worden. Dit is de essentie van een vrije samenleving. "

 • Lokaal in de Kamer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen moeten zichzelf kunnen zijn, zonder daarbij gediscrimineerd te worden op basis van ras, godsdienst of geaardheid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Teelt en verkoop wiet Extra belangrijk

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Legalisering is wat de VVD betreft onverstandig, wel wil de VVD het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het legaliseren van Wiet levert alleen maar voordelen op: de politie kan zich richten op de echte misdaad, de wiet wordt minder schadelijk en de samenleving ontvangt extra inkomsten - niet de misdadigers - waar we goede dingen mee kunnen doen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het legaliseren van teelt en verkoop van wiet heeft verschillende voordelen. We kunnen de teelt controleren en reguleren en beter voorlichten, wat de volksgezondheid kan helpen. Bovendien zou legalisering een zware slag toebrengen aan de georganiseerde misdaad, die nu een belangrijke inkomstenbron heeft uit de wietteelt. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland produceert grote hoeveelheden softdrugs, die voor het overgrote deel bestemd zijn voor woekerwinsten uit het buitenland. Softdrugs gebruiken is niet normaal; het is troep en lang niet zo onschuldig als sommigen beweren. Softdrugs zijn schadelijk voor de gezondheid en veroorzaken veel sociale overlast. Het CDA wil de illegale handel in drugs aanpakken in plaats van gedogen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wietteelt illegaal is, domineren criminele organisaties nu de gehele wiethandel. Met legaliseren van wiet wordt de productie gecontroleerd. Dit levert veel geld op en de criminaliteit wordt teruggedrongen. Ook kunnen, net als bij alcohol en tabak, strenge eisen aan de productie gesteld worden."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Drugsgebruik is niet onschuldig. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen, drugscriminaliteit bestrijden en meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsproblematiek."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige drugsbestrijding kost veel geld, tijd en menskracht, die ook zou kunnen gaan naar politie-inzet tegen straatroof, inbraken en huiselijk geweld. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugcriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de kwaliteit van softdrugs controleerbaar wordt."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het gedoogbeleid onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Het gedoogbeleid moet daarom per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen wil de SGP de wet handhaven. De productie van drugs blijft dan ook strafbaar als het aan de SGP ligt. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet legaliseren van wietteelt betekent: géén grip en controle over deze ‘sector’. Totaal verbieden van gebruik én teelt zou de hele 'sector' in de illegaliteit doen verdwijnen met alle gevolgen van dien. Het is bizar dat wiet nu illegaal via de achterdeur binnen komt, en legaal verkocht mag worden via de voordeur. De teelt werkt ook criminaliteit en overlast in de hand. Tegelijkertijd steunt 50PLUS een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik. Medicinale wiet wordt vergoed."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Middels een vergunningstelsel en een legaal fiscale afdracht van inkomsten."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "De politie moet zich bezighouden met de bestrijding van echte criminaliteit. Wiet is niet schadelijker dan alcohol en tabak. Harddrugs (bijvoorbeeld heroïne) pakken we keihard aan. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gedoogbeleid leidt tot overlast, risico's op het gebied van veiligheid, risico's op het gebied van gezondheid en tot criminaliteit. Daarom wil DENK overgaan tot regulering, zodat risico's worden uitgebannen en criminaliteit wordt bestreden. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige beleid rond coffeeshops is er een van pappen en nathouden. We moeten elkaar niet langer voor de gek houden. De teelt en verkoop moeten door de overheid gereguleerd worden. De onderwereld heeft nu teveel macht. Met het reguleren van de teelt verdwijnt hun verdienmodel en hebben we meer grip op de criminaliteit. Door het te reguleren is ook de kwaliteit van de wiet gewaarborgd en voorkomen we dat er troep ingenomen wordt door onze jongeren."

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Forum voor Democratie is voor modernisering van het soft-en harddrugsbeleid. Het huidige beleid bereikt het tegengestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde en ongewenste consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op kwaliteit van cannabis. "

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, zie voorbeeld Portugal."

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is zeer onzinnig om verkoop nu te gedogen en tevens teelt en levering te verbieden. Beter is het om goede randvoorwaarden te gaan bepalen voor teelt en levering. Dan kunnen misstanden en slechte kwaliteit voorkomen en dan aangepakt worden. Ook is de Vrijzinnige Partij voor verruiming van de mogelijkheden van wiet voor medicinaal gebruik."

 • Piratenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij is een uitgesproken voorstander van de legalisering van cannabis. Zo wordt 77% van de opsporingscapaciteit vrijgespeeld, die de politie kan steken in opsporing van misdaad. Bovendien kan door kwaliteitscontrole de volksgezondheid verbeterd worden. Daarnaast zorgt dit voor een flinke groei van de legale economie."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door teelt en verkoop te legaliseren en reguleren wordt criminaliteit teruggedreven, kwaliteit verbeterd, en profiteert de staatskas, dus de gemeenschap. Verder zetten we in op goede voorlichting bij de jeugd en beginnende gebruikers."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het verbod op teelt en verkoop van wiet heeft een omvangrijke criminele onderwereld tot stand gebracht. Mensen die in deze wetteloze wereld terechtkomen schuwen geen geweld en trekken sowieso niets aan van wetgeving. Jongeren die met deze gewetenloze criminelen in aanraking komen, worden bovendien blootgesteld aan nog veel gevaarlijker en verslavende drugs. Legalisatie is de methode om deze misstanden te bestrijden. Bovendien spaart de samenleving miljarden op handhaving en andere kosten."

 • Lokaal in de Kamer: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Lokaal in de Kamer is tegen legalisering van wietteelt en verkoop, maar steunt de initiatieven voor medicinale wiet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Vervroegde vrijlating Extra belangrijk

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iemand die een gevangenisstraf krijgt moet deze voor de volledige duur uitzitten. Het automatisme dat iemand na tweederde van de straf in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating, wil de VVD afschaffen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is onrechtvaardig dat mensen hun straf ontlopen. Het principe moet zijn dat alle criminelen hun straf uitzitten."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Criminelen moet je niet alleen straffen, maar ook resocialiseren, zodat ze niet later opnieuw de fout in gaan. Door tijdens de gevangenschap in te zetten op werk, scholing en goed gedrag kan hieraan gewerkt worden. De mogelijkheid tot vervroegde vrijlating is hierbij een goede motivator."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Straf is straf, vindt het CDA. Dat is nu niet het geval. Een veroordeelde kan nu voorwaardelijk vrij komen als hij 2/3e van zijn straf heeft uitgezeten. Voor iemand die tot 20 jaar cel is veroordeeld, betekent dit dat hij al na 13 jaar weer vrij kan komen. Dat doet geen recht aan de belangen en positie van het slachtoffer en tast het vertrouwen in de samenleving aan."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt het belangrijk dat de kans op herhaling van misdaden zo klein mogelijk wordt gemaakt door gevangenen in de laatste fase van hun straf onder strenge voorwaarden en toezicht te laten terugkeren in de samenleving. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat een opgelegde straf wordt uitgezeten. De voorwaardelijke invrijheidstelling na het uitzitten van 2/3 van de straf mag dan ook geen recht of automatisme zijn."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voorwaardelijke vrijlating betekent dat gevangenen bij goed gedrag na het uitzitten van twee derde van hun straf worden vrijgelaten onder strikte regels. Als ze die overtreden, moeten ze terug naar de cel. Dit stimuleert hen om een toekomst vrij van criminaliteit op te bouwen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is van mening dat een voorwaardelijk deel van de straf alleen en uitdrukkelijk door de rechter moet kunnen worden opgelegd. Veroordeelden moeten niet automatisch in aanmerking kunnen komen voor een strafkorting. De straf die door de rechter wordt opgelegd moet ook daadwerkelijk worden uitgezeten. De SGP heeft daarom een wetsvoorstel geschreven om de vervroegde vrijlating af te schaffen. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Straffen dienen streng maar rechtvaardig te zijn en uitzicht te bieden op rehabilitatie, met maatregelen die de kans verkleinen op recidive. Rechters houden bij het bepalen van de strafmaat al rekening met vervroegde vrijlating. Als dit wordt gestopt, zullen ze daar in het bepalen van de straf rekening mee houden en zal de straf lager uitvallen."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "De hele straf uitzitten vindt 50PLUS niet meer dan logisch. Het is strijdig met het rechtsgevoel van veel mensen als veroordeelden na twee derde van hun straf bijna standaard vervroegd vrij kunnen komen. Dat kán niet de bedoeling zijn van het rechtssysteem. En, iemand met bijvoorbeeld een belastingschuld, moet deze ook in z'n geheel aflossen en niet maar voor twee derde."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Straf moet straf zijn. "

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Criminelen moeten hun volledige straf uitzitten. Dan had bijvoorbeeld de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, niet 12 jaar maar 18 jaar in de gevangenis gezeten. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK staat voor effectief strafrecht dat in balans is tussen preventie en repressie. DENK voelt niets voor louter keiharde benaderingen en spierballentaal. Vervoegde vrijlating kan een goed instrument zijn om te zorgen voor snellere re-integratie van daders in de samenleving. Dit laat onverlet dat er genoegdoening moet zijn voor het leed van slachtoffers en dat criminelen gewoon bestraft moeten worden. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een straf is een straf. In Nederland worden gevangenen al na 2/3 van hun straf vrijgelaten. Dat kan niet langer. Gewoon je straf uitzitten. Doen we dat niet, dan bevordert dat het gevoel van rechtsongelijkheid, gevangenen komen zo te makkelijk weg met hun straf. In de tijd van hun gevangenschap moet er wel hard gewerkt worden aan een normale terugkeer in de samenleving. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, er kunnen goede redenen zijn om mensen eerder vrij te laten en we hebben ons te houden aan normen hiervoor van internationaal recht."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ieder mens heeft recht op perspectief op vrijheid. Vervroegde vrijlating moet geen automatisme zijn, maar een stimulans voor gevangen, ook levenslang gestraften, zijn om vrij te kunnen komen als er geen gevaar voor herhaling is."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de praktijk houden rechters al rekening met de periode van vervroegde vrijlating. De Piratenpartij wil de reclassering in deze periode inzetten om te zorgen dat veroordeelde criminelen hun leven weer op de rails krijgen, om zo de kans op nieuwe misdaden (recidive) zo laag mogelijk te houden."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Artikel 1 streeft een humaan beleid voor, waarbij het doel in eerste instantie terugkeer in de maatschappij is. Met inachtneming van de genoegdoening voor slachtoffers en de kans op recidiveren, heeft een veroordeelde recht op goede reclassering en de mogelijkheid een nieuwe start te maken."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gevangenen met uitzicht op vervroegde vrijlating hebben iets om naartoe te werken. Wij pleiten voor een "per geval" benadering. Gevangenen die geweld plegen in detentie mogen niet in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Rechters moeten ook de mogelijkheid hebben om per geval vervroegde vrijlating bij het opleggen van een straf te verbieden. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "De opgelegde strafmaat is door rechters met rede en onderbouwing opgelegd. Daarbij vindt Lokaal in de Kamer betere en intensievere begeleiding bij terugkeer in de maatschappij belangrijk. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Vennootschapsbelasting Extra belangrijk

De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om bedrijven in Nederland te houden en meer bedrijven hier te krijgen, willen wij de vennootschapsbelasting verlagen. Zo kunnen bedrijven de concurrentie met omringende landen aan en blijven banen in Nederland."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bedrijven moeten net als alle anderen gewoon netjes hun belasting betalen. Op dit moment betalen werknemers het leeuwendeel van de belasting en bedrijven een relatief laag tarief. Verlaging is dus onnodig."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bedrijven, zeker de grote multinationals, betalen in Nederland al weinig belasting in vergelijking tot andere landen. Door de belastingen voor de multinationals juist te verhogen en belastingontwijking tegen te gaan, kunnen de lasten voor gewone werknemers weer omlaag."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers betalen momenteel veel belasting over hun winst. Ondernemen moet weer lonend worden en Nederlandse ondernemers moeten kunnen concurreren tegen producten en diensten uit het buitenland. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting zou pas bij een hogere winst moeten gelden, zodat MKB-ondernemers minder winstbelasting verschuldigd zijn."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat Nederland aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Dit levert banen op en is goed voor de economie. D66 kiest er voor om andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting verlagen. Daarvan profiteert iedereen en niet alleen bedrijven."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie hervormt het belastingstelsel. Het wordt moeilijker belastingen te ontwijken. Het midden- en kleinbedrijf gaat minder belasting betalen, multinationals meer."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil welvaart eerlijk delen. We willen dat iedereen zijn deel bijdraagt: grote bedrijven betalen nu veel minder belastingen dan werknemers en kleine ondernemers betalen. Daarom vragen wij meer van multinationals en pakken wij belastingontwijking aan."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren moeten de lasten voor ondernemers omlaag. In het financieel plaatje van de SGP wordt het tarief daarom verlaagd. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het tarief kan in principe ongewijzigd blijven. Belangrijker is dat multinationals geen deals meer met de fiscus kunnen sluiten tbv belastingontwijking. Zo kan oneerlijke concurrentie tussen multinationals en het MKB aangepakt worden. De belasting op arbeid moet wel verlaagd worden. De werkgelegenheid wordt zo bevorderd."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vindt niet dat de vennootschapsbelasting per definitie omlaag moet. Het huidige tarief is (nog) behoorlijk concurrerend binnen de EU. "

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit stimuleert het ondernemen."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lage belasting voor bedrijven betekent meer economische groei. Dit zorgt voor meer banen, meer koopkracht en dus meer welvaart voor iedereen."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Multinationals en grote bedrijven moeten wat DENK betreft een grotere bijdrage leveren aan onze samenleving. Op dit moment wordt er door deze ondernemingen te veel belasting ontdoken en ontweken. Daarom vraagt DENK van grote bedrijven wat meer, zodat we de mensen die het nodig hebben kunnen steunen. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Grote bedrijven en multinationals zoals Apple en Starbucks moeten meer belasting gaan betalen. Zij maken misbruik van ons belastingsysteem en de kansen die de EU ze geeft. Hoogste tijd dat zij door meer belastingen te betalen bij gaan dragen aan onze zorg, onderwijs en veiligheid. Voor het midden- en kleinbedrijf mogen de belastingen niet omhoog. Zij zijn de spil en banenmotor van onze economie. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vooral voor het MKB en ZZP-ers moet de belasting omlaag, zij betalen in de praktijk vaak meer belasting dan de multinationals."

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, belasting op winst van bedrijven is sinds 1990 al gehalveerd en nu veel lager dan belasting op inkomsten uit arbeid."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vennootschapbelasting moet juist omhoog. Door invoering van het basisinkomen zullen de bedrijven lager loonkosten hebben en meer winst. Met onder andere die hogere belasting op de winst kan het basisinkomen betaald worden."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij is van mening dat het belastingklimaat gunstiger moet worden voor kleine ondernemers en ZZP'ers. Echter, een algehele verlaging van de vennootschapsbelasting zou ook de multinationals steunen terwijl veel kleine ondernemers er niks van merken omdat ze toch al geen vennootschapsbelasting betalen. Hiervoor zijn betere maatregelen te bedenken zoals bijvoorbeeld een hogere ondernemersaftrek."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bedrijven betalen nu al relatief weinig belasting in vergelijking met burgers."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vanzelfsprekend moeten alle belastingen omlaag, dus ook de vennootschapsbelasting. Meer geld in het laatje van ondernemers betekent meer investeringsmogelijkheden en meer banengroei."

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers betalen naar verhouding veel belasting, terwijl zij voor werkgelegenheid zorgen. Lagere belastingen kunnen leiden tot meer investeringen en dus meer banen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Belasting hoogste inkomens Extra belangrijk

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil de inkomstenbelasting voor iedereen verlagen. Ongeacht wat je verdient. Zodat werken meer gaat lonen en je meer geld overhoudt in je portemonnee. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Die kleine groep mensen in Nederland die meer dan €150.000 per jaar verdient, vragen we een extra bijdrage te leveren. Dat geld wil de PvdA gebruiken voor betere ouderenzorg."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren zijn de verschillen in inkomen en vermogen tussen de rijkste Nederlanders en de rest weer verder toegenomen. De rijken werden rijker, terwijl grote groepen Nederlanders er helemaal niet op vooruit gingen of zelfs achteruit. Het is redelijk een extra bijdrage van deze rijkste groep te vragen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland begint het hoogste belastingtarief bij een veel lager inkomen dan in andere landen. Om werken weer te laten lonen, moet de belasting op arbeid juist omlaag. De hoogste inkomens betalen in ons belastingvoorstel wel een solidariteitsbijdrage (hoger belastingtarief), maar die is niet hoger dan de huidige belastingtarieven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil de belasting juist verlagen zodat mensen meer overhouden van hun inkomen. Dit wordt gedaan door het verlagen van de belasting voor lage en middeninkomens, maar iedereen mag na jaren van crisis profiteren van een belastingverlaging. Door de belasting te verlagen, loont werken voor iedereen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie hervormt het belastingstelsel. Voor iedereen gaan de belastingen per saldo omlaag. Sommige groepen, zoals eenverdieners betalen onrechtvaardig veel belasting. Dat wil de ChristenUnie veranderen. Met name de middeninkomens gaan erop vooruit."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Al 30 jaar groeit de inkomensongelijkheid: lage en middeninkomens stijgen nauwelijks maar topinkomens wel. Als we onze welvaart eerlijk delen, gaat iedereen erop vooruit. GroenLinks vraagt meer van topinkomens; zo kunnen de belastingen voor lage en middeninkomens flink naar beneden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd door het introduceren van één laag, uniform basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks. De hoogste inkomensgroepen moeten daarbij zeker niet nog meer belasting gaan betalen dan ze nu al doen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Echter zeker zo belangrijk is een beter belastingstelsel, waarin het gebruik van grondstoffen meer belast wordt en arbeid wordt verlaagd. Zo creëren we werkgelegenheid en maken we de samenleving duurzamer."

 • 50Plus: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dát is en blijft ons uitgangspunt. Meer belasting voor de hoogste inkomensgroepen kan aan de orde zijn, als dat per saldo inkomensverschillen ook echt kleiner maakt én ook hogere maatschappelijke welvaart oplevert. "

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De nivellering onder de inkomensbelasting is ver genoeg doorgevoerd."

 • VNL: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Werken moet lonen. Het is onjuist om mensen te straffen naarmate ze meer gaan verdienen. Lage belastingen betekent ook dat de koopkracht toeneemt en de economie harder groeit."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK staat voor het eerlijk verdelen van de lasten. Daarom vraagt DENK van mensen met een hoger inkomen een grotere bijdrage, zodat wij mensen met een kleinere portemonnee kunnen steunen. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland is de inkomensongelijkheid gelukkig klein. Dat moet zo blijven. Als je wat meer gaat verdienen, moet je het niet meteen kwijt zijn aan hogere belastingen. Als we zuiniger met ons belastinggeld omgaan, strijden tegen belastingontduiking, minder geld kwijt zijn aan verspilling en bureaucratie bv. in de zorg dan zijn belastingverhogingen voor gewone mensen niet nodig."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De belastingen moeten over de hele linie omlaag, vooral voor de minst verdienenden door invoering van een belastingvrije voet van €20.000 voor iedereen. De economische dynamiek moet terug in Nederland."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, de speciale fiscale voordelen voor de hoogste inkomensgroepen waardoor zij nu (bijna) geen belasting betalen moet worden afgeschaft (dit geldt ook voor de koninklijke familie)."

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Vrijzinnige Partij gaat uit van gelijkwaardigheid van mensen. Iedereen is vrij om zo veel mogelijk geld te verdienen. Maar het is de samenleving die dat mogelijk maakt. Dan is een progressief belastingstelsel het eerlijkst. De Vrijzinnige Partij stelt een nieuw toptarief van 65 % voor voor inkomens boven de € 229.001"

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij wil het belastingstelsel zo hervormen, dat reële productie gestimuleerd wordt. Wij willen multinationals aanpakken en het verbruik van grondstoffen meer belasten."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Nederland veel ongelijkheid. De belastingen zijn een manier om die kleiner te maken en zo de gelijkwaardigheid en eenheid te bevorderen."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hoogste inkomensgroepen betalen al het leeuwendeel van de opbrengsten van de inkomstenbelasting. Belasting moet juist voor alle inkomensgroepen omlaag. De LP pleit voor een belastingvrije voet van €20.000 voor alle werknemers en daarna een vlaktaks van 15,6%. "

 • Lokaal in de Kamer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze inkomensgroep betaalt al een hoger tarief, terwijl zij van weinig tot geen extra voordelen gebruik kan maken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Tijdelijke arbeidscontracten Extra belangrijk

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Soms kan een werkgever je geen vast contract geven, terwijl je wel wil blijven werken. In dat gevoel moet je niet gedwongen worden om ontslagen te worden, maar helpt het juist als je een extra tijdelijk contract kan krijgen. Want dan kan je tenminste blijven werken."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is hier faliekant op tegen. Een vast contract is voor ons de norm. Sommige partijen willen zo lang mogelijk tijdelijke contracten geven omdat werkgevers daarmee mensen makkelijk kunnen ontslaan. Dergelijke langdurige onzekerheid knaagt aan mensen en zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld geen huis kunt kopen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moeten het aantal tijdelijke contracten niet uitbreiden, maar terugdringen. Werknemers hebben behoefte aan zekerheid. Door bijvoorbeeld de WW-premie voor tijdelijke contracten te verhogen en voor vaste contracten verlagen maken we vast werk aantrekkelijker voor werkgevers."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet meer ruimte komen voor meerjarige tijdelijke contracten. Hierdoor ontstaat voor de werknemer meer zekerheid en bescherming waar nu een groot gebrek aan is. Daardoor hoeven werkgevers ook minder gebruik te maken van alleen maar flexibel personeel."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt de tweedeling tussen mensen met een vast en flexibel dienstverband onwenselijk. Vooral jongeren en lager opgeleiden hebben steeds vaker een tijdelijk contract. D66 wil voorkomen dat zij na twee jaar worden ontslagen, omdat de werkgever het niet aandurft hen een vast contract te geven."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat flexibele contracten meer zekerheid bieden. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten in duur oplopen. Contracten langer dan twee jaar moeten mogelijk zijn, maar het uitgangspunt is vast. Daarom wordt het goedkoper en makkelijker om mensen in vaste dienst te nemen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher die flexibilisering van de arbeidsmarkt moest tegen te gaan, werkt niet: mensen staan nu na twee jaar op straat. GroenLinks wil dit probleem oplossen door flexibel werk duurder te maken dan vast en een tweede, meerjarig contract mogelijk te maken."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt de huidige regeling voor opvolgende tijdelijke contracten te strikt. Om te voorkomen dat te makkelijk gebruik gemaakt wordt van tijdelijke contracten moeten vooral vaste contracten aantrekkelijker gemaakt worden."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdD vindt het belangrijk dat beginnende werknemers een grote mate van zekerheid wordt geven om zo de relatie tussen werknemer en werkgever stabieler en duurzaam te maken. Dan loont het ook voor de werkgever en werknemer om te investeren in elkaar (trainingen en scholing)."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS ziet tijdelijke contracten vooral als een opmaat naar een vast contract. Het verschil (arbeidsvoorwaardelijk) tussen tijdelijke, flexibele en vaste banen moet minder groot worden. Op die wijze zullen bedrijven meer vaste contracten aan gaan bieden met als voordeel voor de werknemer: meer zekerheid en bijvoorbeeld mogelijkheden op de woningmarkt."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is goed voor ZZP´ers"

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "De duur van een arbeidsovereenkomst is in principe een zaak tussen werkgever en werknemer. Nu zien we dat werknemers vaak het slachtoffer worden van ontslag omdat de werkgever geen tijdelijk arbeidscontract mag afsluiten voor een periode langer dan twee jaar. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK wil dat mensen meer zekerheid hebben op de arbeidsmarkt. Het gedwongen uit de baan vliegen omdat iemand drie korte tijdelijke contracten heeft gehad leidt tot draaideurwerknemers. Daarom moet het mogelijk zijn om tijdelijke contracten voor een langere periode af te sluiten. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen hebben recht en behoefte aan zekerheid. We zijn in Nederland kampioen 'flexbaantjes'. Dat moet stoppen. Met vaste banen kunnen jongeren bouwen aan hun toekomst en weten werknemers en werkgevers waar ze aan toe zijn. Vaste banen zijn goed voor de economie en vergroten de loyaliteit van werknemers aan hun bedrijf en werkgever. Daarom moet er een nieuw sociaal akkoord komen dat gedragen wordt door het midden- en kleinbedrijf met duidelijke afspraken oa. over vaste arbeidscontracten."

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De flex-wet van Asscher (PvdA) werkt in de praktijk totaal averechts en vergroot de werkloosheid, deze dient afgeschaft te worden."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens. "

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met de invoering van het basisinkomen kan de arbeidsmarkt vernieuwd worden. Flexibilisering met de zekerheid van een basisinkomen is het streven van de Vrijzinnige Partij. Dan is onnodig betuttelend om uit te gaan van een maximum van 2 jaar voor meerdere tijdelijke contracten. Ook geeft de regel nu door de versoepeling van het ontslagrecht de suggestie alsof een contract voor onbepaalde tijd zekerheid biedt. Dat is slechts schijnzekerheid als mensen toch ontslagen kunnen worden."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij wil schijnzelfstandigheid voorkomen. Door de wildgroei aan tijdelijke contracten is de onderhandelingspositie en de baanzekerheid van werknemers ernstig verzwakt. De Piratenpartij wil deze ontwikkeling een halt toeroepen en de positie van werknemers versterken. Een arbeidscontract van langer dan twee jaar is niet tijdelijk te noemen, maar vast, en zou dus met een vast contract moeten worden ingevuld."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Artikel 1 wil de onzekere positie van werknemers terugdringen. Schijnzelfstandigheid dient te worden voorkomen."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werkgever en werknemer moeten vrij zijn om de voorwaarden vast te leggen waarbinnen er gewerkt wordt. Dit kan op individueel niveau of in CAO verband. Dit doet niet af aan de waarde die individuele werknemers met een vast dienstverband voor een werkgever hebben. De beslissingen dienen bij de direct betrokkenen te liggen."

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit geeft meer mogelijkheden voor werkgevers, terwijl werknemers ook voor langere tijd zekerheid hebben. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. AOW-leeftijd 65 Extra belangrijk

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen de AOW ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Dat kan alleen als we langer doorwerken, want we worden steeds ouder en gezonder. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de AOW-leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We worden gemiddeld ouder en we willen allemaal op een gegeven moment een goede oude dag. Het kan niet anders dan dat we de AOW leeftijd moeten laten stijgen. Wie echter een leven lang hard gewerkt heeft en niet meer kán, moet eerder kunnen stoppen. Daarom moet je zelf kunnen bepalen of je eerder stopt tegen een reële en behapbare korting op de AOW. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel mensen met zware beroepen kunnen niet doorwerken. Ook is het voor veel jongeren en ouderen moeilijk om een baan te vinden. Daarom gaat bij de SP de AOW-leeftijd weer naar 65 jaar. Daarnaast verhogen we de AOW-uitkering met 10%."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat is onbetaalbaar, omdat mensen steeds ouder worden en iedereen meebetaalt aan de AOW. Solidariteit tussen jongeren en ouderen moet overeind blijven, je kan die lasten niet alleen bij jongeren neerleggen. Wel moeten ouderen met een klein pensioen die door het huidige kabinetsbeleid zijn gekort en geconfronteerd worden met een AOW-gat worden gecompenseerd."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AOW houden we betaalbaar door de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. D66 wil het mogelijk maken eerder of later dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Iemand die langer wil doorwerken of juist eerder wil stoppen, kan dat dan doen. De hoogte van de uitkering verandert mee."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel en een einde aan de tweedeling tussen jong en oud. Daarom is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Ook zijn wij voor een pensioenhervorming. Die raakt niet de koopkracht van gepensioneerden, zij gaan er bij de CU op vooruit."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks was en is voorstander van de verhoging van de AOW-leeftijd om de AOW op lange termijn betaalbaar te houden. er is een groep mensen in fysiek zware beroepen van wie het niet reëel is om te vragen langer door te werken. Voor hen wil GroenLinks vervroegde uittreding mogelijk maken."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP heeft deelgenomen aan het pensioenakkoord en ingestemd met de koppeling van de AOW-leeftijd aan levensverwachting. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn veel werkzoekende ouderen. Doorgaan met verhoging van de AOW-leeftijd is onverstandig. Er moet een flexibele AOW-leeftijd komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "De AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar is goed voor de arbeidsmarkt. Jongere en oudere werkzoekenden krijgen dan méér kansen op de arbeidsmarkt. Juist bij ouderen is de langdurige werkloosheid vaak hardnekkig en structureel. Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 is daarnaast goed voor mensen met zware beroepen, mensen die minder verdienen en mensen met een zwakkere gezondheid. 50PLUS: AOW-leeftijd voor iedereen terug naar 65! "

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een onrechtvaardige bezuiniging gebleken, zonder visie."

 • VNL: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De AOW-leeftijd is sinds kort gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat mensen die nu in de 30 zijn, pas AOW krijgen na hun 70e. Dat is onwenselijk. Daarom zetten wij de AOW-leeftijd vast op 67. Partijen die zeggen de AOW-leeftijd te verlagen naar 65, hebben hun plannen niet laten doorrekenen. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK heeft een sociaal hart, maar ons stelsel van sociale zekerheid moet wel betaalbaar blijven. De AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 leidt tot een te grote kostenpost die voor de rekening komt van komende generaties. DENK wil komende generaties niet belasten met een grote last op de begroting. Daarom vraagt DENK aan mensen om wat langer door te werken. Dit is rechtvaardig, omdat de levensverwachting is gestegen. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet na 45 jaar werken kunnen stoppen. Begin je eerder op jonge leeftijd, dan stop je eerder. Begin je op latere leeftijd dan werk je wat langer door. Zo zullen mensen met zwaar werk en die vaak lager opgeleid zijn eerder kunnen stoppen en mensen met een hogere opleiding en vaak met minder fysiek zwaar werk langer kunnen doorwerken. Op deze manier kan iedereen in goede gezondheid nog genieten van zijn of haar oude dag."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "FVD wil de AOW-leeftijd naar 66 jaar. En voor alle AOW-ers wil FVD ook de belastingvrije voet van €20.000 zodat het koopkrachtverlies van AOW-ers onmiddellijk wordt hersteld."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens voor mensen die dit willen, niet verplicht voor iedereen."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In 1956 bij de invoering van de AOW was de levensverwachting 71 jaar en de AOW-leeftijd 65. Nu 60 jaar later is levensverwachting rond de 80 jaar. Dan is het financieel onverantwoord om aan 65 jaar vast te houden. De discussie wordt overigens overbodig door de invoering van een basisinkomen. Daarnaast kiest de Vrijzinnige Partij voor het wetsvoorstel van het Kamerlid Klein om de AOW te flexibiliseren. Mensen moeten vrij zijn om de AOW 5 jaar eerder of 5 jaar later te laten ingaan."

 • Piratenpartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij staat voor zelfbeschikking en het recht zelf deze keuze te maken. Wij vinden dus niet dat de overheid voor mensen moet beslissen wanneer zij moeten stoppen met werken. De Piratenpartij wil het basisinkomen invoeren, zodat iedereen, jong of oud, de garantie heeft om te kunnen voorzien in zijn of haar basisbehoeften. Hierdoor vervalt het hele AOW-systeem, dat leeftijdsgebonden is. Iedere persoon heeft dan dus zelf de keuze op welke leeftijd men met pensioen gaat. "

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nu de levensverwachting is gestegen en mensen ook gezonder oud worden is (met uitzondering van zware beroepen) is een pensioengerechtigde leeftijd niet langer nodig of financieel haalbaar voor de overheid. Bovendien pleit Artikel 1 in haar programma voor het basisinkomen of onvoorwaardelijke uitkering. Door de AOW flexibel te maken (wetsvoorstel Kamerlid Klein) kunnen mensen ervoor kiezen om 5 jaar eerder of later de AOW in te laten gaan. Hiermee vergroten we de zelfbeschikking van burgers."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De betaalbaarheid van de AOW staat onder grote druk de komende jaren dankzij de vergrijzing. Wie hiervoor pleit, mag ons even voorrekenen hoe ze dit willen betalen. Wij pleiten wel voor de mogelijkheid voor mensen om belastingvrij een potje aan te leggen om toch nog vervroegd met pensioen te gaan."

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Oudere werknemers zijn relatief duur, hebben al een lang arbeidsverleden achter de rug. Het schept banen voor jeugd en verlicht lasten voor ondernemers. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Verzekering zzp'ers Extra belangrijk

Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als je bewust kiest voor zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met minimale verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen. Als ZZP’er moet je daarom zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen die werkt, moet kunnen rekenen op een goede ziektekostenverzekering. Ook als je als zzp'er werkt. Maar dan moet je dat wel kunnen veroorloven. Daarom wil de PvdA alle opdrachtgevers verplichten een extra toeslag te betalen aan zzp'ers, bovenop het salaris, waarmee zzp'ers hun ziektekosten en pensioen kunnen regelen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op de arbeidsmarkt zie je helaas veel zzp-ers als schijnzelfstandigen. Met een verplichte verzekering bieden we hen bescherming tegen ongevallen, en voorkomen we gelijk dat zzp-constructies oneerlijk concurreren met loonwerk"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op die manier kan de tweedeling tussen flex en vast op de arbeidsmarkt tegengegaan worden. De verplichting voor werkgevers tot loondoorbetaling bij ziekte (nu twee jaar) kan hierdoor fors worden teruggebracht. Voor langere ziekteperiodes komt er een private regeling met publieke waarborgen. Zo blijven alle werkenden beschermd en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat zelfstandigen zich gemakkelijker kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar wel als ze dat zelf willen. We willen dat zelfstandigen kunnen rondkomen, pensioen opbouwen en zich verzekeren; hun tarief mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie en eigen armoede."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat wie werkt verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Daarom zijn wij voor een verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid die een minimuminkomen garandeert. Dit verkleint de risico’s voor de zzp’er en zorgt voor een gelijker speelveld op de arbeidsmarkt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat elke werkende in Nederland verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Daarom wil GroenLinks een collectieve, betaalbare basisvoorziening op minimumniveau. Niemand gaat er hierdoor op achteruit."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt wel dat zzp'ers zelf een basale voorziening moeten aanleggen voor arbeidsongeschiktheid en ziekte, maar dat hoeft geen verplichte verzekering te zijn. De manier waarop zij het minimum regelen is vrij."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp’ers krijgen toegang tot een publieke arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering. Zo’n verzekering mag echter geen verplichtend karakter hebben."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vindt het verstandig om zzp’ers verplicht te stellen zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ook verplicht pensioen op te laten bouwen. Die verplichting moet voor iedereen gelden, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor álle zzp’ers. Dit heeft ook het voordeel dat een meer gelijk speelveld ontstaat met werknemers in loondienst die ook deze verplichte verzekerings-en pensioenkosten hebben. Hiermee kan de kloof tussen vast, tijdelijk en flexibel werk enigszins geslecht worden."

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De keuze behoort bij ZZP´ers zelf te liggen. De overheid zou zelf een sociaal ondervang moeten regelen voor de ZZP´ers."

 • VNL: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Geen extra verplichtingen of lastenverzwaringen. De overheid zou de belastingen omlaag moeten gooien en het ondernemerschap zoveel mogelijk moeten faciliteren."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK vindt het onverantwoord dat veel mensen onverzekerd deelnemen aan de arbeidsmarkt. Hierdoor lopen mensen een groot risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Daarom wil DENK een verplichte verzekering voor zzp'ers, waarbij de overheid zorgt dat de verzekering betaalbaar is. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "In ons land hebben we afgesproken dat we goed verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dat willen we zo houden, ook als de arbeidsmarkt verandert. Je ziet nu al dat ZZP'ers zich niet verzekeren en voor onverantwoorde lage lonen hun werk doen, vaak voor malafide werkgevers. Met deze verzekering voorkomen we dat mensen onverzekerd arbeidsongeschikt of ziek worden en voorkomen we dat er een concurrentie op lonen komt waardoor vaste banen en eerlijke werkgevers worden weggeconcurreerd. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ZZP'ers moeten juist meer vrijheid krijgen en minder verplichtingen."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, alleen een basisverzekering, de rest moet vrije keuze blijven."

 • Vrijzinnige Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Door het Vrijzinnige Partij-plan om het onvoorwaardelijk basisinkomen in te voeren, hebben alle zelfstandig ondernemers een basiszekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Er hoeft dan dus geen verplichting te komen om premies te gaan betalen. "Verplichten" gaat ook voorbij aan de kern van vrij ondernemerschap. "

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij kiest in haar oplossingen niet snel voor dwang en drang. Bovendien speelt dit probleem vooral bij schijnzelfstandigheid, en daar wil de Piratenpartij nu juist vanaf. 'Unieke professionals' kunnen vaak prima zelf bepalen welke risico's ze willen lopen en hoeven niet betutteld te worden. De Piratenpartij wil verzekeren voor ZZP'ers wel gemakkelijker maken, en inzetten op coöperaties, om de positie van ZZP'ers te versterken. "

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze groep mensen blijft nu deels verstoken van sociale zekerheid. Een collectieve verplichte verzekering is betaalbaarder en eerlijker dan stimuleren van verplichte privéverzekeringen."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel wij de wijsheid van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid niet tegenspreken, vinden wij niet dat de ZZP-ers er verplicht moeten zijn eraan deel te nemen. Dit dient een weloverwogen keuze te zijn. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet alle zzp'ers zijn nu in staat om een periode van minder of geen inkomsten op te vangen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Leenstelsel studenten Extra belangrijk

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dankzij het studievoorschot kunnen we honderden miljoenen extra investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Die vallen weg als de basisbeurs weer wordt ingevoerd. Er blijft een aanvullende beurs voor mensen met een laag inkomen. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet kunnen studeren. Wie gestudeerd heeft gaat meer verdienen en mag dan ook gevraagd worden een deel terug te betalen. Dat doen we eerlijk en afhankelijk van je salaris. Dat geld gaat naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in dienst van ons allemaal. Voor jongeren met ouders die het niet breed hebben bestaat de aanvullende beurs zodat niemand een studie hoeft te laten vanwege de kosten."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het schuldenstelsel dat vorig jaar voor studenten is ingevoerd zorgt ervoor dat jongere generaties met grote schulden hun loopbaan beginnen. Onderwijs is te belangrijk voor ons land om met financiële drempels te beperken en ontmoedigen. Wij moeten jongeren stimuleren, niet straffen, om door te leren. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het leenstelsel vergroot de kansenongelijkheid van studenten en tast daarmee de toegankelijkheid van het hoger onderwijs aan. Sinds de introductie van het leenstelsel studeren er minder studenten dan voorheen, vooral onder kwetsbare groepen is de aanmelding minder. Iedereen moet kunnen studeren, ongeacht de portemonnee van zijn of haar ouders. Daarom voeren wij de basisbeurs weer in voor de bachelorfase, hiermee krijgt 80% van de studenten de basisbeurs weer terug."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 heeft gezorgd voor meer investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs en meer ruimte voor medezeggenschap. Hiervoor was het invoeren van het sociaal leenstelsel noodzakelijk. Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen is de aanvullende beurs met 100 euro verhoogd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie voert de basisbeurs weer in en zet een streep door het leenstelsel. Het leenstelsel is een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs en leidt tot kansenongelijkheid. Het is ook onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met grote schulden de arbeidsmarkt en woningmarkt betreden."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De toegankelijkheid van het hoger onderwijs staat voor GroenLinks voorop. Daarom willen wij het collegegeld halveren. Bovendien verhogen we de aanvullende beurs voor studenten uit kansarme gezinnen en maken we deze voor een ruimere groep beschikbaar."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat financiële drempels geen belemmering mogen zijn voor het volgen van hoger onderwijs. Vooral de (lagere) middeninkomens zitten nu in de knel. De aanvullende beurs moet daarom uitgebreid worden."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het leenstelsel voor studenten zadelt hen op met hoge kosten en zorgt ervoor dat de student na zijn of haar studie met een grote schuld zit opgescheept. Studeren moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daarom willen wij dat het leenstelsel wordt afgeschaft en dat de basisbeurs terugkomt."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is tegen het sociaal leenstelsel. Altijd geweest! De basisbeurs vormt een betere waarborg voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor alle groepen van de bevolking. 50PLUS vindt het onwenselijk om jonge mensen al zo vroeg in hun leven op te zadelen met (forse) schulden."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een bezuinigingsmaatregel die talent niet stimuleert."

 • VNL: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het leenstelsel hoeft niet te worden afgeschaft. Studeren is een investering in jezelf. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK wil dat het hoger onderwijs toegankelijk is voor iedereen, niet alleen voor mensen uit een gezin met een grote portemonnee. DENK wil niet dat wij onze kinderen opzadelen met een schuld, omdat ze studeren. Er mag geen boete staan op het ontplooien van talent. Daarom moet het leenstelsel verdwijnen. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De toegankelijkheid van ons onderwijs moet voor iedereen gewaarborgd zijn en mag niet afhangen van de grootte van de portemonnee van je ouders. Als jongeren afhaken omdat de kosten te hoog worden, zijn we in Nederland op de verkeerde weg. We hebben juist iedereen nodig om ons land en onze economie met goede opleidingen voor iedereen sterker te maken. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet kunnen studeren, ongeacht de financiële situatie van de ouders."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, studenten volpompen met schuld is niet wenslijk en nodig, daarnaast moet ook het les en collegegeld worden afgeschaft, zie Duitsland, Denemarken en nog meer landen in Europa. "

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Studeren zonder dat schulden gemaakt worden. Dan is voor de Vrijzinnige Partij het invoeren van de basisbeurs een eerste stap. Maar dat betekent ook extra bureaucratie door DUO en allerlei betuttelende regeltjes. Door voor iedereen het basisinkomen in te voeren, worden ook studenten weer vrij om zich te ontwikkelen en ontplooien zonder bureaucratie of studieschulden."

 • Piratenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij vindt onderwijs een belangrijk burgerrecht, dat niet afhankelijk zou moeten zijn van je portemonnee. Door het leenstelsel zien steeds meer jongeren om financiële redenen af van onderwijs op het hoogste niveau."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook en juist binnen het onderwijs dienen gelijkwaardigheid en de mogelijkheid zichzelf te ontplooien prioriteit te zijn. Het huidige leenstelsel voldoet niet aan deze basisprincipes."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Studeren is een investering in jezelf dat zichzelf terugbetaalt. Hiervoor hoeft er geen overheidsstudiebeurs te komen. Er zijn veel onderzoeken die aantonen dat hoge studiebeurzen de kosten van onderwijs opdrijven. Hiermee schiet je jezelf in de voet. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Studiekeuze wordt nu mede bepaald door financiële situatie en niet door motivatie. Studeren moet weer toegankelijk zijn alle jongeren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Geld cultuur Extra belangrijk

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De rijksoverheid geeft maar liefst €800 miljoen uit aan kunst en cultuur in 2017. Dat is meer dan genoeg. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. Het kabinet van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV bezuinigde fors op cultuur. Daar maakten we de afgelopen jaren een einde aan. Er kwam weer lucht en waardering. Ook de komende jaren investeert de PvdA 100 miljoen extra in kunst en cultuur."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur moeten geen voorrecht zijn van een kleine elite, maar beschikbaar zijn voor ons allemaal. De SP wil investeren in theaters, festivals, orkesten en musea. Specifiek investeren in cultuureducatie op scholen is belangrijk, zodat jongeren al tijdig in aanraking komen met wat waardevol is."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet alleen de overheid investeert in kunst en cultuur. Kunst en cultuur moeten ook verankerd zijn in de samenleving. Daarom moet het overheidsgeld voor kunst en cultuur beter worden verdeeld over het land, zodat iedereen ervan kan profiteren."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat voor een vrije en open samenleving. Daar maakt kunst en cultuur onlosmakelijk onderdeel van uit. De culturele sector heeft het als gevolg van bezuinigingen de afgelopen periodes zwaar te verduren gekregen. D66 wil daarom gericht investeren in herstel van een bloeiende culturele sector."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De culturele sector heeft zich de afgelopen jaren - na eerdere bezuinigingen - min of meer hersteld. Culturele instellingen zijn meer op de samenleving gericht en minder afhankelijk van subsidies. De overheidssubsidies voor culturele instellingen worden eerlijker over het land verdeeld."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst daagt uit. Kunst brengt leven in de brouwerij, verbindt en bevraagt ons. Kunst is de creatieve tegenhanger van efficiencydenken en maatschappelijke verruwing. Daarom investeert GroenLinks in kunst, bijvoorbeeld in festivals en broedplaatsen om innovatie en talentontwikkeling te stimuleren."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt met name extra investeringen in monumentenzorg belangrijk. In algemene zin vindt de SGP het juist belangrijk de eigen verantwoordelijkheid van de culturele sector te benadrukken, juist ook financieel. Er is meer reden om te kijken hoe de eigen inkomsten kunnen worden verhoogd dan dat verhoging van de overheidsbijdrage wenselijk zou zijn."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst & cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen.Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vindt dat kunst en cultuur nu voldoende financieel ondersteund worden door de overheid. Er zijn urgentere maatschappelijke doelen en noden waar schaarse beschikbare overheidsmiddelen voor zouden kunnen worden in gezet. "

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De uitgaven zijn op een goed niveau."

 • VNL: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cultureel erfgoed moet zo goed mogelijk worden beschermd. Maar er hoeft niet meer geld naar kunst en cultuur. "

 • DENK: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "DENK staat voor breedtecultuur. DENK vindt daarom dat de bestaande middelen beter uitgegeven moeten worden. DENK wil het budget voor kunst en cultuur uitgeven op een manier dat het bereikbaar is voor iedereen in ons land, niet alleen voor mensen die van bepaalde soorten kunst houden of goed zijn in het aanvragen van subsidie. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Muziek, theater, musea, artiesten, ze verrijken ons leven, we genieten ervan, ze zetten ons aan het denken. Creativiteit is goed voor onze eigen ontwikkeling. En het is cruciaal voor de economie van de toekomst. Een rijk cultuuraanbod versterkt ook het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het extra geld voor cultuur moet in de eerste plaats naar de regio, er gaat al meer dan genoeg naar de Randstad. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen decennia is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid. Voor effectief cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven; het huidige budget moet anders en beter worden besteed."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Burger Beweging is van mening dat er meer geld naar kunst en cultuur moet omdat dit bijdraag aan innerlijk geluk, ontplooiing en de verbinding in de samenleving."

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur zijn als de adem van de samenleving. Daar moet ruimte voor zijn. Zo stelt de Vrijzinnige Partij voor om huisvestingskosten voor culturele instellingen te subsidiëren en om tot 25 jaar iedereen gratis toegang te geven tot de musea en voor iedereen boven de 25 jaar een gratis museumjaarkaart."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Om kunst en cultuur te bevorderen hoeft echter niet meer geld uitgegeven te worden. De Piratenpartij wil kunst en cultuur bevorderen door het auteursrecht te hervormen. Dit houdt in dat kunst en cultuur vrij toegankelijk en vrij deelbaar moeten zijn zodat de samenleving als geheel hier het meeste voordeel bij heeft."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst, cultuur en wetenschap zijn belangrijke pijlers voor een beschaafde samenleving. Zij dagen ons uit en zetten aan tot groei en cohesie. Er is de afgelopen jaren teveel gesneden in de kunst- en cultuurbudgetten. Vrij naar Churchill: “als we niet voor kunst en cultuur vechten, waar vechten we dan voor?"."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De overheid dient zich niet met kunst en cultuur te bemoeien. "

 • Lokaal in de Kamer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel moet de verdeling beter en eerlijker. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Islamitische immigranten Extra belangrijk

Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het toelatingsbeleid wordt geen onderscheid gemaakt op grond van religie. Dat kan juridisch niet. De VVD wil een streng toelatingsbeleid; dat geldt dus voor alle immigranten, niet alleen voor islamitische immigranten."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in nood, op de vlucht voor oorlog, geweld of honger verdienen hulp. Daarbij kijken we nooit naar afkomst, geslacht, geaardheid of religie. In dit land telt wat je doet en wie je bent, niet wat je afkomst, je geaardheid of je religie is."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP wil geen godsdiensttoetsen aan de grens afnemen. Of immigranten worden toegelaten in Nederland hangt van allerlei factoren af, bijvoorbeeld of het land van oorsprong een oorlogsgebied is, maar niet van godsdienst."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland zet zich in voor vrede en veiligheid en neemt daar verantwoordelijkheid voor. Dat betekent volgens het CDA ook dat aan echte oorlogsvluchtelingen onderdak wordt geboden. Dat kan ook asielzoekers betreffen uit islamitische landen. Het CDA vindt wel dat kritisch getoetst moet worden of asielzoekers geen verkeerde plannen hebben. De screening bij binnenkomst moet optimaal zijn, om te voorkomen dat jihadisten of moslimterroristen ons land binnenkomen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 discrimineert niet op grond van religie. Ons vreemdelingen- en asielbeleid bekijkt streng maar rechtvaardig wie er in Nederland recht heeft op een verblijfsvergunning, ongedacht welk geloof iemand aanhangt."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil mensen die vluchten voor oorlog en geweld blijven helpen. We laten zien hoe Nederland vluchtelingen verantwoord kan opvangen, met een verplicht leerwerktraject voor nieuwkomers. Met taallessen, burgerschapsvorming en (vrijwilligers)werk maken we serieus werk van integratie"

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor een realistisch migratiebeleid. Dit voorstel is onrechtvaardig, onuitvoerbaar en discriminerend."

 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De instroom van met name islamitische asielzoekers baart de SGP zorgen, bijvoorbeeld voor integratie. Het is daarom belangrijk dat de instroom zoveel mogelijk wordt beperkt. Als het gaat om asielzoekers verdient echter iedereen die in levensgevaar is een veilige plek in Nederland."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De oorzaken van migratiestromen moeten we aanpakken. Er dient voldoende, kleinschalige opvang te zijn voor die mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, klimaatverandering en honger. Daarbij maakt Nederland geen onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. (conform Artikel 1 Grondwet) "

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "‘Echte’ vluchtelingen vanuit niet veilige, in oorlog verkerende landen moeten – uiteraard binnen de geldende regels, randvoorwaarden en waarborgen – asiel kunnen aanvragen in Nederland, ongeacht hun geloof, levensovertuiging, of geaardheid. "

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij behoren niet te discrimineren naar religie. Wel dient de overheid alert te zijn op radicaal Islamitische stromingen die het land binnen komen, zoals het salafisme."

 • VNL: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Nederland moet zijn grenzen sluiten voor kansloze immigranten. Per definitie iedere islamitische immigrant weigeren is niet rationeel. Waarom een Indonesische hartchirurg weigeren als hij of zij al dan niet tijdelijk een vacature kan vervullen? Asielzoekers vangen we echter enkel op in de eigen regio. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK vindt het onwenselijk als de overheid discrimineert en mensen uitsluit op grond van hun levensovertuiging, of op grond van welk onrechtmatig kenmerk dan ook. Iedereen is gelijkwaardig. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Immigranten moeten ongeacht hun geloof artikel 1 van onze Grondwet en andere grondrechten onderschrijven. Doen ze dat niet, dan worden ze niet tot Nederland toegelaten. Bovendien moeten we de aantallen asielzoekers begrenzen. Beter minder asielzoekers vanaf het begin goed opvangen, dan teveel aan hun lot overlaten in kwetsbare wijken. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is tijd om even pas op de plaats te maken en onze immigratie- en integratieproblemen nu echt onder controle te krijgen. Islamisme vormt een probleem en we hebben daar onvoldoende greep op. Dus een (tijdelijke) stop op asielopvang en immigratie naar Australisch model - waarop uiteraard uitzonderingen mogelijk zijn. Nederland beslist zelf wie er binnenkomen en wie niet. "

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, Nederland moet stoppen met deelname aan oorlog (zogenaamde vredesmissies etc.) en creëren van vluchtelingen problemen."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle mensen zijn gelijkwaardig, het maakt niet uit welk geloof men aanhangt. Dan is het verwerpelijk om onderscheid te gaan maken tussen mensen vanwege het islamitisch geloof. Iedere immigrant moet voldoen aan de algemene eisen zonder discriminatie om toegelaten te worden als immigrant. "

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij hecht veel waarde aan het recht op gelijke behandeling. Geloof of cultuur mag geen reden zijn om mensen te weren. Bij vluchtelingen moeten onze inspanningen vooral gericht zijn op het bestrijden van de oorzaken waardoor mensen vluchten. Wanneer mensen echter toch moeten vluchten, dienen wij hun mensenrechten te beschermen, ongeacht ras, cultuur of religie."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit statement gaan wij niet eren met een reactie."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Naast de bekende problemen met het gevaar van institutionele discriminatie, vinden wij niet het aanhangen van een bepaalde godsdienst alleen reden genoeg om iemand uit te sluiten. Echter, migranten die een misdrijf plegen waar een gevangenisstraf van minstens 1 jaar op staat, moeten uitgesloten worden van de Nederlanderschap."

 • Lokaal in de Kamer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Immigranten van alle herkomsten zijn welkom, zo lang zij de Nederlandse normen en waarden respecteren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Kinderpardon Extra belangrijk

In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het past niet om een regeling te hebben waardoor gezinnen de hoop houden dat zij een vergunning kunnen krijgen, als zij maar lang genoeg met kinderen een illegaal bestaan leiden in Nederland. Dat is oneerlijk naar de mensen die wel vertrokken zijn. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle kinderen verdienen een thuis. Soms worden kinderen van gevluchte ouders het slachtoffer van ellenlange procedures waardoor ze vriendjes en vriendinnetjes, de school en de sportclub na jaren moeten verlaten. Dat is niet uit te leggen, dat is niet rechtvaardig. Dankzij de PvdA hebben al ruim 1100 kinderen nu de zekerheid dat zij in Nederland mogen blijven. Wij staan aan de basis van het kinderpardon en zien er op toe dat dat eerlijk wordt uitgevoerd. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat er ruimhartig moet worden omgegaan met kinderen van asielzoekers die hier zijn opgegroeid. Zij kennen vaak geen andere samenleving dan de Nederlandse en zijn hier geïntegreerd. Als er wel sprake is van terugkeer moet dit zorgvuldig begeleid gebeuren."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is tegen de definitieve regeling van het Kinderpardon omdat dit het negeren van de vertrekplicht beloont. Dat is schadelijk voor het draagvlak van het asielbeleid. Dat beleid is erop gericht asiel te bieden aan personen die echt bescherming nodig hebben wegens oorlog en geweld. Het is niet de bedoeling om vluchtelingen die zich vanwege economische redenen in Nederland willen vestigen toe te laten. Asielzoekers die een afwijzing krijgen, dienen het land te verlaten."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat het huidige Kinderpardon nog teveel kinderen onterecht uitsluit. Daarom willen wij een verruiming van het Kinderpardon, zodat gewortelde kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven alsnog een vergunning kunnen krijgen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie pleit voor een humaan en rechtvaardig Kinderpardon. De toepassing van de permanente regeling van het kinderpardon is nu te strikt en moet verruimd te worden, zodat echt recht wordt gedaan aan deze kinderen"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, moeten in Nederland kunnen blijven. Daarom wil GroenLinks het Kinderpardon eerlijker maken."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het belangrijk dat de ruimte wordt om in individuele zaken uitzonderingen worden gemaakt. De SGP is daarentegen niet voor pardonregelingen. Het is geen goed signaal dat vreemdelingen alsnog een verblijfsvergunning krijgen als ze in strijd met de wet lang in Nederland blijven. Als ouders een verblijfsvergunning hebben, mogen kinderen uiteraard ook blijven."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kinderrechten, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, worden in de Vreemdelingenwet vastgelegd. In Nederland gewortelde kinderen worden niet uitgezet en krijgen een verblijfsvergunning. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, hoeft geen onderzoek meer gedaan te worden naar het belang van het kind."

 • 50Plus: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In zijn algemeenheid is dit wel een erg absolute stelling. Vóórkomende situaties zullen van geval tot geval grondig beoordeeld moeten worden, met een zorgvuldige weging van alle spelende belangen. Binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving moet vervolgens een individuele beslissing genomen worden. Belangrijk is dat procedures zo kort mogelijk zijn, zodat men snel duidelijkheid krijgt."

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op het moment dat het thuisland veilig is, kunnen asielzoekers met kinderen weer terug naar hun thuisland. "

 • VNL: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Asielzoekers worden wat ons betreft enkel opgevangen in de eigen regio. Zo zullen kinderen nooit in een situatie komen dat zij opgroeien in het ene land en teruggestuurd worden naar het andere. Het huidige linkse beleid schept valse hoop en verwachtingen. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen mogen nooit de dupe zijn van oorlogen, vreemdelingenhaat of financiële overwegingen. Kinderen verdienen een toekomst. DENK wil kinderen deze toekomst geven. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze asielzoekersprocedure moet sneller en duidelijker. Er wordt teveel misbruik gemaakt van allerlei beroepsprocedures om maar tijd te rekken en dat wordt vaak over de hoofden van kinderen gedaan. Een generaal pardon mag daarom nooit een beloning hiervoor zijn. In individueel schrijnende gevallen kunnen kinderen hier blijven. Een generaal pardon voor grote groepen hoort niet in onze asielzoekersprocedure thuis."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Forum voor Democratie wil dat de asielprocedures worden versneld en bij afwijzen asiel meteen uitzetting volgt. Deze kinderen worden het slachtoffer van de veel te lange asielprocedures."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Burger Beweging wil voor in Nederland opgegroeide kinderen een uitzondering maken. Daarnaast dient vluchtelingenprobleem bij de bron aangepakt te worden."

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "We lezen "asielzoekers" maar we hebben het over mensen; mensen die in Nederland volledig opgegroeid en opgenomen zijn. Alleen door een systeemfout van te lange procedures zouden zij uit gezet moeten worden. Mensen dus ook kinderen mogen nooit slachtoffer van het systeem worden. Zij mogen hier gewoon blijven om aan hun nieuwe land bij te dragen."

 • Piratenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij staat voor de bescherming van mensenrechten. Iedereen - maar voor kinderen geldt dit in het bijzonder - die in Nederland woont, Nederlands spreekt, Nederlandse opleidingen heeft gevolgd, is onderdeel van onze maatschappij en daar zijn wij als samenleving dus verantwoordelijk voor."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "De maatstaf bij vraagstukken die kinderen aangaan is altijd (en bij wet) het kind zelf. Een kind dat in Nederland opgroeit heeft er bijna altijd belang bij hier te blijven."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het ontwortelen van kinderen die alleen maar Nederland hebben gekend, en hier zijn geïntegreerd, is tegenstrijdig met het belang van kinderen. Migranten dienen zich wel te houden aan de regels omtrent het verkrijgen van de Nederlanderschap die wij bepleiten. Onder andere: geen misdrijven en de eerste vijf jaar geen recht op bijstand. Wij zijn warme voorstander van particuliere, vrijwillige organisaties die zonder subsidie migranten helpen in de Nederlandse samenleving te integreren."

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier opgegroeide kinderen zijn ingeburgerd en zijn vreemden in het thuisland van hun ouders."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Onderdak illegalen Extra belangrijk

De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland verlaten. Gemeentelijke opvang ontneemt de prikkel voor vertrek en biedt mensen valse hoop. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In een beschaafd land hoeft niemand op straat te creperen van de honger kou en ellende. Dat is onmenselijk en het levert overlast en criminaliteit op. We hebben opvang voor daklozen en dus ook voor illegale vreemdelingen. Daar kunnen we ze tevens begeleiden bij terugkeer als dat kan."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niemand is gebaat bij vluchtelingen die op straat zwerven en slapen, noch de vluchtelingen zelf, noch te gemeenten. Deze moeten dan ook de vrijheid hebben om basisvoorzieningen ter beschikking te stellen"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Personen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben een wettelijke vertrekplicht. Die moet simpelweg worden nageleefd. In Nederland hoeft niemand op straat te staan en het Rijk moet in samenwerking met gemeenten voor passende oplossingen zorgen. Tegelijkertijd moeten ook gemeenten en anderen die zich bezighouden met onderdak, werken aan deze verplichte terugkeer van asielzoekers."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Maar wij zien ook dat terugkeer vanaf de straat niet werkt. Daarom willen wij gemeenten in bed, bad en brood locaties mensen kunnen begeleiden in terugkeer naar hun land van herkomst."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als iemand geen verblijfsvergunning krijgt, moet terugkeer plaats vinden. De ChristenUnie pleit voor een Bed-bad-broodvoorziening met begeleiding en 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, zoals de Pauluskerk in Rotterdam biedt. Vanuit de opvang kan worden gewerkt aan terugkeer."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat gemeenten voorzieningen inrichten waar uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood kunnen krijgen zolang zij niet zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Het alternatief is dat deze mensen zonder perspectief op straat leven. Dat is voor ons onacceptabel."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Rijk is verantwoordelijk om illegalen op te vangen. Behalve noodgevallen is de gemeenten dus niet aan zet. Gemeenten moeten wel een goede mogelijkheid hebben om illegale vreemdelingen door te verwijzen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als het niet direct mogelijk is om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst niet meewerkt, kunnen we deze mensen niet aan hun lot overlaten en uit het oog verliezen. Het is een taak van de Rijksoverheid om voor opvang te zorgen. Als de overheid dit nalaat, moeten gemeenten dit kunnen doen. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Asielbeleid is rijksbeleid. Als vreemdelingen volgens de geldende regels niet (meer) in ons land mogen verblijven mogen gemeenten dit beleid niet doorkruisen, door zogenaamde ‘illegale vreemdelingen’ die volgens de regels geen recht (meer) hebben op verblijf, onderdak te bieden. "

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is ambtelijke ongehoorzaamheid en onacceptabel."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het kan niet zo zijn dat gemeenten landelijk beleid doorkruisen. Illegalen horen niet thuis in Nederland en dienen te worden vastgezet en daarna uitgezet. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Levensbehoeften hangen niet af van verblijfsstatus. Ieder mens heeft behoefte aan onderdak en DENK wil dit onderdak aan iedereen geven. Anders zorgen we ervoor dat mensen op straat terecht komen of in de criminaliteit. Dat wij onderdak willen bieden laat onverlet dat mensen die hier niet mogen zijn, ons land dienen te verlaten. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn afspraken gemaakt door de nationale overheid om illegale vreemdelingen op te vangen en voor te bereiden op hun vertrek uit Nederland. Het is een slechte zaak als gemeenten hun eigen beleid gaan voeren en de uitzetting van illegale vreemdelingen hiermee gaan frustreren. Gemeenten moeten dit dus aan de Rijksoverheid over laten. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Illegalen dienen zo spoedig mogelijk te worden opgespoord, vervolgd en uitgezet. Gemeenten die weigeren mee te werken aan Rijksbeleid worden gekort op hun algemene uitkering uit het Gemeentefonds."

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, als de overheid dit wil doen moet ze zelf ook zorgen voor feitelijk uitzetting van de illegalen. Anders hebben de mensen recht op uitvoering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens."

 • Vrijzinnige Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De regering moet er eerst voor zorgen dat gemeenten niet in de positie komen om illegale vreemdelingen onderdak te geven. Dat betekent: illegalen zo snel mogelijk het land uitzetten en als dat niet kan (bv weigering door het land van herkomst), dan een bed-bad-brood-voorziening door de regering."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij ziet graag dat besluiten zo lokaal mogelijk genomen worden. We vinden daarom dat het aan de gemeenten zelf is om te beslissen hoe ze hiermee om willen gaan."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Artikel 1 vindt het ontoelaatbaar dat illegale vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten. Gemeenten moeten in staat gesteld worden om de noodzakelijke opvang te bieden. "

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet keuzevrijheid hebben, de burgers kunnen daar zelf over stemmen. "

 • Lokaal in de Kamer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Opvang van illegale vreemdelingen moet mogelijk zijn, om uit beeld verdwijnen en criminaliteit te voorkomen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Hypotheekrente Extra belangrijk

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het kopen van een eigen huis moet bereikbaar zijn voor iedereen. De huizenmarkt is flink hersteld en dat willen we niet verstoren. Daarom willen we rust op deze markt. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Na jaren waarin huizen onverkoopbaar waren, hypotheken onder water stonden en er nauwelijks meer gebouwd werd is de woningmarkt weer op gang gekomen. Iedereen met een huis weet nu waar die aan toe is. Nieuwe onzekerheid moeten we dus niet willen. De hypotheekrenteaftrek gaat sinds 2014 in kleine stapjes omlaag van 52% naar 38%. zodat de hypotheekrente weer een subsidie is waardoor mensen kunnen wonen en niet vooral gunstig is voor alleen de rijke huizenbezitters."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een huis kopen moet voor iedereen mogelijk blijven. Daarom wil de SP de hypotheekrente handhaven tot 350.000 euro. Daarboven wordt de rente afgebouwd. Hiermee worden de hoogste vermogens minder bevoordeeld."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een hypotheek is een langdurende verplichting die je aangaat en bij de toekenning ervan wordt ook de hypotheekrente meegenomen. De overheid moet betrouwbaar zijn en de hypotheekrenteaftrek daarom niet verder beperken. Wel is het belangrijk dat de totale hoeveelheid schuld in Nederland langzaam wordt afgebouwd. De aftrekbeperking tot 30 jaar helpt daarbij en veel mensen lossen ook vrijwillig extra af, omdat ze daarmee minder maandelijkse woonlasten hebben."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil de belasting op werken fors verlagen. Tegelijkertijd brengen we de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs verder omlaag. Per saldo gaan huizenbezitters er op vooruit. Omdat de rente laag is, is dit hét moment om onze schulden aan te pakken. Bovendien worden koop en huur hierdoor gelijker behandeld."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat de kloof tussen kopen en huren in de vrije huursector kleiner wordt. Daarom wordt de hypotheekrenteaftrek sneller en verder afgebouwd. De schuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt geleidelijk verlaagd. Hier tegenover staat een forse belastingverlaging voor iedereen"

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hypotheekrenteaftrek is onrechtvaardig. Deze bevoordeelt mensen met hoge inkomens meer dan mensen met een kleine portemonnee. GroenLinks wil daarom de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil de huidige hypotheekrenteaftrek houden zoals deze is. Er worden geen voorstellen gedaan in het verkiezingsprogramma en in het financieel plaatje om de hypotheekrenteaftrek te verminderen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Over een periode van dertig jaar moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft. Er moeten meer duurzame en betaalbare huurwoningen komen. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek al minder royaal geworden, en zijn randvoorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek aangescherpt. 50PLUS tornt niet aan de bestaande hypotheekrenteaftrek, na de crisis moeten mensen met een hypotheek zekerheid hebben."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De woningmarkt begint gelukkig nu net een beetje aan te trekken. Dit zou voor de woningmarkt een zeer domme maatregel zijn."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang de belastingen niet fors worden verlaagd moet de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd blijven. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hypotheekrenteaftrek komt in de praktijk soms neer op een villasubsidie. De hypotheekrenteaftrek is een regeling om huizenbezit te stimuleren, niet om de kas te spekken van mensen met dure huizen. Daarom wil DENK de hypotheekrenteaftrek beperken tot een eigenwoningschuld van 500.000 euro. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn goede aanpassingen gedaan in de hypotheekrenteaftrek. In plaats van grote schulden te maken, bouwen huizenbezitters nu hun hypotheekschuld af. Het is nu voor iedereen een eerlijk systeem met minder risico's. Daar moeten we nu verder niet meer aankomen. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Forum voor Democratie wil voor iedereen een belastingvrije voet van €20.000 invoeren en een tweetaks van 20% en 35%. Zo lang dit niet is gerealiseerd blijft de aftrek van de hypotheekrente ongewijzigd in stand. "

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, beter is om HRA af te schaffen en het probleem bij de bron aan te pakken, namelijk dat we sinds 1970 gemiddeld 3% per jaar teveel rente moeten betalen. En de speculatieve bubbel in de grondprijzen aan te pakken. Door afschaf van de HRA kan het tarief van de eerste twee belastingschijven op arbeid met 7% omlaag. "

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Vrijzinnige Partij wil een Groene Hypotheek invoeren. De rente blijft aftrekbaar als mensen binnen een cirkel van 10 kilometer van het werk gaan wonen. Daarbuiten wonen betekent dat de hypotheekrenteaftrek versneld afgeschaft zal worden. Wat dan wel moet gebeuren is dat het opgebouwde vermogen in een huis niet "opgegeten" hoeft te worden in geval van bijstandsgerechtigdheid en buiten het vermogen blijft."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hypotheekrenteaftrek (HRA) heeft kunstmatig de huizenprijzen verhoogd. Door dit financiële voordeel voor huiseigenaren, konden huizenkopers een duurder huis kopen, en steeg als gevolg de huizenprijs. De Piratenpartij is voor het afbouwen van HRA, te beginnen door deze af te toppen bij huizenprijzen van 1 miljoen of meer, en dit plafond geleidelijk te verlagen (dus bij een huis van €1.500.000,- is de HRA bijvoorbeeld tot €1.000.000,- aftrekbaar)."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "De aanpassingen in de hypotheekrente aftrek van de afgelopen jaren hebben voldoende werking gehad. De woningmarkt komt weer op gang. Verdere aanpassingen maakt het bezit van huizen moeilijker haalbaar en houdbaar voor een grote groep Nederlanders."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat huizenprijzen hoger zijn dan ze anders zouden zijn. Wij vinden dat iedere versobering van de hypotheekrenteaftrek gecompenseerd moet worden met een lagere inkomstenbelasting. Versobering van de HRA moet onder geen beding een inkomstenmaatregel voor de overheid zijn. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huizenprijzen stijgen en het wordt voor starters alleen maar moeilijker om een woning te kopen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Verhuurdersheffing Extra belangrijk

Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen (verhuurdersheffing) worden afgeschaft.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil de verhuurdersheffing verhogen zodat woningcorporaties meer duurdere huurhuizen gaan verkopen. Corporaties kunnen zich daardoor richten op waar zij voor bedoeld zijn, dat is huizen aanbieden aan mensen met een laag inkomen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Teveel mensen kunnen op dit moment geen huis vinden. Kopen is te duur, sociale woningbouw kent lange wachtrijen, particuliere huur is onbetaalbaar. Daar moet een oplossing voor komen want iedereen verdient een fatsoenlijke woning. De PvdA wil in 2030 er minimaal 1 miljoen extra woningen erbij hebben. Corporaties moeten een deel hiervan voor hun rekening nemen. Daarom zetten we de verhuurdersheffing om in een instrument voor meer woningen en lagere huren."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP wil de verhuurdersheffing inzetten om extra betaalbare huizen te bouwen, de huren van bestaande woningen te verlagen en de corporatiewoningen energiezuiniger en levensloopbestendig te maken"

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Om de woningbouwcorporaties niet verder te beperken in hun investeringen moet de verhuurdersheffing verlaagd worden. Daarmee worden wachtlijsten actief bestreden en krijgen huurders sneller kans op een huis. Wel willen we afspraken dat de investeringen gericht zijn op het bouwen van, en het renoveren tot, energiezuinige woningen."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat er de komende jaren 100.000 extra sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Deze woningen zijn nodig om wachtlijsten weg te werken. Wij willen corporaties daarvoor een korting bieden op de belasting die zij betalen. Dit willen we ook voor het beter isoleren en verduurzamen van huurwoningen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie schaft de verhuurdersheffing af. We maken harde afspraken met de woningcorporaties om de opbrengst terug te geven aan huurders met een laag inkomen - zodat de huurtoeslag kan dalen - en meer te investeren in nieuwbouw, herstructurering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat er meer betaalbare huurwoningen komen. Er komt een investeringsplicht voor corporaties om de sociale woningvoorraad te vergroten, de huurwoningen sneller energiezuinig te maken en wonen betaalbaar te houden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat het verbeteren van de huurmarkt allereerst gebaat is bij een betere doorstroming vanuit de sociale huurmarkt. Het is vooral van belang dat de bestaande woningen daadwerkelijk bewoond worden door de groepen voor wie ze bedoeld zijn. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waar een tekort aan (studenten)woningen is, worden snel duurzame woningen gerealiseerd, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. De heffing heeft geleid tot buitenproportioneel hoge huurprijzen, waardoor de woonlasten in Nederland tot de hoogste van Europa behoren. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS was, is en blijft tegen de verhuurderheffing! Deze heffing is niets minder dan een ordinaire huurderbelasting. Hierdoor worden er nog steeds minder betaalbare huurwoningen (ook voor ouderen!) gebouwd dan nodig om aan de grote vraag te voldoen. Hierdoor zijn veel mensen een (te) groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen, en blijft er te weinig over voor andere primaire levensbehoeften. "

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede stimulans voor de bouw van sociale huurwoningen."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij staan voor lage belastingen, ook voor verhuurders. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat de huren stijgen en dat woningcorporaties minder geld investeren in nieuwe woningen en dienstverlening. DENK is tegen deze belasting op onderdak. Daarom wil DENK de verhuurdersheffing afschaffen. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Corporaties bulken van het geld. Het wordt tijd dat zij meer gaan investeren in de bouw van goedkope en energiezuinige huurwoningen. Dat is hun maatschappelijke plicht, daar zijn ze voor opgericht. De verhuurderheffing was nodig om door de crisis te komen, die kan daarom dus nu worden afgebouwd. Dit geld kan worden ingezet voor huurverlaging en/of stads- en dorpsvernieuwing. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, beter is om het probleem bij de bron aan te pakken en te zorgen dat de rente die woningbouwverenigingen moeten betalen te verlagen naar inflatie plus maximaal 0,5% per jaar. En de speculatieve bubbel in de grondprijzen aan te pakken. Op financieren van woningen betalen we sinds 1970 gemiddeld 3% per jaar teveel rente."

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De verhuurdersheffing is een ordinaire melkkoe geworden en dient geen enkel volkshuisvestingsdoel. De huren worden er alleen maar hoger door en woningcorporaties hebben te weinig stimulans om te investeren in betere en nieuwe woningen. Afschaffen dus."

 • Piratenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sinds de privatisering van woningcorporaties is de taak om voor betaalbare woningen te zorgen in het slop geraakt. Er moeten betaalbare woningen beschikbaar zijn voor eenieder die op zoek is naar een betaalbare woning. Dit is de primaire taak van een woningcorporatie. Op die taak voor het algemeen belang moet niet ook nog eens belasting geheven worden."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn te weinig sociale huurwoningen. In samenspraak met overheid, woningcorporaties en bewoners moet er gekeken worden naar een evenwichtige samenstelling van buurten met zowel sociale huurwoningen als woningen in het duurdere segment."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier hoeven we niet veel over te zeggen. De verhuurdersheffing is een graai in de kas van woningcorporaties en schaadt de onderkant van de woningmarkt. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het geld van de verhuurdersheffing moet worden geïnvesteerd in sociale woningbouw om de woningnood in die groep op te lossen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Schiphol Extra belangrijk

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol is een ongelofelijk belangrijke banenmotor voor Nederland. Omdat vliegtuigen steeds stiller en schoner worden, moet Schiphol, uiteraard met oog voor de omgeving, kunnen uitbreiden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De luchtvaart is goed voor ruim 300.000 banen. Dat is positief. Schiphol mag groeien door vooral stillere vliegtuigen toe te laten, want bij groei moet er altijd oog zijn voor de belangen van omwonenden. Schiphol wordt ontlast door vliegveld Lelystad uit te breiden."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De steeds verdere uitbreiding van Schiphol loopt tegen grenzen aan, doordat omwonenden steeds meer overlast hebben. Verdere uitbreiding zou moeten plaatsvinden door innovatie in de luchtvaartsector door schonere, stillere en grotere vliegtuigen"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De groei moet wel binnen de gemaakte afspraken (het Alders Akkoord) gebeuren."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat wel voor een optimale balans tussen Schiphol en omgeving. Groei is enkel mogelijk als Schiphol de overlast verder beperkt door schonere en stillere vliegtuigen. Hoe beter ze daarin slaagt, hoe meer ruimte voor groei. Vliegveld Lelystad moet z.s.m. vakantievluchten van Schiphol overnemen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil beslist niet dat Schiphol uitbreidt. De ChristenUnie zet in op duurzamere vormen van vervoer. Een lange-termijnvisie voor Schiphol is nodig zodat omwonenden weten waar ze in de toekomst aan toe zijn."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De uitbreiding van Schiphol is slecht voor het klimaat en voor de gezondheid en rust van mensen die in buurt van Schiphol wonen. In plaats daarvan wil GroenLinks snellere treinverbindingen met Duitsland en België. Verdere groei van Schiphol is daarom niet nodig."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol heeft de grenzen van haar groei bereikt. De SGP zet vooral in op verplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens, zoals Lelystad. Verder wil de SGP dat luchtvaartmaatschappijen meer gaan betalen voor brandstofverbruik en luchtvervuiling."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens. De graslanden naast start- en landingsbanen en de daken van vrachtgebouwen benutten we voor zonne-energie, zoals eerder gebeurde op bijv. de luchthavens van Denver en Weeze. In plaats van akkers rond Schiphol die ganzen lokken, komen er zonne-akkers. Goed voor vliegveiligheid en klimaat."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Luchthaven Schiphol is een belangrijke factor in de Nederlandse economie. Rekening houdend met geldende milieuregels en omwonenden moet Schiphol kunnen blijven uitbreiden. Lelystad kan een ‘overloop’ vormen voor de luchthaven Schiphol. Wat 50PLUS betreft moet Schiphol koploper worden in het terugdringen van emissies."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol is een zeer belangrijke banentrekker."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie. Uiteraard dient er wel rekening gehouden te worden met omwonenden en het milieu. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitbreiding van Schiphol zorgt voor negatieve effecten op het gebied van milieu en voor geluidsoverlast. DENK wil daarom dat Schiphol niet meer uitbreidt en dat overcapaciteit wordt opgevangen door andere luchthavens. "

 • Nieuwe Wegen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De luchthaven Schiphol moet zich houden aan de afspraken die er gemaakt zijn met bewoners, gemeenten, provincie en Rijk over uitbreiding en groei. Er worden nu teveel landingsrechten weggegeven voor vluchten van buitenlandse maatschappijen die niet van belang zijn voor de positie van Schiphol. De groei van Schiphol mag alleen plaatsvinden in het kader van de afspraken die er met alle betrokkenen gemaakt zijn. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Forum voor Democratie wil op termijn een nieuwe luchthaven in zee aanleggen. Dit ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en kan ook helpen bij het terugdringen van de geluidsoverlast rondom Schiphol en is goed voor de Nederlandse economie. In de tussentijd moet Schiphol verder kunnen groeien."

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, luchtverkeer is zwaar milieubelastend en moet niet bevorderd worden."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Grenzen aan groei betekent ook denken aan een betere leefomgeving voor de regio rond Schiphol. Uitbreiden gaat alleen maar uit van expansie van de luchtvaart. Grenzen aan de groei van Schiphol betekent daarom innovatie voor nieuwe mogelijkheden zoals efficiëntere vliegtuigen, hogesnelheidstreinen en verspreide regionale luchthavens."

 • Piratenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een luchthaven is als ieder ander bedrijf. Ook een luchthaven mag groeien, zo lang zij dit binnen de regels kan doen. Om dit mogelijk te maken, zullen in de praktijk wel een flink aantal maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidshinder tegen te gaan."

 • Artikel 1: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De stelling is te simpel. De lucht- en lawaaivervuiling van Schiphol zijn ernstige problemen, maar er werken ook 50.000 mensen op onze nationale luchthaven. Er moet worden gezocht naar minder overlast voor de omwonenden en natuur en groei waar dat binnen die context mogelijk is."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede verbindingen met het buitenland zijn van levensbelang voor onze economie. "

 • Lokaal in de Kamer: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is aan de provincie en regionale gemeenten om te bepalen of zij hier ruimte en draagvlak voor zien. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Kilometerheffing Extra belangrijk

De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD ziet niks in kilometerheffing. De VVD vindt het onrechtvaardig om automobilisten die hun auto dagelijks hard nodig hebben om naar hun werk, familie ed. te gaan, nog zwaarder te belasten. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hee meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Dat is wat ons betreft het uitgangspunt. Want het is eerlijker om autorijden te belasten naar het aantal gereden kilometers dan op basis van het gewicht van de auto, zoals dat nu het geval is. De meeste autorijders gaan er dan op vooruit en het vermindert ook nog eens de files."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat om een andere verdeling van de lasten. De totale belasting die automobilisten moeten betalen stijgt wat de SP betreft niet. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA kiest voor extra investeringen in de infrastructuur, niet alleen in de randstad maar ook in de regio. Daarmee moeten we de fileproblemen aanpakken in plaats van weer een jarenlange discussie te gaan voeren over een kilometerheffing."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil rekenen met een prijs per kilometer en de wegenbelasting afschaffen. Dat is eerlijker, want als je niet rijdt, betaal je ook niet, en het zal de files enorm terugdringen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil een eerlijker belasting van mobiliteit. Steeds maar meer asfalt is geen oplossing voor de toenemende files. Door slim beprijzen van het gebruik van de auto op drukke punten in de Randstad nemen de files af en wordt het milieu schoner."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil het gebruik van auto's eerlijk beprijzen: wie op drukke plekken in de spits of met een vieze auto rijdt, betaalt een hoger tarief. In dunbevolkte gebieden en voor schone auto's geldt een lager tarief."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De filedruk zal de komende jaren nog verder toenemen. Met alleen meer geld voor de verbreding van wegen komen we er niet. De SGP wil toe naar een goed werkend en betaalbaar systeem waarbij de veel-rijder meer betaalt dan de minder-rijder. Extra lasten moeten dan wel teruggesluisd worden naar de automobilist. Deze maatregel is ook goed voor de luchtkwaliteit."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor de kilometerbeprijzing geldt voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar wordt fors geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. De beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vindt dat er eerst extra uitgebreid onderzoek moet komen naar een andere vorm van het belasten van het gebruik van de auto. Een discussie gaan we hierover niet uit de weg. Problemen daarbij zijn bijvoorbeeld de lasten voor het MKB en het beroepsgoederenvervoer en de gevolgen voor forenzen die dagelijks lange afstanden moeten overbruggen."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De OP is van mening dat de vervuiler zou moeten betalen."

 • VNL: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "VNL wil de belastingen fors verlagen, dat geldt ook voor de belastingen op het bezit of het gebruik van een auto. En dit is mogelijk volgens onze CPB-doorrekening."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "De vervuiler moet wat DENK betreft betalen. Niet het bezit van een auto, maar het daadwerkelijk gereden kilometers moet dan ook het huidige systeem van wegenbelasting vervangen, zodat het systeem eerlijker wordt. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De invoering van rekeningrijden is zeer gecompliceerd en onzeker. Dit zal tevens ten koste gaan van mensen die op het platteland wonen of geen andere keus hebben dan met de auto te gaan. Dat is oneerlijk. Bovendien worden de gereden kilometers al verwerkt in de benzineprijs. Beter openbaar vervoer door heel Nederland, met betere overstappunten van auto naar OV, is een betere oplossing voor het fileprobleem. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gelet op het verder groeien van het landelijk autobezit en de veranderende gebruiksbehoefte van de Nederlandse automobilist, is autobezit niet langer de voornaamste relevante factor voor belastingheffing. Verwacht wordt dat de nadruk steeds vaker verlegd zal worden naar het daadwerkelijk gebruik van motorvoertuigen. Het is van belang deze maatschappelijke verandering in overweging te nemen."

 • De Burger Beweging: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, indien dit kan zonder mensen nog meer dan nu te volgen (politie staat) waar ze zijn."

 • Vrijzinnige Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Vrijzinnige Partij wil een kilometerheffing invoeren op basis van een eenvoudig vlak uniformtarief berekend op het verschil tussen de kilometerstand aan het begin van een jaar en het eind van een jaar (of de stand bij tussentijdse verkoop). De BPM blijft wel voor auto's die op benzine en diesel rijden."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Privacy is een speerpunt van de Piratenpartij. Kilometerheffing is enkel mogelijk door de privacy van weggebruikers te schenden. Gebruiksbelasting vindt bovendien al plaats via accijns op de brandstof. De Piratenpartij is daarom tegen kilometerheffing."

 • Artikel 1: Eens
  Toelichting van de partij

  "De problemen die het verkeer opleveren komen eerder uit het gebruik dan uit het bezit. En dat willen wij belasten. Overigens wel op een manier die de privacy niet bedreigt."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De regering moet de auto of brandstof niet belasten. Een heffing op basis van gereden kilometers moet kunnen. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Per kilometer belasten stimuleert andere vormen van vervoer dan de auto. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Nieuwe wegen Extra belangrijk

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aanleggen van meer wegen is een oplossing om files te beperken. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil vooral het openbaar vervoer stimuleren. In de Randstad bouwen we het huidige openbaar vevoer uit naar een metro-achtig netwerk met dag en nacht snelle verbindingen in de gehele Randstad. In de andere delen van het land willen we meer bussen en snelle treinen laten rijden, ook in de nacht tussen de Randstad en andere steden. We leggen alleen meer asfalt aan, als het ondanks al het nieuwe openbaar vervoer echt nodig is."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Files bestrijden met extra asfalt is niet effectief gebleken. De SP zet in op het verbeteren van de doorstroming door dynamische maximumsnelheden, en door de investeren in alternatieven in het openbaar vervoer."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA kiest voor extra investeringen in de infrastructuur, niet alleen in de randstad maar ook in de regio. Daarnaast gaan wij ons komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nu de economie aantrekt, nemen de files toe. Meer asfalt is niet de oplossing. Daar zijn alle experts het over eens. D66 wil slimmere alternatieven: betalen naar gebruik en investeren in een uitgekiende en duurzame mix van wegen, water, spoor, lightrail, fiets en andere, nieuwe, vervoersvormen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie kiest voor het beter benutten van wegen door slim beprijzen van het gebruik van de auto en voor het stimuleren van OV en fiets. Er gaat daarom minder geld naar de aanleg van snelwegen en meer naar OV en fietsvoorzieningen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland is een prachtig land. Daarom wil GroenLinks geen nieuwe wegen die ons land nog verder versnipperen en de lucht vervuilen. Meer asfalt leidt tot méér verkeer en méér files. De enorme bedragen die zijn gereserveerd voor wegen willen we investeren in een beter en sneller openbaar vervoer."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal files moet omlaag. De SGP wil meer geld voor de aanpak van regionale knelpunten in het wegen- en spoornet. Zeker ook voor het veiliger maken van drukke N-wegen waar veel ongelukken gebeuren."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op. Het zorgt voor een toename van autogebruik en voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. We investeren openbaar vervoer, veilige fietspaden en in (nieuwe) fietssnelwegen. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze stelling vindt 50PLUS te algemeen en absoluut. Dit betekent niet dat 50PLUS tegen extra geld voor het aanpakken van knelpunten en onveilige situaties is. 50PLUS kijkt ook naar de lange termijn, waarbij de elektrische auto een grote rol gaat spelen. Daarnaast is 50PLUS warm pleitbezorger van duurzame vormen van (openbaar) vervoer."

 • OndernemersPartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ons infranetwerk staat onder druk en daarmee de efficientie van onze economie."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede infrastructuur is van groot belang voor de Nederlandse economie. Ons wegenstelsel is gedateerd. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK wil autogebruik ontmoedigen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren. Daarom is DENK tegen meer geld voor wegen. "

 • Nieuwe Wegen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in Nederland nog voldoende knooppunten die moeten worden opgelost. Daar moet geld naartoe. Maar alleen maar extra asfalt zal nooit voldoende zijn. Daar is beter openbaar vervoer en een betere overstap van auto naar OV vooral voor nodig. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goede infrastructuur is voor Nederland erg belangrijk."

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, beter is om de overbodige behoefte aan vervoer terug te dringen, door mensen zoveel mogelijk in hun eigen woonwijk te laten werken."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland kent een uitstekend wegennet waarvoor geldt dat nieuwe wegen om nieuwe verbindingen te maken bijna niet nodig zijn. Verdere aantasting van onze leefomgeving moet daarom een halt worden toegeroepen.Wel kan geïnvesteerd moeten worden in de bestaande wegen om de capaciteit goed te houden en files te voorkomen. Belangrijk uitgangspunt is daarbij geen aantasting van landschap plaatsvindt. Dus tegen verbreding A27 Lunetten, tegen Blankenburgtunnel"

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gebruik van zelfrijdende auto's zal de komende tien jaar flink toenemen. Zelfrijdende auto's zullen in 'treintjes' gaan rijden, waardoor er in de toekomst veel meer auto’s op hetzelfde wegdek passen. De Piratenpartij kijkt vooruit en anticipeert hierop door minder nieuwe snelwegen aan te leggen. Wegen verbreden we alleen, als dit op korte termijn al de investering rechtvaardigt of andere voordelen biedt. (We investeren liever in goed OV.)"

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland heeft voldoende wegen, en vaak leidt de bouw van bredere of meer wegen niet tot minder files. Met een belasting op gebruik in plaats van bezit en beter openbaar vervoer kunnen de files beter in toom gehouden worden."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet een mogelijkheid komen voor private bedrijven om goede tolwegen naar Frans voorbeeld te bouwen. Ter compensatie dient de motorrijtuigenbelasting afgeschaft te worden. "

 • Lokaal in de Kamer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn een aantal bekende knelpunten binnen en buiten de Randstad die aangepakt moeten worden, om de economie verder te stimuleren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Kolencentrales Extra belangrijk

Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van vandaag op morgen alle kolencentrales sluiten brengt de leveringszekerheid van energie in gevaar. Voor elke gesloten schone centrale in Nederland gaat er een vieze centrale elders open. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen zo snel mogelijk naar een gezond klimaat waarin we gebruik maken van schone energie. Daarom sluiten we kolencentrales en moeten ze op termijn allemaal dicht. Dat hebben we de afgelopen jaren in gang weten te zetten en op die weg moeten we door. De toekomst van onze energie ligt op zee waar we windmolens bouwen. Die zijn schoon, stil en het levert banen op. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kolencentrales zijn zeer vervuilend en moeten zo snel mogelijk gesloten worden. De SP ziet veel meer in investeringen in alternatieve energiebronnen."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil een energiemarkt waarin de uitstoot van CO2 wordt beperkt. In zo’n energiemarkt worden kolencentrales meer belast dan gascentrales. Daarvoor zet het CDA zich in Nederland én in Europa in. Kolencentrales zullen daarvoor uiteindelijk moeten sluiten, sommige oudere centrales eerder en nieuwere later."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vieze energie van kolen is, alle kosten voor klimaat en maatschappij meegerekend, veel duurder dan schone energie. D66 wil daarom alle kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025, op verantwoorde wijze sluiten – beginnend bij de meest vervuilende."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie zet in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. We willen snel af van de kolencentrales. Daarom komen er hogere milieunormen voor energiecentrales en stoppen we met subsidie voor biomassabijstook. Hierdoor zullen kolencentrales moeten sluiten."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De komende 4 jaar wil GroenLinks alle kolencentrales in Nederland sluiten. Ons land is verslaafd aan gas, kolen en olie. De verbranding hiervan ontwricht het klimaat waar we in leven en vervuilt de lucht die we ademen. GroenLinks wil overstappen naar schone energie uit zon en wind."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP zet vooral in op energiebesparing. Verplichte sluiting van kolencentrales kost miljarden euro's. De SGP wil een hogere prijs voor CO2-uitstoot. Bedrijven moeten vervolgens zelf bepalen hoe ze hun 'vervuiling' beperken. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De partij voor de Dieren wil dat Nederland haast maakt met de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie. Bestaande kolencentrales worden zo snel mogelijk gesloten. Nederland investeert in zonne-energie, windenergie en moet onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen als kolen, aardgas en olie."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS heeft het besluit gesteund om alle kolencentrales op termijn te sluiten. Het streven is, hiermee een stap te zetten in de transitie naar duurzame energie. De transitie naar duurzame energie moet op economisch verantwoorde wijze en geleidelijk plaatsvinden. Het Energieakkoord en Klimaatverdragen zijn daarbij leidend. Afgezien van de energietransitie wil 50PLUS ook krachtig blijven inzetten op energiebesparing. Daar is veel mee te winnen."

 • OndernemersPartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OP is van mening dat de kolencentrales z.s.m. moeten sluiten."

 • VNL: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang er geen volwaardig alternatief is kunnen deze centrales open blijven. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK wil kolencentrales sluiten, omdat kolencentrales de meest vervuilende energiecentrales zijn. Wij maken toekomstgerichte keuzes om ons milieu en ons land zeker te stellen voor komende generaties. "

 • Nieuwe Wegen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zullen moeten overgaan naar duurzame energie. Dat is goed voor het milieu en goed voor ons bedrijfsleven dat voorop loopt in het maken en ontwikkelen van nieuwe vormen van energie. Burgers moeten meer mogelijkheden krijgen om energiecorporaties op te zetten. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • De Burger Beweging: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Burger Beweging is groot voorstander van duurzame energie en is zich er van bewust dat kolencentrales niet per direct gesloten kunnen worden. Er is enige tijd nodig om goede alternatieven in voldoende mate in gebruik te kunnen nemen."

 • Vrijzinnige Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om ook voor volgende generaties een goede leefomgeving te hebben, is reductie van CO2 uitstoot noodzakelijk. Dat betekent enerzijds veel minder gebruik van fossiele brandstoffen en anderzijds grootschalige landverbetering. Een snelle reductie van CO2 wordt bereikt door het sluiten van kolencentrales. Een realistisch herstel wordt bereikt door landbouwgronden te verrijken met humus en afschaffen van het gebruik van drijfmest en kunstmest. Dat leidt ook nog tot minder aardgasverbruik ."

 • Piratenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De transitie naar duurzame energie wordt nu tegengehouden door de fossiele lobby en door subsidies aan fossiele energie. Het sluiten van met name de meest vervuilende centrales is belangrijk voor het behalen van het klimaatakkoord en luchtkwaliteitsnormen. Biomassa stoken in kolencentrales betekent in de praktijk bossen kappen en in de fik steken. Bovendien houden deze centrales zich niet aan de afspraken: de CO2-afvang die is beloofd, is tot nu toe niet gebouwd."

 • Artikel 1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kolencentrales stoten onredelijk veel CO2 uit en moeten zo snel mogelijk dicht. Tegelijkertijd moeten we het gemakkelijker maken voor gebruikers om alternatieven aan te schaffen zoals zonnepanelen."

 • Niet Stemmers: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Libertarische Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gedwongen sluitingen moeten via de energierekening betaald worden terwijl de verwachte milieuwinst op mondiale schaal te verwaarlozen is. Ongesubsidieerde alternatieven komen nu steeds sneller online en zullen snel fossiele brandstoffen voorbij streven."

 • Lokaal in de Kamer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland moet zo snel mogelijk overstappen op duurzame en schonere energiebronnen, ook voor opwekking van elektriciteit. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Btw-tarief vlees Extra belangrijk

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil juist lagere belastingen in plaats van hogere belastingen. Daarnaast willen we niet dat de overheid via belastingen invloed wil uitoefenen op wat jij eet. Die keuze is aan jezelf."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Betaalbaar en gezond eten met oog voor het welzijn van dieren. Dat is wat wij willen. De prijs van vlees hoeft daarvoor niet te stijgen. Duurzame vleesproductie kan ook op een andere manier bereikt worden, bijvoorbeeld door strengere regels voor productie van vlees en het aantrekkelijk maken van duurzame landbouw en veeteelt."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is geen voorstander van een vleestax, omdat lage inkomens hier het meest door geraakt worden. Het terugdringen van de bio-industrie kan beter via wetgeving"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vlees is een belangrijke bron van vitamine, meervoudige onverzadigde vetzuren en eiwitten. Vlees bevat ook unieke bouwstoffen, zoals heemijzer (een vorm van ijzer). Geen vlees eten zou er waarschijnlijk toe leiden dat sommige mensen minder gezond gaan eten. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert bovendien om de BTW op vlees niet te verhogen omdat dit nauwelijks milieuwinst oplevert."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil een gezond en duurzaam eetpatroon bevorderen, maar een hoger belastingtarief voor vlees is moeilijk uitvoerbaar en haaks staat op onze wens het belastingstelsel te versimpelen."